Τζιρακιάν: Καλύφθηκε η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων

Τζιρακιάν: Καλύφθηκε η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων
Η διαφορά υπέρ το άρτιο μεταξύ της ονομαστικής αξίας (0,30 €) και της τιμής διάθεσης (32 €) εκάστης μετοχής που θα εκδοθεί
Σε συνέχεια της από 05.09.2017 ανακοίνωσής της σχετικά με τις αποφάσεις της από 31.07.2017 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η Εταιρεία με την επωνυμία «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει, ότι στις 20.11.2017 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διαπίστωσε και πιστοποίησε ότι πραγματοποιήθηκε η καταβολή ολόκληρου του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι ποσού 76.200 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της Εταιρείας ποσού 8.128.000 ευρώ.
Η διαφορά υπέρ το άρτιο μεταξύ της ονομαστικής αξίας (0,30 ευρώ) και της τιμής διάθεσης (32 ευρώ) εκάστης μετοχής που θα εκδοθεί, η οποία ανέρχεται στο συνολικό ποσό των οκτώ εκατομμυρίων πενήντα μίας χιλιάδων οκτακοσίων Ευρώ (8.051.800 ευρώ), καταχωρήθηκε στον ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας με τίτλο “Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο”.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS