Αυξήσεις στους μισθούς των συμβασιούχων 8μηνης διάρκειας αποφάσεις το ΔΣ της ΔΕΗ

Αυξήσεις στους μισθούς των συμβασιούχων 8μηνης διάρκειας αποφάσεις το ΔΣ της ΔΕΗ
’Οσοι εκ των ως άνω εργαζόμενων προσλήφθηκαν από 01.05.2017 και εντεύθεν, θα λάβουν αναδρομικά για έκαστο των μηνών απασχόλησής τους έως 31.12.2017 τριάντα (30) ευρώ μεικτά
Την αναπροσαρμογή των μηνιαίων αποδοχών των εργαζομένων με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου οχτάμηνης διάρκειας, αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ, στο μέτρο των υφιστάμενων δυνατοτήτων, ως έμπρακτη αναγνώριση του έργου τους.
Αναλυτικά:
Oι προσλαμβανόμενοι, από 1.1.2018, σε θέσεις:
- Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης θα λαμβάνουν μηνιαίο μισθό (μικτά) 700 ευρώ, αντί 644,69 ευρώ
- Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (εκτός τεχνιτών) 750 ευρώ, αντί 685,71 ευρώ
- Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (τεχνιτών) 800 Ευρώ, αντί 750,18 ευρώ
- Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 850 Ευρώ, αντί 791,21 ευρώ
- Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 900 Ευρώ αντί 826,37 ευρώ και
- Διπλωματούχων Μηχανικών ΠΕ 1050 Ευρώ αντί 949,45 ευρώ.
’Οσοι εκ των ως άνω εργαζόμενων προσλήφθηκαν από 01.05.2017 και εντεύθεν, θα λάβουν αναδρομικά για έκαστο των μηνών απασχόλησής τους έως 31.12.2017 τριάντα (30) ευρώ μεικτά.
Κατά τα λοιπά (επιδόματα εορτών – αδείας, προσαυξήσεις λόγω προϋπηρεσίας) εφαρμόζονται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS