Πολλά μικρά και μεγάλα ενδιαφέροντα(;) από τον κόσμο του Χ.Α. (31/01/2018)

Πολλά μικρά και μεγάλα ενδιαφέροντα(;) από τον κόσμο του Χ.Α. (31/01/2018)
Η αγορά δεν είναι μόνον για να εξοντώνει αλλά και για να αποκαθιστά…
Πολλά μικρά και μεγάλα ενδιαφέροντα(;) από τον κόσμο του Χ.Α. (31/01/2018)

Οι αναπροσαρμοσμένες τιμές ανά μετοχή των υψηλών του 2007 για κάθε μία τράπεζα είναι οι εξής: Alpha Βank 424 ευρώ, Εθνική Τράπεζα 2.730 ευρώ, Τράπεζα Πειραιώς 12.999 ευρώ και Eurobank 22.425 (είκοσι δυο χιλιάδες τετρακόσια είκοσι πέντε) ευρώ.  Να ζήσουμε να τις θυμόμαστε…

Η ΑΛΛΗ ΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ:
 ‘Εχασαν το 99,99% των κεφαλαίων τους στις τοποθετήσεις τους σε τραπεζικές μετοχές ουκ ολίγοι επενδυτές. ‘Οσοι εξ αυτών όμως επένδυσαν στα ιστορικά χαμηλά τους έχουν υπερκαλύψει τις ζημίες τους και πέρασαν στα κέρδη για τα καλά… Η αγορά δεν είναι μόνον για να εξοντώνει αλλα και για να αποκαθιστά… Απλοί, απλούστατοι οι κανόνες της, εμείς κάνουμε την χρηματιστηριακή ζωή μας δύσκολη… Και αρμόδια να εξηγήσει το φαινόμενο… μόνον η ψυχιατρική επιστήμη.

ΤΡ
ΑΣΤΟΡ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ:
Τ
α έσοδα του Ομίλου από μισθώματα στο α’ εξάμηνο του 2017 ανήλθαν σε 1,93 εκατ. από 1,94 εκατ. του 2016. Η αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων αποτιμήθηκε από ανεξάρτητο εκτιμητή σε 65,8 εκατ. έναντι των 60 εκατ. την 31.12.2016. Ο Όμιλος στο α’ εξάμηνο του 2017 παρουσίασε κέρδη προ φόρων ύψους € 281 χιλ. έναντι ζημιών 2,43 εκατ. ευρώ το ’16. Οι ζημίες μετά φορών ανέρχονται σε € 1 χιλ. έναντι ζημιών 2,5 εκατ. Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου την 30.06.2017 ανήλθαν σε 19,5 εκατ. έναντι 4,89 εκατ. ευρώ, ενώ οι δανειακές  υποχρεώσεις ανήλθαν σε 5,17 εκατ. έναντι των 5.28 εκατ. ευρώ της 31.12.2016.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αποτιμάται σε 69,4 εκατ. ευρώ. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 79,5 εκατ. ευρώ (30.6.2017). Εσωτερική Λογιστική αξία της μετοχής (N.A.V.): 0,9860 και στο ταμπλό 0,8600 ευρώ.
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ –
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ: 69,4 εκατ. ευρώ.
 • ΚΙΝΗΣΗ ΜΚΕ: 0,3910 με 1,4100 ευρώ και τώρα 0,8600 ευρώ.
 • ΤΙΜΗ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010: 1,0900 ευρώ.
ΔιάστημαΕλάχιστη τιμήΜέγιστη τιμήΜεταβολή %
7 ημερών 0,815 0,870 3,61
30 ημερών 0,765 0,870 1,18
3 μηνών 0,765 0,885 7,50
6 μηνών 0,765 0,885 5,91
12 μηνών 0,765 0,885 9,97
ΚΡΕ.ΚΑ-απάντηση: Έμφαση Θέματος – Εφιστούμε την προσοχή σας ότι, το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρίας έχει καταστεί αρνητικό και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920, το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων υπερβαίνει τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων  περιουσιακών της στοιχείων και βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για ρύθμιση του συνόλου των δανείων προς τις τράπεζες, 23,05 εκατ., το οποία έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα.

Η επίτευξη συμφωνίας για την επαναρύθμιση του τραπεζικού δανεισμού και η βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων κρίνεται ως καθοριστικής σημασίας παράγοντας για την συνέχιση της ομαλής λειτουργίας της Εταιρίας στο μέλλον.

ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3 εκατ. ευρώ, αρνητικά ebitda και ζημίες επί ζημιών επί σειρά πολλών ετών.
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ: 1,23 εκατ. ευρώ.
 • ΚΙΝΗΣΗ ΜΚΕ: 0,0410 με 0,6500 ευρώ και τώρα 0,1730 ευρώ.
 • ΤΙΜΗ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010: 0,4500 ευρώ.
ΔιάστημαΕλάχιστη τιμήΜέγιστη τιμήΜεταβολή %
7 ημερών 0,173 0,173 -1,14
30 ημερών 0,159 0,190 8,81
3 μηνών 0,070 0,190 88,04
6 μηνών 0,070 0,190 44,17
12 μηνών 0,042 0,190 0,58
KYΡΙΑΚΟΥΛΗΣ: Τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν σε 18,33 εκατ. ευρώ από τα 19,1 εκατ. ευρώ ένα 6μηνο πριν. Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου στα χαμηλά επίπεδα των 4,6 εκατ. ευρώ, ζημίες α’ 6μήνου 0,77 εκατ. ευρώ με τις πωλήσεις στα 18,8 εκατ. ευρώ.
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ: 5,2 εκατ. ευρώ.
 • ΚΙΝΗΣΗ ΜΚΕ: 0,2200 με 1,4900 ευρώ και τώρα 0,6850 ευρώ.
 • ΤΙΜΗ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010: 0,9400 ευρώ.
ΔιάστημαΕλάχιστη τιμήΜέγιστη τιμήΜεταβολή %
7 ημερών 0,650 0,785 0,00
30 ημερών 0,620 0,785 8,73
3 μηνών 0,452 0,785 7,03
6 μηνών 0,450 0,860 0,74
12 μηνών 0,405 0,860 19,13
Τύποι Μερισμάτων Οι εταιρίες διανέμουν διαφορετικά είδη μερισμάτων:
 • Μέρισμα σε Μετρητά: Είναι η πιο συνηθισμένη και δημοφιλής μορφή διανομής των κερδών μιας εταιρίας. Ένα μέρος των κερδών καταβάλλεται στους μετόχους σε χρηματικές μονάδες ανά μετοχή (π.χ. €/μετοχή).
 • Μέρισμα σε Μετοχές (Stock Dividends): Τα μερίσματα παίρνουν τη μορφή επιπλέον μετοχών της ίδιας εταιρίας ή κάποιας θυγατρικής της.
 • Μέρισμα σε Ομόλογα (Bond Dividend): Σε περιπτώσεις που η εταιρία δεν έχει επαρκές κεφάλαιο για να πληρώσει μερίσματα σε μετρητά μπορεί να προχωρήσει στην έκδοση για να καλύψει τις απαιτήσεις προς τους μετόχους. Ο βασικός στόχος των μερισμάτων σε ομόλογα είναι ουσιαστικά μια αναβολή της άμεσης πληρωμής σε μετρητά. Οι κάτοχοι των ομολόγων πέραν της πληρωμής στην ημερομηνία λήξης λαμβάνουν επίσης τακτικά τόκους επί των ομολόγων τους.
Σχετική εικόνα
 • Μέρισμα σε Είδος (Property Dividends): Τα μερίσματα αυτά έχουν τη μορφή προϊόντων ή υπηρεσιών που παρέχονται από την εταιρία. Καταβάλλονται από την επιχείρηση στο μέτοχο ως στοιχεία του ενεργητικού όπως χρυσός, ασήμι κλπ.
 • Ιδιαίτερα ή Έκτακτα Μερίσματα (Special Dividends): Διανέμονται σπάνια και σε ειδικές περιπτώσεις, όπως σε εποχές που η εταιρία κερδίζει μια δικαστική διαμάχη, πουλάει μια επιχειρηματική της δραστηριότητα ή ρευστοποιεί επενδύσεις. Κάποιες εταιρίες καταβάλλουν τέτοια μερίσματα όταν έχουν πλεόνασμα μετρητών, με σκοπό να ενισχυθεί η αγοραία αξία των μετοχών τους. Μερικές φορές τα μερίσματα αυτά θεωρούνται ως επιστροφή κεφαλαίου με την έννοια ότι η εταιρία επιστρέφει ένα μέρος των χρημάτων που επενδύονται από τους μετόχους. Έτσι ονομάζονται επίσης Μερίσματα Κεφαλαίου και είναι αφορολόγητα.
Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΙΑΣ: Κάνουν λόγο για ξεπούλημα στην Wall Street επειδή υποχώρησε ο Dow Jones κατά -1,37%(!) και ο S&P500 κατά -1,1%(!!). ‘Οταν έχουν βαρεθεί να καταγράφουν νέα ιστορικά υψηλά, ξανά και ξανά… Και δεν έχει και ζέστη.
 • RELATED SECURITIES
Symbol

Price

Change

%Change

DJIA 26076.89 -362.59 -1.37%
S&P 500 2822.43 -31.10 -1.09%
NASDAQ 7402.48 -64.02   -0.86%
http://www.bankingnews.grΔ.Ν.

BREAKING NEWS