ΕΚΤ: Οι ευρωπαϊκές τράπεζες θα πρέπει να προετοιμαστούν πολύ προσεκτικά για τα IFRS 9

ΕΚΤ: Οι ευρωπαϊκές τράπεζες θα πρέπει να προετοιμαστούν πολύ προσεκτικά για τα IFRS 9
Στις 40 μονάδες βάσης η μείωση του CET-1 λόγω των IFRS 9 για τις μεγάλες τράπεζες της Ευρωζώνης
Την ανάγκη οι ευρωπαϊκές τράπεζες να φροντίσουν να προετοιμαστούν με τον ορθό τρόπο ώστε να εφαρμόσουν τα IFRS 9, ούτως ώστε να μην υπάρξει ισχυρό πλήγμα στους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, τόνισε σε ανακοίνωσή της η ΕΚΤ.
Όπως αναφέρει η ΕΚΤ οι μεγάλες τράπεζες της Ευρώπης, οι οποίες έχουν, ήδη, προετοιμαστεί με τον κατάλληλο τρόπο, θα δουν στο α’ τρίμηνο του 2018 –όταν δηλαδή τίθεται σε εφαρμογή τα IFRS 9 – τον βασικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET-1 να μειώνεται κατά 40 μονάδες βάσης.
«Η επίπτωση δεν είναι τόσο ισχυρή για τις μεγάλες τράπεζες σε σύγκριση με τον μέσο όρο των τραπεζών οι οποίες συμμετείχαν σε μία «δοκιμαστική» εξέταση», υπογραμμίζει η ΕΚΤ.Για τις μικρότερες τράπεζες και βάσει του δείγματος που έχει η ΕΚΤ στην κατοχή της ο δείκτης CET-1 θα μειωθεί κατά 59 μονάδες βάσης, εκ νέου, όμως, για τις τράπεζες που έχουν προετοιμαστεί καταλλήλως.
«Πέρα από την ποσοτική επίδραση, στην έκθεση παρουσιάζονται περιληπτικά τα βασικά ποιοτικά αποτελέσματα της θεματικής εξέτασης για τα σημαντικά και τα
λιγότερο σημαντικά ιδρύματα, αντανακλώντας αρκετούς τομείς που χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα σημαντικοί για τη διαδικασία εφαρμογής των IFRS 9.
Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι για ορισμένα ιδρύματα υπάρχουν ακόμη περιθώρια βελτίωσης προκειμένου να επιτευχθεί υψηλής ποιότητας εφαρμογή των IFRS 9.
Συνολικά, οι επόπτες παρατήρησαν ότι τα μεγαλύτερα σημαντικά ιδρύματα βρίσκονται σε πιο προχωρημένο στάδιο προετοιμασίας από ό,τι τα μικρότερα σημαντικά ιδρύματα.
Η πτυχή που θεωρείται ότι παρουσιάζει τις μεγαλύτερες δυσκολίες είναι η επιμέτρηση των απομειώσεων, η οποία απαιτεί σημαντικές αλλαγές στις εσωτερικές διαδικασίες και τα εσωτερικά συστήματα των τραπεζών.
Ωστόσο, τα ιδρύματα συνάντησαν επίσης δυσκολίες στην ταξινόμηση και την επιμέτρηση των χρηματοδοτικών μέσων.
Η θεματική εξέταση για τα σημαντικά και τα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα έδειξε ότι η πλειονότητα των ιδρυμάτων εργάζονται εντατικά για την εφαρμογή του IFRS 9.
Πολλά εξ αυτών έχουν ήδη ολοκληρώσει τη χαρτογράφηση των χρηματοδοτικών μέσων για τους σκοπούς της ταξινόμησης και της επιμέτρησης και χρησιμοποιούν τα υφιστάμενα εσωτερικά υποδείγματά τους ως βάση για την εφαρμογή του νέου πλαισίου απομειώσεων βάσει αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών.Παρά τις προσπάθειές τους, πολλά ιδρύματα πρέπει ακόμη να ενισχύσουν τις διαδικασίες διακυβέρνησης των υποδειγμάτων αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών και να βελτιώσουν τις λογιστικές πολιτικές τους, οι οποίες συχνά είναι υπερβολικά ασαφείς», τονίζεται στην ανακοίνωση.
Επίσης στην ανακοίνωση της ΕΚΤ υπογραμμίζεται ότι « πρώτη φάση της άσκησης για τα σημαντικά ιδρύματα διενεργήθηκε για τα ιδρύματα που ήταν έτοιμα για την αξιολόγηση το πρώτο τρίμηνο του 2017.
Τα ιδρύματα που δεν ήταν πλήρως προετοιμασμένα για την αξιολόγηση έλαβαν μια προειδοποιητική επιστολή το πρώτο τρίμηνο του 2017 και θα αξιολογηθούν από τις μεικτές εποτπικές αρχές μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2017. Τα ευρήματα και οι διορθωτικές ενέργειες θα κοινοποιηθούν στα ιδρύματα και οι μεικτές εποπτικές αρχές θα δώσουν συνέχεια στα εκκρεμή ζητήματα σε όλη τη διάρκεια του 2018».

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS