Με βαθμολογία Β3 η έκδοση ομολόγων 500 εκατ της Alpha Bank από Moody's και Fitch

Με βαθμολογία Β3 η έκδοση ομολόγων 500 εκατ της Alpha Bank από Moody's και Fitch
Η Alpha Bank αναμένεται να εκδώσει 5ετή καλυμμένα ομόλογα, ύψους περίπου 500 εκατ. ευρώ
Στη βαθμίδα Β3 τοποθετούν τα καλυμμένα ομόλογα που αναμένεται να εκδώσει η Alpha Bank οι οίκοι αξιολόγησης Moody's και Fitch.
Η Alpha Bank αναμένεται να εκδώσει 5ετή καλυμμένα ομόλογα, ύψους περίπου 500 εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Moody's, η αξιολόγηση Β3 είναι προσωρινά για τα καλυμμένα με υποθήκη ομόλογα που θα εκδοθούν από την Alpha Bank στο πλαίσιο του προγράμματος Alpha Bank - Άμεση Έκδοση Καλυμμένων Ομολογιών.
Το πρόγραμμα αυτό θα διέπεται από την ελληνική νομοθεσία καλυμμένων ομολόγων.
Όπως αναφέρει η Moody's ένα καλυμμένο ομόλογο επωφελείται από (1) την υπόσχεση του εκδότη να καταβάλει τόκους και κεφάλαιο επί των ομολόγων και (2) το οικονομικό όφελος (pool cover).
Ως εκ τούτου, οι αξιολογήσεις αποτυπώνουν τους ακόλουθους παράγοντες:
(1) Η ισχύς του πιστωτικού ιδρύματος του εκδότη και η εκτίμηση της πιστοληπτικής ικανότητας συν 1 βαθμίδα
(2) Πιθανή αλλαγή στην αξία της κάλυψης.
Το μέγιστο επίπεδο ζημιών στα περιουσιακά στοιχεία της κάλυψης γι' αυτή τη συναλλαγή είναι 39,5%.

Η Moody's εξέτασε τους ακόλουθους παράγοντες στην ανάλυσή της για την αξία της κάλυψης:

α) Η πιστωτική ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων που υποστηρίζουν τα καλυμμένα ομόλογα.
Τα καλυμμένα με υποθήκη ομόλογα υποστηρίζονται από ελληνικά στεγαστικά δάνεια.
Η βαθμολογία εγγύησης για την κάλυψη είναι 29,6%.
β) Το νομικό πλαίσιο.
Σημαντικές πτυχές της ελληνικής νομοθεσίας για τα καλυμμένα ομόλογα περιλαμβάνουν ότι οι κάτοχοι των καλυμμένων ομολογιών θα έχουν το πλεονέκτημα τόσο της απεριόριστης προσφυγής έναντι του εκδότη όσο και της εκ του νόμου ενεχύρου των περιουσιακών στοιχείων που αποτελούν μέρος του καλύμματος και του νομικού διαχωρισμού των περιουσιακών στοιχείων στην κάλυψη από οποιαδήποτε διαδικασία πτώχευσης κατά του εκδότη.
γ) Η συμβατική διάρθρωση και οι διατάξεις που περιέχονται στα έγγραφα συναλλαγών που αποσκοπούν στην άμβλυνση διαφόρων κινδύνων όπως (i) τα καλυμμένα ομόλογα αναμένεται να επωφεληθούν από μια επέκταση διάρκειας 12 μηνών ως παράγοντα μείωσης του κινδύνου αναχρηματοδότησης. (ii) γενικό αποθεματικό που κρατείται με εξωτερικό αντισυμβαλλόμενο ονομαστικής αξίας P-1, ώστε να εξασφαλίζεται ότι ο διαχειριστής διαθέτει επαρκείς πόρους για την πληρωμή τόκων που οφείλονται σε καλυμμένα ομόλογα, καθώς και άλλων ανώτερων εξόδων και iii) ελάχιστη υπεραντιστάθμιση του 25,0% που πρέπει να διατηρηθεί από τον εκδότη σε ονομαστική βάση.
δ) Την έκθεση σε κίνδυνο αγοράς, ο οποίος ανέρχεται στο 19,7% για την κάλυψη αυτή.
ε) Την αναμενόμενη συνολική έκδοση καλυμμένων ομολογιών ύψους 500 εκατ. ευρώ, με την ελάχιστη κάλυψη να είναι περίπου στο 43,4%, εκ των οποίων ο εκδότης παρέχει το 25,0% σε "δεσμευμένη" βάση.
Από τις 30 Σεπτεμβρίου του 2017, η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνονται στην κάλυψη ανέρχεται σε περίπου 717 εκατ. ευρώ, τα οποία περιλαμβάνουν 19.491 στεγαστικά δάνεια.
Τα ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια έχουν σταθμισμένο μέσο όρο (WA) 110 μηνών και WA indexed ratio LTV στο 54,4%.
Η προσωρινή βαθμολογία που έχει δώσει η Moody's αντιμετωπίζει την αναμενόμενη ζημία που παρουσιάζουν οι επενδυτές.
Οι αξιολογήσεις της Moody's αφορούν μόνο τους πιστωτικούς κινδύνους που σχετίζονται με τη συναλλαγή.
Η Moody's δεν εντοπίζει άλλους μη πιστωτικούς κινδύνους, αλλά μπορεί να προκύψουν τρίτοι παράγοντες που να έχουν σημαντική επίδραση στην απόδοση των επενδυτών.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS