Με neutral αρχίζει την κάλυψη των Alpha και Eurobank η UBS - Τα NPEs η πρόκληση του 2018

Με neutral αρχίζει την κάλυψη των Alpha και Eurobank η UBS - Τα NPEs η πρόκληση του 2018
Η τιμή στόχος είναι στα 2 ευρώ για την Alpha Bank και στα 0,97 ευρώ για την Eurobank
Με τη σύσταση neutral (ουδετερότητα) αρχίζει την κάλυψη των Alpha Bank και Eurobank η UBS, τοποθετώντας την τιμή στόχο της πρώτης στα 2 ευρώ και της δεύτερης στα 0,97 ευρώ.
Σύμφωνα με τη σημερινή 60σέλιδη ανάλυσή της υπό τον τίτλο "Greek Banks: 2018 will be the year of NPE heavy lifting – Initiation of Coverage" (Ελληνικές Τράπεζας: Το 2018 θα είναι ένα έτος που θα δοθεί προσοχή στη διαχείριση των NPE - Έναρξη κάλυψης), που σας παρουσιάζει το www.bankingnews.gr, η UBS θεωρεί ότι τομέας φαίνεται φθηνός καθώς διαπραγματεύεται με 0,3x σε όρους P / TNAV, αλλά το αυξημένο κόστος κινδύνου θα πρέπει να περιορίσει τον δείκτη RoTE τουλάχιστον μέχρι το 2019.
Οι μεσοπρόθεσμες προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης και της εφαρμογής του IFRS9 και των ελέγχων από τον SSM, φαίνεται να είναι διαχειρίσιμες με τα τρέχοντα επίπεδα του κεφαλαίου και του PPI, στο βασικό σενάριο της UBS.
Το αποτέλεσμα των stress test είναι απρόβλεπτο και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το αρνητικό σενάριο.
Μακροπρόθεσμα, οι προοπτικές εξακολουθούν να είναι εξαιρετικά αβέβαιες: ο RoTE εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη βιώσιμη μακροοικονομική ανάκαμψη στην Ελλάδα, καθώς και τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL) σε ευρωπαϊκό επίπεδο (κατευθυντήριες γραμμές αναμένεται να ληφθούν από την ΕΚΤ το πρώτο τρίμηνο του 2018).Οι ενέργειες απομόχλευσης θα αντισταμίσουν τυχόν όφελος από τη μείωση του κόστους χρηματοδότησης στο άμεσο μέλλον

Μετά από την αύξηση των 40 μ.β. τα τελευταία δύο χρόνια, η UBS αναμένει ο δείκτης NIM να εξισορροπηθεί, οδηγούμενος από τη σταθεροποίηση των επιτοκίων καταθέσεων, τη μείωση στις αποδόσεις των περιουσιακών στοιχείων και του κόστους χρηματοδότησης, καθώς η ELA μειώνεται.
Ταυτόχρονα, τα δανειακά χαρτοφυλάκια θα συνεχίσουν να συρρικνώνονται λόγω των συνεχιζόμενων μειώσεων των NPEs και του περιορισμένου ακαθάριστου δανεισμού.
Η UBS εκτιμά ότι τα επιτοκιακά έσοδα θα είναι ελαφρώς χαμηλότερα το 2018-19 παρά τα οφέλη της μείωσης του κόστους χρηματοδότησης από την αποσύνδεση από τον ELA.
Τα προ προβλέψεων έσοδα είναι κρίσιμα για την αντιστάθμιση των αυξημένων προβλέψεων για ζημίες από δάνεια (LLP).
Με χαμηλότερο NII και αφαιρώντας τα εφάπαξ κέρδη αλλά αυξάνοντας τα τέλη, η UBS αναμένει μείωση των εσόδων.
Για τη μείωση των NPEs στα έτη 2018-19, ο δείκτης PPI θα είναι καθοριστικός και, στο αρνητικό σενάριο, δεν θα είναι εξ ολοκλήρου επαρκής για να αντισταθμίσει τα αυξημένα LLPs.

Απαντήσεις σε κρίσιμες ερωτήσεις

Ε: Μπορούν οι τράπεζες να μειώσουν το κόστος χρηματοδότησής τους στα επίπεδα του 2016-17 και να αυξήσουν τα έσοδα από τόκους (NII);

Ναι και ΟΧΙ.
Το 2018, η δαπανηρή (και μη ελκυστική) χρηματοδότηση μέσω ELA θα συνεχίσει να μειώνεται για τον τομέα, οφελώντας το κόστος χρηματοδότησης.
Ωστόσο, όπως σήμερα, αυτό φαίνεται να είναι η μόνη εκκρεμότητα για τα NII.
Η μετατόπιση του μείγματος από τις καταθέσεις προθεσμίας σε όψεως έχει ήδη γίνει σε μεγάλο βαθμό.
Αυτό σημαίνει ότι μετά από την αύξηση των 40 π.μ. τα τελευταία δύο χρόνια, το NIM (καθαρό περιθώριο επιτοκίου) πρέπει να εξομαλυνθεί.
Ταυτόχρονα, το χαρτοφυλάκιο δανεισμού θα συνεχίσει να μειώνεται ως αποτέλεσμα της τρέχουσας μείωσης των NPLs και του πολύ περιορισμένου ακαθάριστου δανεισμού, με αποτέλεσμα τη συνολική μείωση του ΝΙΙ.Ε: Διαθέτουν οι τράπεζες αρκετά κεφάλαιο για να αντιμετωπίσουν τη μείωση της μη εξυπηρετούμενης έκθεσης (NPE);

Εξαρτάται από το αποτέλεσμα πολλών γεγονότων του 2018: την επερχόμενη δοκιμασία ακραίων καταστάσεων, την εφαρμογή του IFRS9, την οριστικοποίηση των προτάσεων NPL της ΕΚΤ και της ΕΚ (κατευθυντήριες γραμμές που αναμένεται να ληφθούν για το πρώτο τρίμηνο του 2018) και τις προτάσεις του SSM.
Στο βασικό σενάριο της UBS, υπολογίζει ότι η σημερινή κεφαλαιακή  επάρκεια είναι ικανή για να καλύψει τις στοχευμένες μειώσεις NPE μέχρι το 2019, αλλά απροσδόκητες αρνητικές επιπτώσεις ή
η μεταβολή της πολιτικής για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια σε επίπεδο εποπτείας θα μπορούσε να οδηγήσει σε έλλειμμα κεφαλαίου.


Α: Τι έχει αποτιμηθεί;
 
Η αποτίμηση των τραπεζών αντικατοπτρίζει την κακή βραχυπρόθεσμη κερδοφορία, τη χαμηλή ορατότητα, τις υψηλές μακροοικονομικές προκλήσεις και την αβεβαιότητα γύρω από την κεφαλαιακή επάρκεια.
Η αποτίμηση είναι στο 0.3x σε όρους P / TNAV με βάση τις εκτιμήσεις του 2018.
Το discount στην αγορά είναι είτε λόγω 1) χαμηλής κερδοφορίας σε σχέση με τον επενδυτικό ορίζοντα, σύμφωνα με τη βασική υπόθεση της UBS, ή 2) το αβέβαιο αποτέλεσμα των stress test, της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9 και των προτάσεων της ΕΒΑ για τα NPLs.Εκτιμήσεις UBS για τα μεγέθη των 2 τραπεζώνΒασικά γεγονότα στους επόμενους 12 μήνες

- Το ΔΠΧΑ 9 τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2018 και υπόκειται σε πενταετή σταδιακή εισαγωγική περίοδο.
Με βάση το μέγεθος του αποθέματος NPL και τα ακόμη αυξημένα ποσοστά επανεπένδυσης για τα αναδιαρθρωμένα δάνεια, η UBS εκτιμά ότι οι ελληνικές τράπεζες μπορεί να υπολοίπονται σημαντικά από τις περισσότερες άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες που καλύπτει η τράπεζα.
- Η Τράπεζα της Ελλάδος θα προβεί σε έλεγχο αντοχής των ελληνικών τραπεζών τον Φεβρουάριο του 2018 με τα αποτελέσματα να αναμένονται τον Μάιο, πριν από την ολοκλήρωση του προγράμματος διάσωσης τον Αύγουστο.
Η UBS υπενθυμίζει ότι φέτος η ΕBA θα διενεργήσει δοκιμασία προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε μια ευρύτερη ομάδα εποπτευόμενων από το SSM (Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού) τραπεζών, με τα αποτελέσματα να αναμένονται τον Νοέμβριο του 2018.
Η επίσπευση των stress test γίνεται κυρίως λόγω του γεγονότος ότι το τρίτο σχέδιο διάσωσης προβλέπεται να λήξει τον Αύγουστο του 2018 και οι αρχές επιδιώκουν να έχουν μια σαφή εικόνα μέχρι τότε.
- Ο SSM διεξάγει μια θεματική ανασκόπηση στην Ελλάδα, που ονομάζεται Troubled Asset Review (TAR), σε δείγμα χαρτοφυλακίων εταιρειών (200-300 δάνεια) από κάθε τράπεζα.
Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του πρώτου τριμήνου 2018 και τα αποτελέσματα δεν θα αναχθούν σε ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο.
Τα συμπεράσματα δεν θα συμπεριληφθούν στη δοκιμασία προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων της EBA, αλλά ενδέχεται να διαδραματίσουν κάποιο ρόλο στην διαδικασία εποπτικής εξέτασης και αξιολόγησης (SREP).
- Το 2018, το ελληνικό κοινοβούλιο θα μπορούσε ενδεχομένως να προβεί σε ορισμένες τροποποιήσεις του νόμου Κατσέλη, , τον νόμο περί πτώχευσης (προστασία των δανειοληπτών από κατασχέσεις), τα οποία βρίσκονται υπό συζήτηση επί του παρόντος.
Σε πρακτικό επίπεδο, αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι οι στρατηγικοί παραβάτες θα δυσκολευτούν να κρυφτούν πίσω από τον νόμο.
Στις αρχές Ιανουαρίου, άρχισε η απαλλαγή της πρώτης κατοικίας από πωλήσεις και μεταφορές, ανοίγοντας το δρόμο σε ιδιωτικές εταιρείες να αναλάβουν τη διαχείριση του χρέους.
- Μετά τη σημαντική χαλάρωση των ελέγχων κεφαλαίου τον Ιούλιο του 2016 και αρκετά μικρότερα βήματα από τότε, η UBS αναμένει μια περαιτέρω χαλάρωση το επόμενο διάστημα.
- Ορισμένες από τις τράπεζες εξετάζουν τη δυνατότητα έκδοσης ομολογιακού δανείου στην Κύπρο, μετά την επιτυχή έκδοση καλυμμένων ομολογιών το 2017.
- Η συμπερίληψη των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στο QE της ΕΚΤ πιθανόν να εξαρτάται από το αποτέλεσμα της ανάλυσης της βιωσιμότητας του χρέους του ΔΝΤ, η οποία με τη σειρά της εξαρτάται από την περαιτέρω ανάληψη υποχρεώσεων από τους εταίρους της Ελλάδας και την ολοκλήρωση της τρέχουσας αξιολόγησης.
Ένα θετικό αποτέλεσμα θα οδηγούσε ακόμη χαμηλότερα τις αποδόσεις ελληνικών ομολόγων και θα μπορούσε να οδηγήσει σε συναλλαγές και κεφαλαιακά κέρδη (OCI) για τις τράπεζες.
Κατά την άποψη της UBS, η συμπερίληψη στο QE θα είχε μόνο οριακό θετικό αντίκτυπο στις ελληνικές τραπεζικές μετοχές.
Τα εμπόδια σε αυτό το αποτέλεσμα είναι σημαντικά.
- Το τρίτο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής (ή το τρίτο πρόγραμμα διάσωσης) λήγει τον Αύγουστο του 2018.
- Τα μεσοπρόθεσμα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους υπόκεινται σε ενεργές διαπραγματεύσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και του ΔΝΤ. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έχουν αναλάβει τη δέσμευση να εφαρμόσουν τα εν λόγω μέτρα στο τέλος του τρέχοντος προγράμματος.

Μακροοικονομικές προοπτικές - Τίποτα άλλο δεν έχει σημασία (μακροπρόθεσμα)

Οι αναλυτές της UBS διατηρούν μια θετική άποψη για την Ελλάδα για τα επόμενα δύο χρόνια, εκτιμώντας ρυθμούς ανάπτυξης 2,8-2,9% τη διετία 2018-19.
Για την επιβεβαίωση αυτή, υποθέτει ότι η Ελλάδα θα εκπληρώσει επιτυχώς τους όρους του τρίτου προγράμματος διάσωσης και θα λάβει περαιτέρω ελάφρυνση του χρέους σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Eurogroup το Μάιο του 2016.
Σύμφωνα με τη UBS, η επιτάχυνση της οικονομικής δραστηριότητας θα πρέπει να στηρίζεται σε μια μικρή αύξηση της κατανάλωσης και το σημαντικότερο, στην αναζωογόνηση των επενδυτικών δαπανών.
Η κατανάλωση νοικοκυριών θα πρέπει να επωφεληθεί από μια κατάσταση όπου, εκτός από κάποια αύξηση της απασχόλησης, η αύξηση των ονομαστικών μισθών θα πρέπει επίσης να αρχίσει να αποφέρει κέρδη.
Η UBS επίσης βλέπει τρεις πιθανές πηγές για μια σταθερή αύξηση των πάγιων επενδύσεων:
α) τα κονδύλια της ΕΕ και τις δημόσιες δαπάνες,
β) τη βελτίωση της δυναμικής των πιστώσεων, και
γ) τις εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων και τις ιδιωτικοποιήσεις.
Πιστεύει ότι η Ελλάδα είναι πιθανό να είναι σε θέση να ξεπεράσει τους δημοσιονομικούς στόχους της, ενώ επίσης να μειώσει τις οφειλές της προς τους ιδιώτες.
Όσον αφορά τις πιθανές εξελίξεις μετά το πρόγραμμα, η Ελλάδα είναι πιθανό είτε να λάβει ένα πρόγραμμα προληπτικής πιστωτικής γραμμής (ECCL) ή ακόμη και να προχωρήσει με μια "καθαρή έξοδο" (με συνθήκες που να συνδέονται με την περαιτέρω ελάφρυνση του χρέους).

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS