Εθνική Πανγαία: Με ελαφρό premium διαπραγματεύεται η μετοχή

Εθνική Πανγαία: Με ελαφρό premium διαπραγματεύεται η μετοχή
Με βάση τα κέρδη του 9μήνου το p/e στο 21,4. 
Εθνική Πανγαία: Με ελαφρό premium διαπραγματεύεται η μετοχή 

Τιμή μετοχής: 4,9000 ευρώ. Αριθμός μετοχών 255.494.534 και κεφαλαιοποίηση 1,25 δισ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου για το εννεάμηνο του 2017 ανήλθαν σε €58,6 εκατ., έναντι €38,5 εκατ. το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2016. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση της εύλογης αξίας των επενδύσεων σε ακίνητα ως αποτέλεσμα της σταθεροποίησης της κτηματαγοράς, με αυξητική τάση για ποιοτικά ακίνητα με επενδυτικά χαρακτηριστικά όπως αυτά του χαρτοφυλακίου του Ομίλου.

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €87,8 εκατ. για το εννεάμηνο του 2017 έναντι €85,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016 (αύξηση 2,2%). Η Εσωτερική Αξία (NAV) του Ομίλου την 30ή Σεπτεμβρίου 2017 ανήλθε σε €1,20 δισ. εκατ. ή €4,71 ανά μετοχή. Η εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα του Ομίλου την 30ή Σεπτεμβρίου 2017 ανερχόταν σε €1,57 δισ. ευρώ.

Η μετοχή διαπραγματεύεται λίγο υψηλότερα από την NAV τιμή της. (P/BV 1,04). Με βάση τα κέρδη του 9μήνου το p/e στο 21,4. Για την χρήση 2016 διένειμε μέρισμα 0,20 ανά μετοχή (απόδοση περί το 4%). Καθαρές δανειακές υποχρεώσεις ομίλου: 391,2 και δείκτης δανειακής μόχλευσης 0,32. Καθαρές ελέυθερες ταμειακές ροές: Αρνητικές κατά 4,7 εκατ. ευρώ περίπου. Κέρδη ανά μετοχή: 0,23 ευρώ.

www.bankingnews.gr/Δ.Ν.

BREAKING NEWS