Μια επαναπροσέγγιση της στήριξης των 850 μονάδων στις επόμενες συνεδριάσεις είναι πολύ πιθανή

Μια επαναπροσέγγιση της στήριξης των 850 μονάδων στις επόμενες συνεδριάσεις είναι πολύ πιθανή
Διάσπαση του 854 θα εντείνει τις διαθέσεις των πωλητών με στόχο την επόμενη στήριξη στο 832
Γενικός Δείκτης Στηρίξεις 854 Αντιστάσεις 902

H εμφάνιση των έντονων ρευστοποιήσεων με την προσέγγιση της ζώνης των 900 μονάδων την εβδομάδα, που διανύσαμε, υποδηλώνει, ότι η αγορά δεν είναι εύκολο να συνεχίσει την ανοδική της πορεία, αν πρώτα δεν απορροφήσει την πρόσφορα σε αυτά τα επίπεδα.

Αυτό σημαίνει, πως μια επαναπροσέγγιση της στήριξης των 850 μονάδων στις επόμενες συνεδριάσεις είναι πολύ πιθανή.Η συμπεριφορά του δείκτη σε αυτό το επίπεδο είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς διάσπαση του 854 θα εντείνει τις διαθέσεις των πωλητών με στόχο την επόμενη στήριξη στο 832, ενώ αντίθετα αντίδραση της θα επαναφέρει την ανοδική κίνηση με στόχο νέα υψηλά.

Εβδομαδιαίο Τεχνικό Σχόλιο
Αιγιαλείας 32 & Παραδείσου Μαρούσι 15 125 – Αθήνα Τηλ.: +30 210 8173000
www ibg gr ibginfo ibg gr https://ibgtraderplus.ibg.gr/

http://www.bankingnews.gr


Παράρτημα Αποποίησης Ευθύνης

Αναλυτής: Αχιλλείου Αλέξης – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, Αιγιαλείας 32 & Παραδείσου, 151 25, Μαρούσι, Ελλάδα, Τηλ: +30-210-81.73.000, E-mail:aachilleiou@ibg.gr

Οι πληροφορίες και οι απόψεις αυτής της έκθεσης παρέχονται από την Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε. (εφεξής η Τράπεζα), η οποία εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος με Αρ. Αδείας Λειτουργίας 52/2/17.12.99. Η Τράπεζα δεν έχει συνάψει καμία συμφωνία με τους εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων που απαρτίζουν τον, ή εξαρτώνται από τον καλυπτόμενο δείκτη για την διενέργεια αυτού του τεχνικού σχολίου. Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς και απευθύνεται αποκλειστικά σε πρόσωπα τα οποία μπορούν να χαρακτηριστούν ως επαγγελματίες πελάτες, κατά την έννοια του Ν.3606/2007. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για αγορά, διακράτηση ή πώληση των χρηματοπιστωτικών μέσων που απαρτίζουν τον, ή εξαρτώνται από τον καλυπτόμενο δείκτη. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, καμία διασφάλιση δεν δίνεται ότι είναι ακριβείς ή πλήρεις και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες. Όλες οι απόψεις και εκτιμήσεις απαρτίζουν την άποψη του αναλυτή την ημέρα της σύνταξης του τεχνικού σχολίου και δίδονται καλή τη πίστη, αλλά υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι τιμές και η διαθεσιμότητα χρηματοπιστωτικών μέσων επίσης υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση και σε επενδυτικούς κινδύνους (δες προσυμβατική ενημέρωση κατά MIFID link http://www.ibg.gr/IBGPublicSite/Files/Greek/InformationForMifid_V2_GR.pdf).Οι επενδυτές πρέπει να εκλάβουν το παρόν ως ένα μόνο παράγοντα της επενδυτικής επιλογής τους. Πιστοποιούμε ότι η παρούσα έκθεση έχει εκπονηθεί και δημοσιευθεί σύμφωνα με την πολιτική αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων της Τράπεζας (δες προσυμβατική ενημέρωση κατά MIFID link http://www.ibg.gr/IBGPublicSite/Files/Greek/InformationForMifid_V2_GR.pdf),βασική συνιστώσα της οποίας, αποτελεί η εγκατάσταση «Σινικών τειχών» που έχουν τεθεί μεταξύ διαφορετικών τμημάτων, έτσι ώστε η Τράπεζα να μπορεί να συμμορφώνεται με τις προβλέψεις των νόμων που αφορούν την εμπιστευτική πληροφόρηση και την κατάχρηση της αγοράς. Η Τράπεζα ή οποιοδήποτε συνδεδεμένο με αυτή μέλος, μπορεί να έχει προσφέρει χρηματοοικονομικές συμβουλές στους εκδότες των χρηματοπιστωτικών μέσων που απαρτίζουν τον, ή εξαρτώνται από τον καλυπτόμενο δείκτη τους τελευταίους 12 μήνες σε σχέση με συμφωνίες για επενδυτική τραπεζική και μπορεί να εκτελέσει επιπρόσθετες συμφωνίες για επενδυτική τραπεζική με τους ανωτέρω εκδότες στο άμεσο μέλλον. Η Τράπεζα ή συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα ενδέχεται να προβαίνουν σε συναλλαγές επί χρηματοπιστωτικών μέσων που απαρτίζουν τον, ή εξαρτώνται από τον καλυπτόμενο δείκτη. Η Τράπεζα μπορεί να προβαίνει ή να επιδιώκει την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών οποιουδήποτε είδους προς τους εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων που απαρτίζουν τον, ή εξαρτώνται από τον καλυπτόμενο δείκτη. Συνεπώς, οι επενδυτές πρέπει να λάβουν υπ’ όψιν ότι ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να επηρεάσει την αντικειμενικότητα της έκθεσης. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή της παρούσας έκθεσης, η αντιγραφή της, η επανεκτύπωσή της και η μετάδοσή της για οποιοδήποτε σκοπό χωρίς την έγγραφη άδεια της Τράπεζας.Δ.Ν.

BREAKING NEWS