ΧΑ: Στην βαθμίδα υψηλής συναλλακτικής δραστηριότητας ΕΥΔΑΠ και Τέρνα Ενεργειακή

ΧΑ: Στην βαθμίδα υψηλής συναλλακτικής δραστηριότητας ΕΥΔΑΠ και Τέρνα Ενεργειακή
ΧΑ: Στην βαθμίδα υψηλής συναλλακτικής δραστηριότητας ΕΥΔΑΠ και Τέρνα Ενεργειακή
Στην βαθμίδα υψηλής συναλλακτικής δραστηριότητας μεταφέρονται οι μετοχές των ΕΥΔΑΠ ΕΥΔΑΠ 0,00% και Τέρνα Ενεργειακή.
Ως Ημερομηνία ισχύος των αποτελεσμάτων ορίζεται η Δευτέρα, 8 Ιανουαρίου 2018.
Αναλυτικότερα, το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των μετοχών της Κύριας Αγοράς για το ημερολογιακό τρίμηνο Ιανουάριος – Μάρτιος 2018 ανακοίνωσε το ΧΑ, σύμφωνα με την Απόφαση 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.».
Με βάση την παραπάνω απόφαση προκύπτουν οι παρακάτω μεταβολές σε σχέση με τα στοιχεία της προηγούμενης τριμηνιαίας χρονικής περιόδου:www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS