Μύλοι Λούλη: Ολοκληρώθηκε η ΑΜΚ της θυγατρικής «Loulis Mel – Bulgaria EAD»

Μύλοι Λούλη: Ολοκληρώθηκε η ΑΜΚ της θυγατρικής «Loulis Mel – Bulgaria EAD»
Το κεφάλαιο της εταιρείας «Loulis Mel – Bulgaria EAD» θα αυξηθεί από 50.000 BGN σε 582.000 BGN
Ολοκληρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της «Loulis Mel – Bulgaria EAD», 100% έμμεσα θυγατρικής της «Μύλοι Λούλη».
Πιο αναλυτικά:
«H εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΕ ανακοινώνει ότι στις 08.11.2017 ολοκληρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 100% έμμεσα θυγατρικής της «LOULIS MEL – BULGARIA EAD» με μη χρηματική εισφορά του μοναδικού ιδιοκτήτη, που αντιπροσωπεύει απαιτήσεις από δάνεια που έχουν παρασχεθεί στην Εταιρεία.
Το κεφάλαιο της εταιρείας «LOULIS MEL – BULGARIA EAD» θα αυξηθεί από 50.000 BGN σε 582.000 BGN.
Η διαφορά μεταξύ της αξίας έκδοσης των νέων μετοχών ποσού 6.916.000 BGN και της ονομαστικής τους αξίας ποσού 532.000 BGN, η οποία ανέρχεται σε 6.384.000 BGN, πιστώθηκε στον λογαριασμό «Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS