Eurobank: Στα 192 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη το 9μηνο του 2016 - Καραβίας: Σε τροχιά επίτευξης των στόχων

Eurobank: Στα 192 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη το 9μηνο του 2016 - Καραβίας: Σε τροχιά επίτευξης των στόχων
Η κεφαλαιακή επάρκεια της Eurobank ενισχύθηκε κατά 40 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση, με τον δείκτη CET1 να ανέρχεται σε 17,4% 
Στα 192 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη του Ομίλου Eurobank το εννεάμηνο του 2016, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, που δόθηκαν σήμερα, Τετάρτη 16 Νοεμβρίου, στη δημοσιότητα, προς ενημέρωση των επενδυτών.
Τα καθαρά κέρδη της Eurobank στο γ’ τρίμηνο του 2016 ανήλθαν στα 85 εκατ. ευρώ, έναντι 46 εκατ. ευρώ το β’ τρίμηνο του 2016, λαμβάνοντας ώθηση από την πώληση της Eurolife ERB, που απέφερε 55 εκατ. ευρώ.
Πιο αναλυτικά, τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε €389εκ. το Γ΄ τρίμηνο 2016, από €388εκ. το Β΄ τρίμηνο 2016, σημειώνοντας αύξηση κατά 0,3%, λόγω της συνεχιζόμενης μείωσης του κόστους χρηματοδότησης από το ευρωσύστημα.
Παράλληλα, το καθαρό περιθώριο επιτοκίου βελτιώθηκε περαιτέρω σε 2,24%, από 2,19% το Β΄ τρίμηνο του τρέχοντος έτους.
Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 7,1% σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν σε €76εκ. το Γ΄ τρίμηνο 2016, από €71εκ. το προηγούμενο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.
Η αύξηση αυτή ήταν αποτέλεσμα κυρίως της μείωσης των δαπανών για τη χρήση των εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου (Πυλώνας ΙΙ).
Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αντιστοιχούσαν σε 44 μονάδες βάσης επί του συνόλου του ενεργητικού στο τέλος του Γ΄ τριμήνου 2016, έναντι 26 μονάδων βάσης το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι.
Τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 1,4% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε €465εκ., ενώ τα λοιπά έσοδα διαμορφώθηκαν σε €31εκ., έναντι €67εκ. το Β΄ τρίμηνο 2016.
Κατά συνέπεια, τα συνολικά έσοδα υποχώρησαν κατά 5,7% έναντι του Β΄ τριμήνου 2016 σε €497εκ. λόγω χαμηλότερων μη οργανικών εσόδων.
Οι Λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 2,5% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε €750εκ. το εννεάμηνο 2016, ενώ στην Ελλάδα η αντίστοιχη μείωση ήταν 4,4%.
Ο δείκτης αποτελεσματικότητας (κόστος προς έσοδα) βελτιώθηκε σε 49,8% το Γ΄ τρίμηνο 2016, από 55,6% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015.
Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 4,3% το Γ΄ τρίμηνο 2016 και κατά 24,9% το εννεάμηνο 2016, ενώ τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 39,9%1 σε ετήσια βάση σε €787εκ.
Θετικά ήταν και τα αποτελέσματα στη διαχείριση επισφαλών απαιτήσεων.
Για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ήταν αρνητικά (-€28εκ.), ενώ τα νέα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 70% σε τριμηνιαία βάση.
Τα συνολικά δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ως ποσοστό του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων διαμορφώθηκαν σε 34,8% το Γ΄ τρίμηνο 2016, ενώ η κάλυψη των δανείων αυτών από προβλέψεις αυξήθηκε σε 65,5%, από 65,0% το Β΄ τρίμηνο του ίδιου έτους.
Οι προβλέψεις έναντι πιστωτικών κινδύνων διαμορφώθηκαν σε €191εκ. το Γ΄ τρίμηνο 2016 και αντιστοιχούσαν σε 1,9% επί των μέσων χορηγήσεων.
Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό παρέμειναν σταθερά κερδοφόρες για ακόμα ένα τρίμηνο, καθώς το καθαρό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε €25εκ.
Σε επίπεδο εννεαμήνου, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €83εκ., έναντι ζημιών €32εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
Η κεφαλαιακή επάρκεια της Τράπεζας ενισχύθηκε κατά 40 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση, με τον δείκτη κεφαλαίων κοινών μετοχών της κατηγορίας Ι (CET1) να ανέρχεται σε 17,4% επί του σταθμισμένου ενεργητού στο τέλος Σεπτεμβρίου 2016.
Με την πλήρη εφαρμογή του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ, ο δείκτης διαμορφώθηκε σε 13,8%, ενισχυμένος κατά 70 μονάδες βάσης το εννεάμηνο 2016.
Η συνολική χρηματοδότηση από το ευρωσύστημα μειώθηκε κατά €6,0δισ. από τον Ιούνιο έως και τις αρχές Νοεμβρίου και διαμορφώθηκε σε €15,5δισ.
Η χρηματοδότηση από τον έκτακτο μηχανισμό ELA μειώθηκε κατά €2,7δισ. την ίδια περίοδο σε €13,1δισ., ως αποτέλεσμα της αύξησης των καταθέσεων, της διενέργειας repos στη διατραπεζική αγορά και της επαναφοράς του waiver για τα ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του ελληνικού δημοσίου από την ΕΚΤ.
Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν κατά €315εκ. στην Ελλάδα και κατά €394εκ. σε επίπεδο Ομίλου το Γ΄ τρίμηνο 2016, γεγονός που αντανακλά τη σταδιακή ομαλοποίηση των συνθηκών και την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πελατών προς το τραπεζικό σύστημα.
Σημειώνεται ότι από την αρχή του έτους μέχρι και το τέλος του Γ τριμήνου 2016, οι καταθέσεις των πελατών της Eurobank έχουν αυξηθεί κατά €1,9δισ.
Οι χορηγήσεις (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε €50,6δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2016, με τα δάνεια προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά να ανέρχονται σε €26,4δισ. και €24,2δισ. αντίστοιχα. Ο δείκτης χορηγήσεων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις βελτιώθηκε σε 117,2%, από 119,9% στο τέλος του Β΄τριμήνου 2016.

Με αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων ο πρόεδρος του Δ.Σ. της Eurobank, Νικόλαος Καραμούζης, δήλωσε:
«Η σταθεροποίηση του οικονομικού περιβάλλοντος, η εκτιμώμενη επιστροφή της χώρας σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης το 2017 και η ομαλή πορεία των διαβουλεύσεων με τους Ευρωπαίους εταίρους αποτελούν θετικά σημάδια για την ελληνική οικονομία.
Στις συνθήκες αυτές, η επιτυχής ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης του Τρίτου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής εντός χρονοδιαγράμματος αποτελεί προτεραιότητα.
Η θετική κατάληξη της δεύτερης αξιολόγησης θα επιτρέψει τη διαμόρφωση συμφωνίας με τους εταίρους για τη βιώσιμη αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους.
Με βάση αυτή την απόφαση θα είναι εφικτή η ένταξη των ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ που θα οδηγήσει στην αποκλιμάκωση των επιτοκίων, ενώ θα επιταχυνθεί η άρση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων και η πρόσβαση στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.
Όλες οι παραπάνω εξελίξεις μπορούν να δώσουν ένα ισχυρό σήμα προς τη διεθνή και εγχώρια επενδυτική κοινότητα για τις προοπτικές της χώρας, ώστε να εισρεύσουν οι ξένες επενδύσεις και τα κεφάλαια που είναι απαραίτητα για τη βελτίωση της ρευστότητας και την ανάκαμψη της οικονομίας. Η έναρξη ενός τέτοιου ενάρετου κύκλου επενδύσεων, ανάπτυξης, βελτιωμένων προσδοκιών και ανόδου των χρηματοοικονομικών τιμών, θα συμβάλει καθοριστικά και στην αντιμετώπιση των μακροοικονομικών προκλήσεων κυρίως της ανεργίας, της βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους και της κοινωνικής ανισότητας, αλλά κυρίως του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Η Eurobank, με σαφές στρατηγικό σχέδιο, όραμα και προοπτική, προσανατολισμένο στη στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων, νοικοκυριών και της οικονομίας και στηριζόμενη στην αστείρευτη δύναμη, εργατικότητα και αφοσίωση του προσωπικού της διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις για να αξιοποιήσει και να συμβάλει την επιστροφή της οικονομίας σε βιώσιμους θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης».

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, επισήμανε:
«Τα αποτελέσματα του γ’ τριμήνου πιστοποιούν ότι η Eurobank βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης των στόχων της για το 2016.
Το συνολικό αποτέλεσμα του ομίλου υπήρξε κερδοφόρο για τρίτο συνεχές τρίμηνο και ανήλθε σε €85εκ. ενώ είναι σημαντική η ενίσχυση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας κατά 70μ.β. από την αρχή του έτους με οργανικό τρόπο.
Τα καθαρά έσοδα από τόκους και τα έσοδα από προμήθειες παρουσίασαν βελτίωση ενώ το λειτουργικό κόστος υποχώρησε με αποτέλεσμα τα βασικά προ-προβλέψεων έσοδα να αυξηθούν κατά 4.3%, με σημαντική και πάλι συμβολή από τις διεθνείς δραστηριότητες.
Τα συνολικά προ-προβλέψεων έσοδα ανήλθαν σε €249εκ.
Η ενεργός και αποτελεσματική διαχείριση του αποθέματος μη εξυπηρετούμενων δανείων παραμένει η απόλυτη προτεραιότητα της Τράπεζας για το επόμενο διάστημα.
Το πλάνο μείωσης των NPEs που υποβλήθηκε στο SSM τον περασμένο Σεπτέμβριο είναι ήδη σε εξέλιξη. Στο πλαίσιο αυτό ιδιαίτερα ενθαρρυντική είναι η μείωση του ρυθμού δημιουργίας NPEs στην Ελλάδα κατά 70% έναντι του προηγούμενου τριμήνου και η διατήρηση σε αρνητικό έδαφος του ρυθμού σχηματισμού νέων δανείων σε καθυστέρηση, με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους πιστωτικού κινδύνου στα €191εκ. ή 1.9% ως ποσοστό των δανείων.
Η περαιτέρω ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου που είναι υπό διαμόρφωση και η επιστροφή της οικονομίας σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης θα βοηθήσουν στην κατεύθυνση της αποτελεσματικής διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Τέλος, η ελαφρά θετική πορεία των καταθέσεων στην Ελλάδα συμβαδίζει με το γενικότερο οικονομικό κλίμα σταθεροποίησης.
Η εξάρτηση από το ευρωσύστημα για την παροχή ρευστότητας έχει μειωθεί σημαντικά κατά €6 δις σε σχέση με τον περασμένο Ιούνιο και ανέρχεται στα €15,5δις.
Η ταχεία ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης και η πιθανή ένταξη των ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ θα ενισχύσουν την εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα και την προσπάθεια αύξησης των καταθέσεων».www.bankingnews.gr 

bankingnews.gr

BREAKING NEWS