Στην πώληση ιδίων μετοχών 1,06% του μετοχικού κεφαλαίου προχωρά η Πετρόπουλος

Στην πώληση ιδίων μετοχών 1,06% του μετοχικού κεφαλαίου προχωρά η Πετρόπουλος
Στην πώληση ιδίων μετοχών 1,06% του μετοχικού κεφαλαίου προχωρά η Πετρόπουλος
Η  ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ κατ' εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και της από 15.12.2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας γνωστοποιεί τα ακόλουθα:
Προτίθεται να προβεί σε πώληση 75.000 Ιδίων Μετοχών ήτοι ποσοστό 1,06% του μετοχικού κεφαλαίου της με κατώτατη τιμή πώλησης 4,86 ευρώ.
Η πώληση των εν λόγω μετοχών θα πραγματοποιηθεί εντός του χρονικού διαστήματος από 18.12.2017 έως 19.12.2017

www.bankignnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS