ΔΕΗ: Εξαγοράζει ομολογίες 150 εκατ. ευρώ με την τιμή εξαγοράς στο 101,375%

ΔΕΗ: Εξαγοράζει ομολογίες 150 εκατ. ευρώ με την τιμή εξαγοράς στο 101,375%
Η τιμή εξαγοράς για τις Ομολογίες θα είναι 101,375%  του συνολικού ύψους των Ομολογιών
Στην εξαγορά  ομολογιών 150 εκατ. ευρώ συνολικού ποσού εκδόσεως € 500.000.000, με τοκομερίδιο 5.5% και λήξη το 2019  από κατόχους των Ομολογιών, σκοπεύει να προχωρήσει η εξ ολοκλήρου θυγατρική της ΔΕΗ,  Public Power Corporation Finance plc.
Η Εξαγορά πραγματοποιείται ως μέρος της στρατηγικής διαχείρισης παθητικού της Εταιρείας.
Η ημερομηνία εξαγοράς θα είναι η 23η Φεβρουαρίου 2018 και η ημερομηνία καταγραφής θα είναι η 22α Φεβρουαρίου 2018.
Η τιμή εξαγοράς για τις Ομολογίες θα είναι 101,375%  του συνολικού ύψους των Ομολογιών, πλέον των δεδουλευμένων και μη καταβληθέντων τόκων έως και, αλλά εξαιρουμένης της ημερομηνίας καταγραφής, ποσού € 17,11 για κάθε € 1.000 Ομολογιών.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS