ΓΕΒΚΑ: Απορροφά τις Γενική Εμπορίου Βορείου Ελλάδος και Γενική Εμπορίου Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

ΓΕΒΚΑ: Απορροφά τις Γενική Εμπορίου Βορείου Ελλάδος και Γενική Εμπορίου Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Τις θυγατρικές Γενική Εμπορίου Βορείου Ελλάδος και Γενική Εμπορίου Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας απορροφά η ΓΕΒΚΑ 
Τη συγχώνευση με απορρόφηση των κατά 100% θυγατρικών εταιριών Γενική Εμπορίου Βορείου Ελλάδος και Γενική Εμπορίου Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αποφάσισε η ΓΕΒΚΑ, όπως αναφέρεται στη σημερινή (15/12/2017) ανακοίνωση.
Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, η διοίκηση της ΓΕΒΚΑ γνωστοποιεί ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και τα Διοικητικά Συμβούλια των κατά 100% θυγατρικών της εταιριών Γενική Εμπορίου Βορείου Ελλάδος Α.Ε. Υδραυλικός και Βιομηχανικός Εξοπλισμός και Γενική Εμπορίου Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Α.Ε. κατά τις συνεδριάσεις τους την 14η Δεκεμβρίου 2017, αποφάσισαν ομόφωνα:
1. Την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση των κατά 100% θυγατρικών εταιριών «ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ–ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» και «ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», από την μητρική εταιρία «ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.».
Μέσω του εταιρικού μετασχηματισμού επιδιώκεται η απλοποίηση της δομής του ομίλου, η ευελιξία σε λειτουργικό και οικονομικό επίπεδο, η ομογενοποιημένη και αρτιότερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, η κεφαλαιουχική ενδυνάμωση και μεγιστοποίηση της απόδοσης της νέας εταιρείας καθώς και ο περιορισμός του χρηματοοικονομικού και λειτουργικού κόστους.
2. Η συγχώνευση με απορρόφηση των δύο κατά 100% θυγατρικών εταιρειών από τη μητρική εταιρεία, να γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του κ.ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993.
3. Ο ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2017, ορίσθηκε να αποτελέσει τον ισολογισμό μετασχηματισμού των δύο κατά 100% θυγατρικών εταιριών Γενική Εμπορίου Βορείου Ελλάδος και Γενική Εμπορίου Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
4. Τον ορισμό των Ορκωτών – Λογιστών, για την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων των δύο θυγατρικών εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 2166/93 και
5. Τον ορισμό των εκπροσώπων των εταιρειών για την σύνταξη του προβλεπόμενου από το άρθρο 69 του ν. 2190/1920 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης των τριών εταιριών.
Διευκρινίζεται ότι η απορροφούσα εταιρία ΓΕΒΚΑ δεν θα κάνει αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, ούτε υποχρεούται στην έκδοση νέων μετοχών, επειδή η αξίωση για έκδοση νέων μετοχών αποσβέννυται, λόγω συγχύσεως, αφού κατέχει το σύνολο (100%) των μετοχών των απορροφώμενων εταιριών και η αξία κτήσεως αυτών είναι μεγαλύτερη από το μετοχικό κεφάλαιο των απορροφώμενων εταιριών.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS