Eurobank: Κέρδη 76 εκατ στο α΄ 6μηνο του 2017 - Καραβίας: Θα επιτευχθούν όλοι οι οικονομικοί στόχοι του 2017

Eurobank: Κέρδη 76 εκατ στο α΄ 6μηνο του 2017 - Καραβίας: Θα επιτευχθούν όλοι οι οικονομικοί στόχοι του 2017
Η Eurobank συνέχισε να στηρίζει την οικονομία χορηγώντας δάνεια 348 εκατ στο β΄ τρίμηνο του 2017
Κέρδη 76 εκατ ευρώ εμφάνισε στο α΄ 6μηνο του 2017 η Eurobank και συγκεκριμένα 40 εκατ σημειώθηκαν στο β΄ τρίμηνο και 37 εκατ  στο α΄ τρίμηνο του 2017.
Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν 4,6% έναντι του α΄ τριμήνου του 2017.
Τα καθαρά κέρδη από το εξωτερικό ανήλθαν στα 42 εκατ ευρώ στο β΄ τρίμηνο του 2017 και ήταν η βασική αιτία της αυξημένης κερδοφορίας.
Ταυτόχρονα σημειώθηκαν
-Μείωση των NPEs κατά €0,8 δισ. το Α΄ εξάμηνο 2017   
-Αύξηση χορηγήσεων κατά 348 εκατ. σε τριμηνιαία βάση
-Αύξηση καταθέσεων στην Ελλάδα κατά 0,7δισ. το Β΄ τρίμηνο και €0,3δισ. το Α΄ εξάμηνο 2017
-Μείωση τρέχουσας χρηματοδότησης ELA κατά 2,5δισ. από τα υψηλά του 2017
-Δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,4%   
- H Eurobank προτίθεται να αποπληρώσει προνομιούχες μετοχές ύψους €950εκ. με έκδοση ομολόγων Tier IΙ

Ο πρόεδρος της Eurobank Ν. Καραμούζης δήλωσε «
Η μείωση της αβεβαιότητας για τις οικονομικές και πολιτικές προοπτικές θέτει τις βάσεις για οριστική έξοδο της χώρας από την πολυετή δοκιμασία της κρίσης.
Τα θετικά ορόσημα του β΄ τριμήνου, με αφετηρία την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, έχουν ήδη ορατή αποτύπωση στη βελτίωση των μακροοικονομικών δεικτών, αλλά και στις εκτιμήσεις των διεθνών αγορών για την κατεύθυνση της χώρας, που επιβεβαιώθηκαν κατά την πρόσφατη πρώτη έκδοση κρατικού χρέους μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα.
Οι εξελίξεις αυτές συνιστούν ένα σημαντικό βήμα, αλλά η αποκατάσταση της κλονισμένης εμπιστοσύνης απαιτεί συνέχεια, συνέπεια και χρόνο.
Η διατήρηση του κλίματος συνεργασίας με τους διεθνείς πιστωτές, η συνεπής εφαρμογή των συμφωνηθέντων και η δημιουργία ενός περιβάλλοντος φιλικού για την επιχειρηματικότητα και την προσέλκυση αναγκαίων ξένων επενδύσεων αποτελούν προϋποθέσεις για την έναρξη ενός κύκλου σταθερής και διατηρήσιμης ανάπτυξης.
Μέσα σε ένα βελτιούμενο περιβάλλον, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα μπορεί να εστιάσει στις βασικές προτεραιότητες, που είναι η στήριξη του αναπτυξιακού κύκλου, η βελτίωση των συνθηκών ρευστότητας και η αποτελεσματική διαχείριση του αποθέματος μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Η σταδιακή ανάκτηση της εμπιστοσύνης προς τις τράπεζες και την οικονομία και η συνακόλουθη, αργή αλλά ορατή, επιστροφή καταθέσεων διευκολύνει την παροχή ρευστότητας προς τις υγιείς επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.
Σε αυτές τις συνθήκες, η Eurobank βελτιώνει τις επιδόσεις της και διαθέτει το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό και το στρατηγικό σχεδιασμό, ώστε να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις, να χρηματοδοτήσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις και να στηρίξει την ταχεία ανάκαμψη της οικονομίας.»

Ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Φ. Καραβίας δήλωσε
«Η ποιοτική και ποσοτική βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της Eurobank συνεχίστηκε και επιταχύνθηκε κατά το β΄ τρίμηνο του έτους.
Η κερδοφορία, για έκτο συνεχές τρίμηνο, στηρίχθηκε κυρίως στην αύξηση των βασικών οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 9%, με ιδιαίτερα ενισχυμένα έσοδα από προμήθειες κατά 19% (σε ετήσια βάση).
Η συγκράτηση του λειτουργικού κόστους, κυρίως στην Ελλάδα (-3,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο), βελτίωσε τον δείκτη κόστους προς έσοδα. Οι διεθνείς δραστηριότητες εξακολουθούν να συμβάλλουν σταθερά στο θετικό αποτέλεσμα, τάση που αναμένουμε να διατηρηθεί και στο μέλλον.  
Η σταδιακή επιστροφή καταθέσεων ενίσχυσε τη ρευστότητα και τη δυνατότητά μας να στηρίξουμε τους πελάτες μας.
Η χρηματοδότηση των νοικοκυριών και, προπάντων, των επιχειρήσεων καθώς ανακάμπτει η ελληνική οικονομία αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα που επιβεβαιώθηκε από την αύξηση των χορηγήσεων κατά το β΄ τρίμηνο.
Ιδιαίτερα ενθαρρυντική είναι η εικόνα στο πεδίο των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Ο βασικός δείκτης, των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs), κινήθηκε σε αρνητικό έδαφος για τρίτο συνεχές τρίμηνο.
Παράλληλα, η μείωση των NPEs σε απόλυτα μεγέθη κατά 0,8 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2017 πιστοποιεί την ορθότητα της στρατηγικής για την εξυγίανση του χαρτοφυλακίου και τη δυναμική επίτευξης των στόχων για τους οποίους έχουμε δεσμευθεί έναντι των εποπτικών αρχών.
Ο δείκτης κεφαλαίων Fully Loaded Basel III CET1 ενισχύθηκε κατά 60 μονάδες βάσης από την αρχή του έτους.
Σημαντική για τις προοπτικές της Τράπεζας είναι η βελτίωση της δομής της κεφαλαιακής μας βάσης, με την αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών ύψους 950 εκατ. μέσω έκδοσης ομολόγων Tier IΙ, τα οποία προσμετρώνται στα συνολικά εποπτικά κεφάλαια (fully loaded Basel III) και τα οποία διαμορφώνονται (pro forma) στο 17.1%.
Τα θετικά αποτελέσματα του τριμήνου, στους τομείς της κερδοφορίας, μείωσης των NPEs και αύξησης των κεφαλαίων, επιβεβαιώνουν ότι η Eurobank βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης όλων των στρατηγικών και επιχειρηματικών στόχων που έχουμε θέσει για το 2017.»

Οι οικονομικές επιδόσεις

Τα καθαρά κέρδη της Eurobank αυξήθηκαν κατά 8,8% σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν σε €40εκ. το Β΄ τρίμηνο και €76εκ. το Α΄ εξάμηνο 2017.
Ειδικότερα:
Tα καθαρά έσοδα από τόκους ενισχύθηκαν κατά 2,0% το Β΄ τρίμηνο 2017 και ανήλθαν σε €389εκ., κυρίως λόγω της αύξησης του περιθωρίου χορηγήσεων.
Σε επίπεδο εξαμήνου, τα καθαρά έσοδα από τόκους παρέμειναν αμετάβλητα στα €770εκ.
Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου βελτιώθηκε σε 2,43% το Β΄ τρίμηνο, από 2,34% το Α΄ τρίμηνο 2017.
Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αυξήθηκαν σε €72εκ. το Β΄ τρίμηνο 2017, από €69εκ. το Α΄ τρίμηνο του ίδιου έτους, λόγω των εσόδων προμηθειών από τη διαχείριση περιουσίας και τις εργασίες του δικτύου. Το Α΄ εξάμηνο 2017 τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αυξήθηκαν κατά 19,4% έναντι του αντίστοιχου εξαμήνου 2016 και διαμορφώθηκαν σε €141εκ. λόγω χαμηλότερων δαπανών για τη χρήση εγγυήσεων του Πυλώνα ΙΙ.
Τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 2,3% σε €461εκ., ενώ τα  λοιπά έσοδα υποχώρησαν από €40εκ. το Α΄ τρίμηνο 2017 σε €35εκ. το Β΄ τρίμηνο του ίδιου έτους, με αποτέλεσμα τα συνολικά έσοδα να διαμορφωθούν σε €496εκ., από €491εκ. το Α΄ τρίμηνο 2017.
Οι Λειτουργικές δαπάνες του Α΄ εξαμήνου 2017 μειώθηκαν κατά 2,6% έναντι του Α΄ εξαμήνου 2016 σε €489εκ., ενώ στην Ελλάδα υποχώρησαν κατά 3,5% την ίδια περίοδο και διαμορφώθηκαν σε €355εκ.
Ο δείκτης κόστους προς έσοδα βελτιώθηκε κατά 30 μονάδες βάσης σε 49,4% το Β΄ τρίμηνο 2017.
Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 4,6% έναντι του Α΄ τριμήνου 2017 σε €216εκ. και κατά 9,1% έναντι του Α΄ εξαμήνου 2016 σε €422εκ.
Αντίστοιχα, τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 1,9% σε σχέση με το Α΄ τρίμηνο 2017 σε €251εκ., ενώ υποχώρησαν κατά 3,9% το Α΄ εξάμηνο 2017 σε €498εκ.
Τα νέα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) ήταν αρνητικά για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκαν σε -€193εκ.
Ο δείκτης των NPEs μειώθηκε κατά 90 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκε σε 44,1% του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων στο τέλος του Β΄ τριμήνου 2017, ενώ τα συνολικά NPEs μειώθηκαν κατά €0,5δισ. το Β΄ τρίμηνο και €0,8δισ. το Α΄ εξάμηνο 2017.
Τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ήταν θετικά (€91εκ.), μειώθηκαν όμως κατά 40,9% έναντι του Α΄ τριμήνου 2017. Η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις αυξήθηκε κατά 30 μονάδες βάσης και ανήλθε σε 51,1% στο τέλος Ιουνίου 2017, ενώ οι προβλέψεις έναντι πιστωτικών κινδύνων του Β΄τριμήνου διαμορφώθηκαν σε €184εκ., δηλαδή ποσοστό 1,90% επί των μέσων χορηγήσεων
Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό παρέμειναν σταθερά κερδοφόρες, με το καθαρό αποτέλεσμα  να αυξάνεται κατά 47,8% σε τριμηνιαία βάση και να ανέρχεται σε €42εκ, από €28εκ. το Α΄ τρίμηνο 2017, με όλες τις χώρες να είναι κερδοφόρες.
O δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών της κατηγορίας Ι (CET1) διαμορφώθηκε σε 17,4%  επί του σταθμισμένου ενεργητικού στο τέλος Ιουνίου 2017.
Με την πλήρη εφαρμογή του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ, ο ανωτέρω δείκτης βελτιώθηκε κατά 50 μονάδες βάσης έναντι του Α΄ τριμήνου 2017και ανήλθε σε 14,4%4. Παράλληλα, η Τράπεζα σκοπεύει να προχωρήσει στην αποπληρωμή προνομιούχων μετοχών ύψους €950εκ. με ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης (Tier II).
Η τρέχουσα χρηματοδότηση από τον έκτακτο μηχανισμό ELA διαμορφώνεται σε €9,9δισ. και είναι μειωμένη κατά €2,5δισ. από τα υψηλά του 2017.
Οι καταθέσεις πελατών στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά €0,7δισ. το Β΄ τρίμηνο και €0,3δισ. το Α΄ εξάμηνο 2017.
Οι χορηγήσεις (προ προβλέψεων,διαγραφών και συναλλαγματικών διαφορών) αυξήθηκαν κατά €0,3δισ. το Β΄ τρίμηνο 2017.
Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 113,8% στο τέλος Ιουνίου 2017, έναντι 115,1% στο τέλος Μαρτίου του τρέχοντος έτους.www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS