Για να απαλλαγεί η Ελλάδα από την επιτροπεία θα πρέπει να αποπληρώσει 168 δισ. ή θα χρειαστεί 56 εκδόσεις ομολόγων

Για να απαλλαγεί η Ελλάδα από την επιτροπεία θα πρέπει να αποπληρώσει 168 δισ. ή θα χρειαστεί 56 εκδόσεις ομολόγων
Εάν δεχθούμε ότι σε κάθε έκδοση θα αντλεί περίπου 3 δισεκ. ή ένα εύρος μεταξύ 2 με 4 δισεκ. η Ελλάδα θα χρειαστεί 56 νέες εκδόσεις ομολόγων για να αποπληρώσει τα 168 δισεκ. ευρώ που αντιστοιχούν στο 75% των συνολικών δανείων.
Για να απαλλαγεί η Ελλάδα από την επιτροπεία θα πρέπει να αποπληρώσει 168 δισ. σε σύνολο δανείων 224 δισεκ. ή θα χρειαστεί 56 εκδόσεις ομολόγων.
Βέβαια η Ελλάδα θα στηριχθεί και στα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% έως το 2022 αλλά εάν στηριχθεί μόνο στις αγορές θα απαιτηθούν 56 νέες δημοπρασίες ομολόγων.   
Εάν δεχθούμε ότι σε κάθε έκδοση θα αντλεί περίπου 3 δισεκ. ή ένα εύρος μεταξύ 2 με 4 δισεκ. η Ελλάδα θα χρειαστεί 56 νέες εκδόσεις ομολόγων για να αποπληρώσει τα 168 δισεκ. ευρώ που αντιστοιχούν στο 75% των συνολικών δανείων.  
Με βάση την παρελθούσα εμπειρία κάθε χρόνο μια χώρα μπορεί να δανείζεται με μακροπρόθεσμους τίτλους 3-4 φορές δηλαδή θα χρειαστεί 15 με 18 χρόνια.  
Να σημειωθεί ότι η Ελλάδα έχει λάβει 52,9 δισεκ. διακρατικά δάνεια, 130,9 δισεκ. δάνεια από τον EFSF, περίπου 40,2 δισεκ. εκταμιεύσεις από το 3ο μνημόνιο σύνολο 224 δισεκ.
Ο ESM δανείζει την Ελλάδα με επιτόκια 0,89%.
Ο EFSF είχε δανείσει την Ελλάδα με επιτόκια 2,5%
Τα ομόλογα GLF 52,9 δισεκ. των διακρατικών δανείων της ΕΕ προς την Ελλάδα έφεραν επιτόκιο 0,65%.
Να θυμίσουμε ότι το μέσο επιτόκιο του ΔΝΤ καθορίζεται με SDRs ειδικά τραβηχτικά δικαιώματα +2% δηλαδή επιτόκιο περίπου 3,8%.

Τι ισχύει για την εποπτεία - Ενισχυμένη Επιτήρηση έως αποπληρωμής χρέους από θεσμούς

Τι προβλέπει ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 472/2013, της 21ης Μαΐου 2013
Άρθρο 2
Κράτη μέλη υπό ενισχυμένη εποπτεία
1.   Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να θέσει υπό ενισχυμένη εποπτεία ένα κράτος μέλος το οποίο αντιμετωπίζει ή απειλείται από σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με τη χρηματοοικονομική του σταθερότητα, που ενδέχεται να έχουν δυσμενείς δευτερογενείς επιπτώσεις σε άλλα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ.
Όταν η Επιτροπή εκτιμά αν ένα κράτος μέλος απειλείται με σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με τη χρηματοοικονομική του σταθερότητα, χρησιμοποιεί, μεταξύ άλλων παραμέτρων, τον μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης που θεσπίστηκε με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1176/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με την πρόληψη και τη διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών ή, όταν υπάρχει, την πιο πρόσφατη ενδελεχή επισκόπηση. Η Επιτροπή διεξάγει επίσης εμπεριστατωμένη εκτίμηση, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τους όρους δανεισμού του εν λόγω κράτους μέλους, το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής των χρεών του, την ευρωστία του δημοσιονομικού του πλαισίου, τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών του, τη σοβαρότητα του βάρους του χρέους του και τον κίνδυνο μετάδοσης σοβαρών πιέσεων στον χρηματοπιστωτικό του τομέα για τη δημοσιονομική του κατάσταση ή στον χρηματοπιστωτικό τομέα άλλων κρατών μελών.
3.   Όταν ένα κράτος μέλος λαμβάνει χρηματοδοτική συνδρομή σε προληπτική βάση από ένα ή περισσότερα άλλα κράτη μέλη ή τρίτες χώρες, τον ΕΜΧΣ, τον ΕΜΣ, το ΕΤΧΣ ή άλλο σχετικό διεθνή χρηματοπιστωτικό οργανισμό, όπως το ΔΝΤ, η Επιτροπή θέτει το εν λόγω κράτος μέλος υπό ενισχυμένη εποπτεία.

Άρθρο 3
Ενισχυμένη εποπτεία

1.   Το κράτος μέλος που υπόκειται σε ενισχυμένη εποπτεία, μετά από διαβούλευση και σε συνεργασία με την Επιτροπή, η οποία ενεργεί σε συνεννόηση με την ΕΚΤ, τις ΕΕΑ, το ΕΣΣΚ και, όπου είναι σκόπιμο, το ΔΝΤ, εγκρίνει μέτρα που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των πηγών ή των δυνητικών πηγών των δυσκολιών.
2.   Η στενότερη παρακολούθηση της δημοσιονομικής κατάστασης που ορίζεται στο άρθρο 10 παράγραφοι 2, 3 και 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 473/2013 (*) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με κοινές διατάξεις για την παρακολούθηση και την εκτίμηση των σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων και τη διασφάλιση της διόρθωσης του υπερβολικού ελλείμματος των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ εφαρμόζεται σε κράτος μέλος που υπόκειται σε ενισχυμένη εποπτεία, ασχέτως της ύπαρξης υπερβολικού ελλείμματος στο εν λόγω κράτος μέλος. Η έκθεση που καταρτίζεται βάσει του άρθρου 10 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού υποβάλλεται σε τριμηνιαία βάση.

Άρθρο 14
Άσκηση εποπτείας μετά το πρόγραμμα
1.   Τα κράτη μέλη παραμένουν υπό εποπτεία μετά το πρόγραμμα εφόσον δεν έχει εξοφληθεί τουλάχιστον το 75 % της χρηματοδοτικής συνδρομής που έχει ληφθεί από ένα ή περισσότερα άλλα κράτη μέλη, τον ΕΜΧΣ, τον ΕΜΣ ή το ΕΤΧΣ. Το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής, μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια της άσκησης εποπτείας μετά το πρόγραμμα σε περίπτωση που εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος για τη δημοσιονομική βιωσιμότητα του οικείου κράτους μέλους. Η πρόταση της Επιτροπής θεωρείται ότι έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο, εκτός αν το Συμβούλιο αποφασίσει με ειδική πλειοψηφία να την απορρίψει μέσα σε 10 ημέρες από την έγκρισή της από την Επιτροπή.
2.   Μετά από αίτημα της Επιτροπής, το κράτος μέλος που παραμένει υπό εποπτεία μετά το πρόγραμμα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του άρθρου 3 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού και παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 473/2013.
3.   Η Επιτροπή πραγματοποιεί, σε συνεννόηση με την ΕΚΤ, τακτικές αποστολές επιθεώρησης στο κράτος μέλος υπό εποπτεία μετά το πρόγραμμα, προκειμένου να εκτιμήσει την οικονομική, δημοσιονομική και χρηματοπιστωτική του κατάσταση. Κοινοποιεί ανά εξάμηνο την εκτίμησή της στην αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην ΟΔΕ, καθώς και στο κοινοβούλιο του οικείου κράτους μέλους, και εκτιμά ειδικότερα αν χρειάζονται διορθωτικά μέτρα.
Η αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να προσφέρει στο οικείο κράτος μέλος και στην Επιτροπή τη δυνατότητα να συμμετάσχει σε ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά την πρόοδο που επιτυγχάνεται στο πλαίσιο της εποπτείας μετά το πρόγραμμα.
4.   Το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής, μπορεί να συστήσει σε κράτος μέλος υπό εποπτεία μετά το πρόγραμμα να λάβει διορθωτικά μέτρα. Η πρόταση της Επιτροπής θεωρείται ότι έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο, εκτός αν το Συμβούλιο αποφασίσει με ειδική πλειοψηφία να την απορρίψει μέσα σε 10 ημέρες από την έγκρισή της από την Επιτροπή.
5.   Το κοινοβούλιο του οικείου κράτους μέλους μπορεί να καλέσει εκπροσώπους της Επιτροπής να συμμετάσχουν σε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στο πλαίσιο της εποπτείας μετά το πρόγραμμα.

(*) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 473/2013

Άρθρο 10
Απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων για κράτη μέλη που αποτελούν αντικείμενο διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος
2. Το κράτος μέλος προβαίνει αμέσως σε ευρεία εκτίμηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού εντός του ιδίου έτους όσον αφορά την ευρύτερη δημόσια διοίκηση και τους υποτομείς της. Οι χρημα¬τοοικονομικοί κίνδυνοι που συνδέονται με ενδεχόμενες υποχρεώσεις οι οποίες είναι πιθανό να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στους κρατι¬κούς προϋπολογισμούς, όπως αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγρα¬ φος 3 της οδηγίας 2011/85/ΕΕ, καλύπτονται επίσης από την εκτί¬ μηση στο βαθμό που μπορούν να συμβάλουν στην ύπαρξη υπερ¬ βολικού ελλείμματος. Το αποτέλεσμα της εν λόγω εκτίμησης περι¬ λαμβάνεται στην έκθεση η οποία υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4α ή το άρθρο 5 παράγραφος 1α του κανο¬νισμού (ΕΚ) αριθ. 1467/97 σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για τη διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος.
3. Το κράτος μέλος υποβάλλει τακτικά στην Επιτροπή και στην οικονομική και δημοσιονομική επιτροπή, για το δημόσιο και τους υποτομείς του, έκθεση σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογι¬σμού εντός του ιδίου έτους, τη δημοσιονομική επίπτωση των μέτρων διακριτικής ευχέρειας όσον αφορά τόσο τις δαπάνες όσο και τα έσοδα, τους στόχους για τις δημόσιες δαπάνες και τα δημό¬σια έσοδα, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα ληφθέντα μέτρα και τη φύση αυτών που προβλέπεται να ληφθούν για την επίτευξη των στόχων. Η έκθεση αυτή δημοσιοποιείται.
6. Μετά από σχετικό αίτημα και εντός της προθεσμίας που θέτει η Επιτροπή, το κράτος μέλος που υπόκειται σε διαδικασία υπερβο¬λικού ελλείμματος: α) διενεργεί, κατά προτίμηση σε συνεργασία με εθνικά ανώτατα ελεγκτικά όργανα, εκτενή ανεξάρτητο έλεγχο των κρατικών λογαριασμών όλων των υποτομέων του δημοσίου, προκειμένου να εκτιμήσει την αξιοπιστία, την πληρότητα και την ακρίβεια των εν λόγω κρατικών λογαριασμών στο πλαίσιο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος, και συντάσσει έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα αυτού του ελέγχου, β) παρέχει τυχόν διαθέσιμα συμπληρωματικά στοιχεία για την παρακολούθηση των μέτρων διόρθωσης του υπερβολικού ελλείμματος.
H Επιτροπή (Eurostat) εκτιμά την ποιότητα των στατιστικών στοι¬ χείων που κοινοποιεί το οικείο κράτος μέλος όπως αναφέρεται στο στοιχείο α) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 479/2009 της 25ης Μαΐου 2009 για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου σχετικά με τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1).

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS