Η DBRS επιβεβαιώνει την ανώτατη αξιολόγηση «ΑΑΑ» για την ΕΕ - Σταθερό το trend

Η DBRS επιβεβαιώνει την ανώτατη αξιολόγηση «ΑΑΑ» για την ΕΕ - Σταθερό το trend
Με την ανώτατη βαθμολογία (ΑΑΑ) αξιολόγησε η DBRS την ΕΕ
Η DBRS επιβεβαίωσε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), ενώ παράλληλα διατήρησε το trend σταθερό.
Η DBRS αξιολογεί την ΕΕ με ΑΑΑ κυρίως με βάση την Αξιολόγηση της Υποστήριξής της, η οποία στηρίζεται στην αξιοπιστία των βασικών κρατών μελών της και στη συλλογική δέσμευσή τους, να υποστηρίξουν τις υποχρεώσεις της ΕΕ.
Αυτό αντικατοπτρίζεται πρωτίστως από τη σταθμισμένη μέση βαθμολογία της βασικής ομάδας μελών - της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (AAA με σταθερό trend), της Γαλλίας (AAA με σταθερό trend) και της Ιταλίας (BBB υψηλή με σταθερό trend).
Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι η Ιταλία υποβαθμίστηκε σε BBB (υψηλή) από την A (χαμηλή) στις 13 Ιανουαρίου 2017, δεδομένου ότι η DBRS δεν πιστεύει ότι αυτή η υποβάθμιση μειώνει τη συνολική συνοχή της ΕΕ.
Τα τρία βασικά μέλη αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ήμισυ όλων των συνεισφορών της ΕΕ και εάν η συμβολή των άλλων χωρών παραμείνει αμετάβλητη, τα τρία μέλη θα αντιπροσωπεύουν πιθανώς πάνω από το ήμισυ των συνεισφορών των μελών μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου.
Επιπλέον, η DBRS πιστεύει ότι η συνολική πολιτική δέσμευση για την υποστήριξη των βασικών λειτουργιών του ιδρύματος είναι ισχυρή.
Αυτό αποδείχθηκε από έναν αριθμό μηχανισμών οικονομικής στήριξης που χρησιμοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση των χρηματοπιστωτικών και κρατικών δανειακών κρίσεων, καθώς και από τους πόρους που συνεισφέρουν τα κράτη μέλη στον προϋπολογισμό της ΕΕ.
Επιπλέον, τα μέλη της ΕΕ έχουν κοινή ευθύνη για την παροχή των απαραίτητων οικονομικών πόρων για την εξυπηρέτηση του χρέους της ΕΕ.
Η ΕΕ δεν επωφελείται από κανένα καταβεβλημένο κεφάλαιο.
Ωστόσο, η ικανότητα εξυπηρέτησης του χρέους της υποστηρίζεται από πολλαπλές ρυθμίσεις που προστατεύουν τους πιστωτές.
Πρώτον, όλα τα δάνεια της ΕΕ καλύπτονται από τους διαθέσιμους πόρους της ΕΕ, οι οποίοι το 2018 αναμένεται να είναι 0,91% του ΑΕΠ της ΕΕ, που ισοδυναμεί με 143,6 δισ. ευρώ.
Δεύτερον, εάν τα ποσά αυτά είναι ανεπαρκή, τα κράτη μέλη υποχρεούνται νομικά να παράσχουν τα αναγκαία κεφάλαια για την εξόφληση του χρέους και την εξισορρόπηση του προϋπολογισμού, μέχρι το ανώτατο όριο του 1,20% του ΑΕΠ της ΕΕ.
Εάν είναι απαραίτητο, η νομοθεσία της ΕΕ επιτρέπει στα κράτη μέλη να συνεισφέρουν περισσότερο από το μερίδιό τους, στον προϋπολογισμό της ΕΕ.
Η DBRS αναμένει ότι εάν το Ηνωμένο Βασίλειο σταματήσει να συνεισφέρει στον προϋπολογισμό της ΕΕ, τα υπόλοιπα μέλη θα επιλέξουν να αναλάβουν τη συνεισφορά του Ηνωμένου Βασιλείου ή να μειώσουν τον συνολικό προϋπολογισμό.
Η συντηρητική δημοσιονομική διαχείριση της ΕΕ υποστηρίζει περαιτέρω τις αξιολογήσεις.
Η Ένωση δεν επιτρέπεται να δανείζεται κεφάλαια για άλλους σκοπούς εκτός από τη χρηματοδότηση του προγράμματος δανεισμού της.
Επιπλέον, το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) παρέχει το γενικό πλαίσιο δαπανών για μία επταετή περίοδο και καθορίζει ανώτατα όρια για τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών, για τους ετήσιους προϋπολογισμούς κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.
Το χαρτοφυλάκιο δανεισμού υψηλής συγκέντρωσης της ΕΕ αποτελεί μια ακόμη πρόκληση. Τα ανεξόφλητα δάνεια αυξήθηκαν σημαντικά από το 2011, φθάνοντας τα 54 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο του 2017, από 13 δισ. ευρώ το 2010.
Το χρέος αυξήθηκε σε 40% από 10% κατά την ίδια περίοδο.
Η αύξηση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθεροποίησης (EFSM), σύμφωνα με τον οποίο τα δάνεια ύψους 46,8 δισ. ευρώ στην Ιρλανδία και στην Πορτογαλία κατέγραψαν το 86,7% του συνόλου των δανείων.
Παρά τη σχετικά υψηλή συγκέντρωση δανείων, τα προγράμματα χρηματοοικονομικής στήριξης υπόκεινται σε αυστηρούς όρους πολιτικής, γεγονός που μετριάζει τους πιστωτικούς κινδύνους.
Μεσοπρόθεσμα, η DBRS προβλέπει μείωση του χρέους της ΕΕ, καθώς ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM) ανέλαβε την πρωταρχική ευθύνη για τα προγράμματα στήριξης για τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης.
Ωστόσο, η DBRS αναμένει ότι η ΕΕ θα παραμείνει ενεργή στις κεφαλαιαγορές μέχρι τουλάχιστον το 2026, δεδομένου ότι η Ιρλανδία και η Πορτογαλία θα μπορούσαν να επεκτείνουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους στον EFSM.
Η σταθερή τάση αντικατοπτρίζει την άποψη της DBRS, ότι η ΕΕ είναι σε θέση να διαχειριστεί τους βραχυπρόθεσμους κινδύνους, ενώ και η πιστοληπτική της ικανότητα, αναμένεται να παραμείνει εξαιρετικά ισχυρή παρά την αναχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου (ΑΑΑ με σταθερό trend), ως αποτέλεσμα της ισχυρής δέσμευσης και την ικανότητα των υπολοίπων μελών να στηρίξουν τόσο τον προϋπολογισμό της ΕΕ όσο και τις υποχρεώσεις τους.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS