Μικρή αύξηση 45 εκατ. ευρώ στο ενεργητικό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων το γ' 3μηνο του 2017

Μικρή αύξηση 45 εκατ. ευρώ στο ενεργητικό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων το γ' 3μηνο του 2017
Οι συνολικές καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκαν σε 1,449 δισ. ευρώ στο τέλος του γ’ τριμήνου του 2017
Η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυξήθηκε στα 16,445 δισ. ευρώ στο τέλος του γ’ τριμήνου του 2017, έναντι 16,400 δισ. ευρώ στο προηγούμενο τρίμηνο.
Αναλυτικότερα, οι συνολικές καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκαν σε 1,449 δισ. ευρώ στο τέλος του γ’ τριμήνου του 2017, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 36 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Σημειώνεται ότι αύξηση (46 εκατ. ευρώ) παρουσίασαν μόνο οι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού, ενώ οι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού μειώθηκαν κατά 10 εκατ. ευρώ.
Το ποσοστό των καταθέσεων επί του συνολικού ενεργητικού ανήλθε σε 8,8% στο γ’ τρίμηνο του 2017 έναντι 8,6% στο προηγούμενο τρίμηνο.
Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε χρεωστικούς τίτλους αυξήθηκε σε 9,505 δισ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου  έναντι 9,404 δισ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, με το ποσοστό τους επί του συνολικού ενεργητικού να ανέρχεται στο 57,8%, έναντι 57,3% το προηγούμενο τρίμηνο.
Η αύξηση της αξίας των τοποθετήσεων αυτών οφείλεται κυρίως στην αύξηση των καθαρών αγορών ελληνικών τίτλων.
Αναλυτικότερα, το γ’ τρίμηνο του 2017 οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις προέβησαν σε καθαρές τοποθετήσεις ύψους 101 εκατ. ευρώ σε τίτλους εσωτερικού και ύψους 27 εκατ. ευρώ σε τίτλους εξωτερικού.
Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων μειώθηκε σε 2,742 δισ. ευρώ έναντι 2,757 δισ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο.
Το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού διαμορφώθηκε στο 16,7% έναντι 16,8% το προηγούμενο τρίμηνο. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως σε ρευστοποιήσεις μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού ύψους 17 εκατ. ευρώ.
Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές μειώθηκε σε 496 εκατ. ευρώ έναντι 501 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο.
Το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού διαμορφώθηκε στο 3,0% έναντι 3,1% το προηγούμενο τρίμηνο.
Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην πτώση των τιμών των μετοχών εσωτερικού.
Οι συνολικές απαιτήσεις από αντασφαλιστές/αντασφαλιζόμενους υποχώρησαν σε 420 εκατ. ευρώ έναντι 441 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο.
Τα δάνεια μειώθηκαν κατά 2 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 139 εκατ. ευρώ, ενώ οι λοιπές απαιτήσεις μειώθηκαν κατά 35 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 1.067 εκατ.  ευρώ.
Από την πλευρά του παθητικού, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 26 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 2.960 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2017.
Οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 59 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 11.933 εκατ. ευρώ.
Επί του συνόλου των τεχνικών προβλέψεων, το 67% αντιστοιχεί σε τεχνικές προβλέψεις ζωής.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS