Σε αγορά 156.727 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 2,45 ευρώ προχώρησε η Καραμολέγκος

Σε αγορά 156.727 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 2,45 ευρώ προχώρησε η Καραμολέγκος
Σε αγορά 156.727 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 2,45 ευρώ προχώρησε η Καραμολέγκος
Η εταιρεία Αρτοβιομηχανία Καραμολέγκος (H Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και σε εκτέλεση της από 22.6.2016 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, προέβη σε αγορά 156.727 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 2,45 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών 383.981,15 ευρώ.
Η αγορά πραγματοποιήθηκε την 15η Δεκεμβρίου 2017, μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής.
Μετά τις ανωτέρω αγορές, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 220.092 ίδιες μετοχές (2,259% του συνόλου των 9.742.920 κοινών ονομαστικών μετοχών).

www.bankignnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS