Ευρωπαική Πίστη: Με p/e για το 2016 στο 6,4(!) και το 2017 πηγαίνει ξανά καλύτερα

Ευρωπαική Πίστη: Με p/e για το 2016 στο 6,4(!) και το 2017 πηγαίνει ξανά καλύτερα
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ - 6μηνο: Νέα αύξηση μεγεθών σε όλες τις τελικές γραμμές της…
Ευρωπαική Πίστη: Με p/e για το 2016 στο 6,4(!) και το 2017 πηγαίνει ξανά καλύτερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ: Με κίνηση εφέτος μεταξύ των 1,9200 και 3,9300 ευρώ, στο +72%. Αποτιμάται σε 93,3 εκατ. ευρώ, ενώ έχει ένα 9-2 στις τελευταίες (11) συνεδριάσεις με συνολική άνοδο 12 σεντς. (3,27 και 3,39 ευρώ). Είχαν προηγηθεί (3) σερί αρνητικές όπου έχασε 21 σεντς.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ - 6μηνο: Νέα αύξηση μεγεθών σε όλες τις τελικές γραμμές της… ΚΕΡΔΗ 4,6 εκατ. ευρώ από 4 εκατ. το 6μηνο του 2016.  Αύξηση της καθαρής θέσης στα 101,243 εκατ. ευρώ, βελτιωμένη κατά 5,2% σε σχέση με την 31/12/2016. Αύξηση του ενεργητικού κατά 3,6% στα 400,406 εκατ. ευρώ, έναντι 386,586 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2016. Περαιτέρω ενίσχυση των ασφαλιστικών προβλέψεων στα 277,416 εκατ. ευρώ, οι οποίες εμφανίζονται αυξημένες κατά 4,0% σε σχέση με την 31/12/2016.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ(1): Τα κέρδη ανά μετοχή του Ομίλου ανέρχονται σε 0,1666 €, έναντι 0,1443 € την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα ενοποιημένα ίδια κεφάλαια ανήλθαν στο ποσό των 100,3 εκ. € αντιπροσωπεύοντας το 25,0% του συνολικού παθητικού του Ομίλου. Στις 31/12/16 τα ενοποιημένα ίδια κεφάλαια ανέρχονταν σε 95,3 εκατ. € και αντιπροσώπευαν το 24,5% του συνολικού Παθητικού του Ομίλου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Εταιρεία δεν έχει τραπεζικό ή άλλης μορφής δανεισμό, δεν έχει καμμία ληξιπρόθεσμη οφειλή και η φερεγγυότητα και η ταμειακή της ρευστότητα βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα.

ΧΡΗΣΗ 2016: Κέρδη μετά από φόρους 14,7 εκατ. ευρώ από 11,2 εκατ. το 2015. Πολλαπλασιαστής κερδών για το 2016 στο 6,4(!)


Δ.Ν.

BREAKING NEWS