Σε ΑΜΚ 5,1 εκατ. ευρώ προχωρά η Σφακιανάκης

Σε ΑΜΚ 5,1 εκατ. ευρώ προχωρά η Σφακιανάκης
Σε ΑΜΚ 5,1 εκατ. ευρώ προχωρά η Σφακιανάκης
Tο Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΚΑΙ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ,  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ  ΚΑΙ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»  και  το διακριτικό τίτλο «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») κατά τη συνεδρίασή του την 9η Ιανουαρίου 2018 αποφάσισε να εισηγηθεί, μεταξύ άλλων, στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που έχει συγκληθεί για την 30η Ιανουαρίου 2018 (στο εξής η «Ε.Γ.Σ.»), την άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού των πέντε εκατομμυρίων εκατόν χιλιάδων ευρώ (€ 5,1 εκατ.), μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή  μετρητών και την έκδοση έως 15.828.960 νέων Κοινών Ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών,ονομαστικής αξίας € 0,30 η καθεμία, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρείας.
Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει στην Ε.Γ.Σ., τα ακόλουθα:
(α) την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει εκείνο την τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών (στο εξής η «Τιμή Διάθεσης») εντός χρονικού διαστήματος, το οποίο δεν θα υπερβαίνει το ένα έτος από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την  Ε.Γ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 6 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, να προσδιορίσει τη διάρκεια της περιόδου άσκησης του δικαιώματος προτίμησης και να εξειδικεύσει του λοιπούς όρους της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.
(β) να μπορεί η Τιμή Διάθεσης να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος
προτίμησης
(γ) τυχόν διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νεοεκδοθησομένων μετοχών και της Τιμής Διάθεσης να αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο»,
(δ) να παρασχεθεί στους Μετόχους της Εταιρείας, οι οποίοι θα έχουν ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησής τους στην Αύξηση, η δυνατότητα να προ-
εγγραφούν για την απόκτηση τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών,  ενώ  σε περίπτωση που δεν θα καλυφθεί εξ' ολοκλήρου το ποσό της Αύξησης, να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να διαθέσει κατά την κρίση του, κατ ́άρθρο 13 παρ. 8 Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, τις όποιες αδιάθετες μετοχές, και
(ε)  την  παροχή  εξουσιοδότησης  προς  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Εταιρείας  για  τηντακτοποίηση τυχόν κλασμάτων μετοχής και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση τωννέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν. 3016/2002 και 4.1.3.1 3.1 και 4.1.3.1 3.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το Χ.Α.), η παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα υποβληθεί στην ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ή σε οποιαδήποτε επαναληπτική ή μετ’ αναβολή αυτής,θα αποσταλεί στο Χ.Α., προκειμένου να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του ταυτόχρονα με την Πρόσκληση για τη σύγκληση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης και θα δημοσιευθεί και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.sfakianakis.gr.
 
Απολογισμό Χρήσης των Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Προηγούμενη Αύξηση

Η προηγούμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά πραγματοποιήθηκε  κατά την εισαγωγή της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών το 1997.
Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν ανέρχονταν σε 4.250 εκατ. δρχ. (€ 12,5 εκατ.) εκ των οποίων διατέθηκαν κατά τη χρήση 1997, σύμφωνα και  με την υπ’αριθμ. 9113/21.05.1998 ενημέρωση της Εταιρείας προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ποσό ύψους 500 εκατ. δρχ.(€ 1,5 εκατ.) για αποπεράτωση κτιριακών εγκαταστάσεων ενώ το υπόλοιπο ποσό ύψους 3.750 εκατ. δρχ. (€ 11,0 εκατ.) για κεφάλαιο κίνησης.

ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την ως άνω προτεινόμενη αύξηση, μετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης θα χρησιμοποιηθούν για κεφάλαιο κίνησης με σκοπό την χρηματοδότηση των ταμειακών αναγκώντης Εταιρείας.  
Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν αναμένεται να διατεθούν εντός δώδεκα (12)μηνών από την ολοκλήρωση της προτεινόμενης αύξησης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Οι βασικοί μέτοχοι της Εταιρείας, κατά την έννοια του άρθρου 4.1.3.1 3.2 του Κανονισμού του Χ.Α., προτίθενται να ανακοινώσουν κατά την ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα αποφασίσει την Αύξηση, τις προθέσεις τους σχετικά με τη διατήρηση ή μη tου ποσοστού συμμετοχής τους στην Εταιρεία
α) έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων εκ της αυξήσεως μετοχών και
β) για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη της διαπραγμάτευσης των νέων εκ της αυξήσεως μετοχών.
 
ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει να του παρασχεθεί η εξουσιοδότηση, κατ ́ άρθρο 13 παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, να ορίσει εκείνο σε μεταγενέστερο της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που θα εγκρίνει την Αύξηση χρόνο, την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών καθώς και να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια θεωρηθεί κατά Νόμο ή κρίνει το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο απαραίτητη προκειμένου να ορισθεί η τιμή διάθεσης, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.
Η ανωτέρω εξουσιοδότηση να ισχύει για ένα (1) έτος από την παροχή της.
Προτείνεται,περαιτέρω, η τιμή διάθεσης της μετοχής να δύναται να είναι ανώτερη της   χρηματιστηριακής τιμής της Εταιρείας, κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΓΙΑ  ΤΟΥΣ  ΛΟΓΟΥΣ  ΕΝΤΑΞΗΣ  ΤΩΝ  ΜΕΤΟΧΩΝ  ΣΤΗΝ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡ. 4.1.3.1 3.2 παρ. 1ζ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α.

Το Δ.Σ. του Χ.Α. κατά τη συνεδρίασή του την 05.04.2012 αποφάσισε σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.4 παρ. 1.2 του Κανονισμού του Χ.Α. να μεταφερθούν οι μετοχές της Εταιρείας στην κατηγορία της Επιτήρησης, οπού εξακολουθούν να υπάγονται μέχρι και σήμερα,καθώς οι ζημιές της χρήσης 2011 ήταν μεγαλύτερες από το 30% της καθαρής θέσης.   
Για την αντιμετώπιση των αιτίων που είχαν ως επακόλουθο την υπαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στην κατηγορία της Επιτήρησης, η Εταιρεία συνεχίζει να επικεντρώνεται στη βελτίωση του μεριδίου αγοράς, των οικονομικών μεγεθών και την αναδιοργάνωση της μέσω περιορισμού λειτουργικών εξόδων, συγχωνεύσεων και απεμπλοκής από μη στρατηγικές δραστηριότητες.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS