Πουλά 470.746 ίδιες μετοχές η Intralot

Πουλά 470.746  ίδιες μετοχές η Intralot
Πουλά 470.746  ίδιες μετοχές η Intralot
Ανακοινώνεται από την Intralot ότι, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, το Δ.Σ. της εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 6/12/2017 αποφάσισε όπως η εταιρεία προβεί σε πώληση 470.746 ιδίων μετοχών (0,30% του μετοχικού της κεφαλαίου) επί συνόλου 1.957.551 ιδίων μετοχών (1,23% του μετοχικού της κεφαλαίου) και με σκοπό να μην ακυρωθούν λόγω συμπληρώσεως τριετίας από την απόκτησή τους.
Οι συγκεκριμένες μετοχές αγοράσθηκαν κατά το διάστημα από 11/12/2014 έως 31/12/2014, σε εκτέλεση της από 11/6/2014 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
Οι ανωτέρω μετοχές θα διατεθούν στο χρονικό διάστημα από 8/12/2017 έως 11/12/2017, με κατώτατη τιμή πώλησης 1,05 ευρώ.
Επίσης για το ίδιο διάστημα, η εταιρεία αναστέλλει το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών σε εκτέλεση των από 26/5/2016 & 18/5/2017 αποφάσεων των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS