Τι μετράει περισσότερο στις χρηματιστηριακές Αγορές

Τι μετράει περισσότερο στις χρηματιστηριακές Αγορές
Το κενό εξάντλησης, ο Γρίφος των μερισμάτων και η Αντιθετική επενδυτική στρατηγική
Τι μετράει περισσότερο στις χρηματιστηριακές Αγορές

  • ΑΝΤΙΘΕΤΙΚΗ Επενδυτική Στρατηγική (Contrarian investment strategy)
Αντιθετική επενδυτική στρατηγική είναι η στρατηγική κατά την οποία ο επενδυτής δημιουργεί ένα χαρτοφυλάκιο χωρίς αρχικό κεφάλαιο (zero investment strategy), πουλώντας ανοικτά (short) μετοχές που είχαν πολύ υψηλές αποδόσεις (winner) για το προηγούμενο διάστημα κι αγοράζοντας (long) μετοχές που είχαν πολύ χαμηλές αποδόσεις (loser) το ίδιο προηγούμενο διάστημα.

Αποτελέσματα από έρευνες δείχνουν ότι η μέση υπεραπόδοση του χαρτοφυλακίου με τους προηγούμενους χαμένους (losers) είναι περίπου 25% μεγαλύτερη από την μέση υπεραπόδοση του χαρτοφυλακίου με τους προηγούμενους κερδισμένους (winners) για περίοδο ελέγχου τριών ετών.

Η αντιθετική επενδυτική στρατηγική δείχνει ότι ένας επενδυτής μπορεί να προβλέψει τις μελλοντικές αποδόσεις και να επιτύχει υπερβολικές αποδόσεις χρησιμοποιώντας πληροφορίες σχετικές με την ιστορική απόδοση των μετοχών.

Σε μία πληροφοριακά αποτελεσματική αγορά κάτι τέτοιο δεν θα έπρεπε να συμβαίνει κι έτσι τα αποτελέσματα αποδίδονται στην υπεραντίδραση (overreaction) των επενδυτών. Η τάση αυτή είναι πολύ πιο έντονη κάθε Ιανουάριο.

ΚΕΝΟ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗΣ- (Exhaustion Gap): 

Το κενό εξάντλησης, σηματοδοτεί ακριβώς αυτό, την εξάντληση της δυναμικής μιας τάσης. Συναντάται λοιπόν στο τέλος, είτε μιας ανοδικής, είτε μιας πτωτικής τάσης. Πιο συγκεκριμένα εμφανίζεται στις τελευταίες κορυφές πριν το τελικό μέγιστο/ελάχιστο απ’ όπου θα ξεκινήσει και η αντιστροφή.

Αποτέλεσμα εικόνας για Exhaustion Gap
Οφείλεται σε φαινόμενα μαζικής ψυχολογίας, είτε υπερβολικού ενθουσιασμού όταν βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, είτε σε απόλυτης βιασύνης για να «ξεφορτωθούμε» ένα κακό «χαρτί».

Ο όγκος, είναι και σε αυτή την περίπτωση η επιβεβαίωση που περιμένουμε. Υψηλός όγκος κατά την περίοδο σχηματισμού, ενισχύει και την πιθανότητα η κίνηση να ακολουθήσει την πορεία που αναμένουμε.
Ένα δεύτερο επιβεβαιωτικό, θα είναι να έχει υπάρξει ήδη μια έντονη τάση το προηγούμενο διάστημα η οποία θα ανατραπεί μετά από μια βραχυχρόνια οριζόντια κίνηση.

ΘΕΩΡΗΜΑ: Στις χρηματιστηριακές Αγορές αυτό που μετράει περισσότερο είναι το μέλλον

Θεωρητικά οι τιμές αντανακλούν κάθε στιγμή την πληροφορία που είναι διαθέσιμη. Οι προσδοκίες που ενσωματώνονται στις μετοχές έρχονται στο παρόν με ένα συντελεστή προεξόφλησης. Ο συντελεστής έχει δύο βασικά στοιχεία:

Το ρίσκο της χώρας και το επιπλέον ρίσκο που έχει η Αγορά.
Το ρίσκο της χώρας προσδιορίζεται από την εικόνα που έχει το δεκαετές ομόλογο.

Αποτέλεσμα εικόνας για country risk
Οι δύο αυτοί συντελεστές δημιουργούν το λεγόμενο «ασφάλιστρο κινδύνου». Όταν το ασφάλιστρο κινδύνου πέφτει, πέφτουν επίσης και οι προσδοκώμενες αποδόσεις των μετοχών.

Αλλά για να πέσουν, πρέπει να ανέβουν οι τιμές των μετοχών υποθέτοντας ότι η εκτιμώμενη κερδοφορία δεν αλλάζει σημαντικά στα επόμενα χρόνια.
Όταν η προσαρμογή θα έχει ολοκληρωθεί, οι προσδοκώμενες αποδόσεις θα είναι χαμηλότερες…
Καθώς οι επενδυτές θα απαιτούν μικρότερο ασφάλιστρο για να κρατούν τις μετοχές.

ΓΡΙΦΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ: 

Γρίφος των μερισμάτων είναι η μη ορθολογική συμπεριφορά των επενδυτών να προτιμούν τις επιχειρήσεις που δίνουν μερίσματα αντί να επανεπενδύουν τα κέρδη τους.

Κανονικά θα έπρεπε να τους είναι αδιάφορο το εάν θα πάρουν τα κέρδη σε μορφή μερίσματος ή αυξημένης αξίας της επιχείρησης λόγω της επανεπένδυσης.


Σε μια αποτελεσματική αγορά η αξία της επιχείρησης δεν θα έπρεπε να επηρεάζεται ούτε από το πως η επιχείρηση χρηματοδοτείται ούτε από την μερισματική της πολιτική.
Αντιθέτως πολλές μελέτες βρίσκουν ότι οι επενδυτές επιβραβεύουν τις επιχειρήσεις που δίνουν μερίσματα.

http://www.bankingnews.gr

Δ.Ν.

BREAKING NEWS