ΕΛΤΕΧ Άνεμος: Αρνητικές καθαρές ελεύθερες ταμειακές ροές κατά 33,9 εκατ.ευρώ

ΕΛΤΕΧ  Άνεμος: Αρνητικές καθαρές ελεύθερες ταμειακές ροές κατά 33,9 εκατ.ευρώ
Η μετοχή διαπραγματεύεται με P/BV 0,85. Με βάση τα κέρδη του 9μήνου το p/e στο 16,8.


Ελ.Τεχ. Ανεμος: Αρνητικές καθαρές ελεύθερες ταμειακές ροές κατά 33,9 εκατ.ευρώ

Tιμή μετοχής: 1,3800 ευρώ. Αριθμός μετοχών 82.667.000 και κεφαλαιοποίηση 114,08 εκατ. ευρώ.
 
Κύκλος εργασιών 35.217.483 από 32.892.582 ευρώ. Κέρδη 6.785.518 από 7.645.683. Κέρδη τρίτου τριμήνου 3.429.288 από 2.229.119. Ebitda 25.292.142 από 23.468.550 ευρώ. Ebitda τρίτου τριμήνου
9.783.448 από 7.470.980 ευρώ. Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 134.170.088 από 127.383.139.

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 163.191.206 από 115.767.068 ευρώ. Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 21.796.791 από 24.031.453 ευρώ. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 6.158.979 από 3.472.837 ευρώ. 

Σύνολο εισροών (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 28.212.013 από 16.934.233
Σύνολο εισροών (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (62.070.360) από (14.088.617)
Το απασχολούμενο προσωπικό του Ομίλου την 30/9/2017 ανέρχεται σε 21 άτομα από 24.

Η μετοχή διαπραγματεύεται με P/BV 0,85. Με βάση τα κέρδη του 9μήνου το p/e στο 16,8. Καθαρές δανειακές υποχρεώσεις ομίλου 178,8 εκατ. ευρώ και δείκτης δανειακής μόχλευσης 1,33. Καθαρές ελεύθερες ταμειακές ροές αρνητικές κατά 33,9 εκατ.ευρώ. Κέρδη ανά μετοχή 0,0821 ευρώ.

www.bankingnews.gr/


Δ.Ν.

BREAKING NEWS