Αυξήθηκαν στα 2,85 εκατ. ευρώ από 0,59 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη της Μύλοι Λούλη το 2016

Αυξήθηκαν στα 2,85 εκατ. ευρώ από 0,59 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη της Μύλοι Λούλη το 2016
Ο όμιλος διαθέτει καθαρή θέση 90,3 εκατ. ευρώ ενώ στο ταμπλό του ΧΑ αποτιμάται στα 35,6 μόλις εκατ. ευρώ (p/bv 0,39) ενώ με βάση τα κέρδη παίζει με p/e 12,5 φορές
Οι πωλήσεις για την χρήση του 2016 του ομίλου Λούλη κατήλθαν στα 101,33 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 3,46% από 104,96 εκατ. ευρώ το 2015.
Αντίστοιχα στην Εταιρεία οι πωλήσεις μειώθηκαν στα 96,53 εκατ. ευρώ από 101,37 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας μείωση 4,77%.
Τα EBITD) στον Όμιλο ανήλθαν για το 2016 στα 11,23 εκατ. ευρώ αυξημένα από το 2015 κατά 22,43% από 9,17 εκατ. ευρώ και σε επίπεδο Εταιρείας επίσης, αυξήθηκαν κατά 21,91% από 9,06 εκατ. ευρώ το 2015 σε 11,04 εκατ. ευρώ το 2016.
Τα Καθαρά Κέρδη περιόδου στον Όμιλο ανήλθαν στα 2,85 εκατ. ευρώ από 0,58 εκατ. ευρώ το 2015 και τα καθαρά κέρδη μετά φόρων της εταιρείας, ανήλθαν σε 2,90 εκ. από 0,59 εκατ. το 2015.
Ο όμιλος στο τέλος της χρήσης είχε καθαρή θέση 90,3 εκατ. ευρώ ενώ στο ταμπλό του ΧΑ αποτιμάται στα 35,6 μόλις εκατ. ευρώ που δίνει δείκτη p/bv 0,39 φορές ενώ με βάση τα κέρδη διαπραγματεύεται με p/e 12,5 φορές.
Οι συνολικές υποχρεώσεις είναι σημαντικά χαμηλότερες από την καθαρή θέση και διαμορφώθηκαν στα 56 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τραπεζικές είναι τα 34 εκατ. ευρώ ενώ υπήρχαν ταμειακά διαθέσιμα 6 εκατ. ευρώ άρα ο καθαρός δανεισμός είναι στα 28 εκατ. ευρώ.
Υπήρχαν επίσης αποθέματα ύψους 20 εκατ. ευρώ και απαιτήσεις από πελάτες 33,6 εκατ. ευρώ.
Τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία βάση της απογραφής που έγινε στις αρχές του 2016 ανέρχονταν στα 138,8 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τη λογιστική κατάσταση η διοίκηση για λόγους ρευστότητας θα προτείνει τη μη διανομή μερίσματος.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS