Στρατηγική συνεργασία Roland Berger and Partner S.A. με Μακεδονικά Μάρμαρα Α.Ε.

Στρατηγική συνεργασία Roland Berger and Partner S.A. με Μακεδονικά Μάρμαρα Α.Ε.
Στρατηγική συνεργασία Roland Berger and Partner S.A. με Μακεδονικά Μάρμαρα Α.Ε.
Η Roland Berger and Partner S.A. ανέλαβε την καρτάρτιση και εφαρμογή της χρηματοοικονομικής στρατηγικής της Μακεδονικά Μάραμαρα Α.Ε..
Όπως δήλωσε ο νομιμος εκπρόσωπος της εταιρίας κ. Σταύορος Παπασταύρου, σκοπός του παραπάνω έργου είναι η διεύρυνση της δυνατότητας πρόσβασης της Μακεδονικά Μάρμαρα Α.Ε. στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου και η χρηματοδότηση του αναπτυξιακού σχεδίου της εν θέματι εταιρίας, κυρίως στις χώρες του Κόλπυ και της Βόρειας Ευρώπης.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS