Πώς ωφελούνται από τη ρύθμιση των 120 δόσεων οι εργοδότες που χρωστούν πρόστιμα

Πώς ωφελούνται από τη ρύθμιση των 120 δόσεων οι εργοδότες που χρωστούν πρόστιμα
Πώς ωφελούνται από τη ρύθμιση των 120 δόσεων οι εργοδότες που χρωστούν πρόστιμα
Ωφελημένοι από τη ρύθμιση των 120 δόσεων βγαίνουν οι εργοδότες- οφειλέτες που δε χρωστούν μόνο στον ΕΦΚΑ αλλά στο ΣΕΠΕ στην περίπτωση που  τους υπεβλήθησαν πρόστιμα για αδήλωτη εργασία και άλλες παραβάσεις.
Τρείς είναι οι «έξτρα» ευνοϊκές ρυθμίσεις που προβλέπει η εγκύκλιος Πετρόπουλου για τη ρύθμιση η οποία εκδόθηκε χθες (12/2).
Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν και τα πρόστιμα των φορέων κοινωνικής ασφάλισης (Πράξη Επιβολής Προστίμου – ΠΕΠ, Πράξη Επιβολής Εισφορών - ΠΕΕ, Πράξη Επιβολής Προστίμου Ακαταχωρίστων Εργαζομένων- ΠΕΠΑΕ, ΠΕΑΠ).
Ειδικότερα αναφέρεται πως «στην έννοια των οφειλών προς Φ.Κ.Α. που υπάγονται στη ρύθμιση, εντάσσονται και οι καταλογιστικές πράξεις.
Όσες από τις καταλογιστικές πράξεις αφορούν αυτοτελή πρόστιμα υπάγονται στην έννοια της βασικής οφειλής» του νόμου για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό.  
Επιτρέπεται η ρύθμιση οφειλών που αμφισβητούνται δικαστικά από τον οφειλέτη. Ειδικότερα διευκρινίζεται ότι «η δυνατότητα ένταξης του οφειλέτη δεν επηρεάζεται από τυχόν δικαστική αμφισβήτηση της οφειλής προς Φ.Κ.Α».
3.Αίτηση για ρύθμιση μπορούν να υποβάλουν και οι αγρότες καθώς και όσοι έχουν υποχρέωση καταβολής εισφορών ως αυτοαπασχολούμενοι αλλά δεν ασκούν φορολογικά επιχειρηματική δραστηριότητα (π.χ. ανταποκριτές ξένου τύπου). Ειδικότερα αναφέρεται πως : «εντάσσονται και τα πρόσωπα που έχουν οι ίδιοι την υποχρέωση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών», ενώ επιπρόσθετα ορίζεται πως «στο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα εντάσσεται και το εισόδημα από επιχειρηματική αγροτική δραστηριότητα».
 Η  αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μόνο μια φορά μέχρι και 31/12/2018 και δεν επιτρέπεται επανυποβολή της. Γι ΄αυτό και οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι προσεκτικοί στην υποβολή των δικαιολογητικών που απαιτούνται.
 
Υπενθυμίζεται πως δυνατότητα υπαγωγής έχουν:

Α. Φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα ή νομικά πρόσωπα με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα και συνολικές οφειλές που δεν υπερβαίνουν τις 20.000 ευρώ ή / και οφειλές προς Ταμεία που υπερβαίνουν το 85% των συνολικών οφειλών τους.
Β. Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα, με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα και οφειλές προς Ταμεία έως 50.000 ευρώ.
Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και τα πρόσωπα που έχουν οι ίδιοι την υποχρέωση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών.
Στο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα εντάσσεται και το εισόδημα από επιχειρηματική αγροτική δραστηριότητα.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει σε μια τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις, να προκύπτει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων.
Επίσης:
-Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν υποβάλλει αίτηση για υπαγωγή στον Πτωχευτικό Κώδικα πρέπει να παραιτηθούν  από τις διαδικασίες (αν εκκρεμεί η έκδοση δικαστικής απόφασης).
-Φυσικά πρόσωπα που έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα πρέπει να υποβάλλουν δήλωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου με το ίδιο ΑΦΜ.
-Νομικά πρόσωπα που βρίσκονται σε διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης πρέπει να αναβιωθούν.
 
Πώς θα ρυθμιστούν οι οφειλές
 
Το πλήθος των δόσεων καθορίζεται από το 1/3 (33%) του καθαρού εισοδήματος του οφειλέτη (του τελευταίου έτους ή της τελευταίας 3ετίας) το οποίο τεκμαίρεται ως η δυνατότητά του να καταβάλλει σταθερά τη δόση της ρύθμισης προς το σύνολο των πιστωτών. Δηλαδή, ο οφειλέτης μπορεί να πετύχει έως και 120 δόσεις, αλλά το τελικό πλήθος των δόσεων θα είναι τέτοιο ώστε να δίνει το 1/3 του εισοδήματός του για αποπληρωμή των οφειλών του.
Όπως ορίζεται στην εγκύκλιο, «ως ικανότητα αποπληρωμής προς το σύνολο των πιστωτών νοείται το 2,75% του EBITDA», δηλαδή των κερδών προ φόρων.
Αυτό σημαίνει πως η μηνιαία δόση ορίζεται στο 1/12 του ενός τρίτου του καθαρού εισοδήματος του οφειλέτη. Αν ο οφειλέτης χρωστά και σε άλλους πιστωτές, για παράδειγμα στην εφορία, τότε το 1/3 του εισοδήματός του, δηλαδή η μηνιαία δόση, «μοιράζεται» αναλογικά προς το χρέος σε Κ.Ε.Α.Ο. και ΔΟΥ. Η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός 5 εργάσιμων ημερών.
Η διαγραφή των οφειλών και η απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων τελεί υπό την αίρεση της ολοσχερούς αποπληρωμής των ρυθμιζόμενων οφειλών. Αναλυτικά:
Οφειλές έως 20.000 με τις νόμιμες προσαυξήσεις
1. Για συνολικές βασικές οφειλές προς Ταμεία μέχρι 3.000 ευρώ προτείνεται:
i. Τμηματική καταβολή του συνόλου της οφειλής, χωρίς διαγραφή κανενός ποσού.
ii. Ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης 50 ευρώ
iii. Μέγιστος αριθμός δόσεων 36
2. Για συνολικές βασικές οφειλές προς Ταμεία από 3.001 ευρώ έως 20.000 ευρώ προτείνεται:
i. Διαγραφή του 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής
ii. Ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης 50 ευρώ
iii. Μέγιστος αριθμός δόσεων 120
Οφειλές από 20.001 ευρώ έως 50.000 ευρώ με τις νόμιμες προσαυξήσεις
Εκτός από τις υπόλοιπες προυποθέσεις πρέπει να συντρέχει και η εξής βασική: ο λόγος του χρέους – όπως αυτό προκύπτει αφού αφαιρεθεί το 85% των προσαυξήσεων και τόκων – προς το εισόδημα πρέπει να είναι μικρότερος ή ίσος του 8.
Δηλαδή το χρέος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 8πλάσιο του καθαρού εισοδήματος. Στην περίπτωση αυτή, προτείνεται:
i. Διαγραφή του 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής
ii. Ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης 50 ευρώ
iii. Μέγιστος αριθμός δόσεων 120
 
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS