ΟΛΠ: Απολογισμός χρήσης 2017 - τα βασικότερα μεγέθη και οι χρηματοοικονομικοί δείκτες

ΟΛΠ: Απολογισμός χρήσης 2017 - τα βασικότερα μεγέθη και οι χρηματοοικονομικοί δείκτες
Σημαντική η βελτίωση μεγεθών και δεικτών

ΟΛΠ: Απολογισμός χρήσης 2017 - τα βασικότερα μεγέθη και οι χρηματοοικονομικοί δείκτες 

Έσοδα  111,5 εκατ. ευρώ από 103,5 εκατ. ευρώ 

Καθαρά Κέρδη 11,29 εκατ. ευρώ από 6,7 εκατ. ευρώ.

Κέρδη ανά μετοχή: 0,4516 από 0,2680 ευρώ.

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων: 185,9 εκατ. ευρώ από 177,6 εκατ. ευρώ.

Κεφαλαιοποίηση: 400 εκατ. ευρώ.

_____________________

Μακροπρόθεσμα δάνεια: 62,5 εκατ. ευρώ από 68,5 εκατ. ευρώ.

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης: 18,44 εκατ. ευρώ από 19,33 εκατ. ευρώ.

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων 6 εκατ. ευρώ από... 6 εκατ.

Χρηματικά διαθέσιμα: 61,9 εκατ. ευρώ από 43,8 εκατ. ευρώ.

ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 19,04 εκατ. ευρώ  από 44 εκατ. ευρώ. 

_______________________

Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες: 32,73 εκατ. ευρώ από 2,6 εκατ. ευρώ.

Αγορές ενσώματων και ασώματων παγίων στοιχείων: (6,46 εκατ. ευρώ από 10,16 εκατ.)

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ: Θετικές 26,27 εκατ. ευρώ από αρνητικές 7,56 εκατ. ευρώ.

_____________________

P/E: 35,4 από 59,7

P/BV: 2,15 από 2,25

ΔEΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ: 0,10 από 0,27.

ΜΕΡΙΣΜΑ: 0,1712 από 0,0892 και απόδοση 0,93%.

http://www.bankingnews.grΔ.Ν.

BREAKING NEWS