Coca-Cola HBC: Αύξηση 24% στα κέρδη του 2017 - Στα 426 εκατ. ευρώ

Coca-Cola HBC: Αύξηση 24% στα κέρδη του 2017 - Στα 426 εκατ. ευρώ
Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει μέρισμα ανά μετοχή €0,54 – μια αύξηση της τάξης του 23% σε σύγκριση με το μέρισμα του 2016
Αύξηση 24% σημειώθηκε στα κέρδη του 2017 για την Coca-Cola HBC, καθώς διαμορφώθηκαν στα 426 εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Coca-Cola HBC, η καλή ισορροπία μεταξύ αύξησης όγκου πωλήσεων και βελτίωσης τιμών/μείγματος οδήγησε σε αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση κατά 5,9%.
Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις σε δημοσιευμένη βάση αυξήθηκαν κατά 4,9%.
Τα έσοδα ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση αυξήθηκαν σε όλους τους τομείς όπου δραστηριοποιούμαστε, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 3,6% συνολικά.
Τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 20,0% σε €621,0 εκατ. Το συγκρίσιμο λειτουργικό περιθώριο κέρδους αυξήθηκε κατά 120 μονάδες βάσης, στο 9,5% και το λειτουργικό περιθώριο κέρδους κατά 90 μονάδες βάσης, στο 9,0%.
Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει μέρισμα ανά μετοχή €0,54 – μια αύξηση της τάξης του 23% σε σύγκριση με το μέρισμα του 2016.
Ο κ. Zoran Bogdanovic, Διευθύνων Σύμβουλος της Coca-Cola HBC AG, σχολίασε:
“Είμαι ευτυχής που έχω αναλάβει μία εταιρεία με καλή απόδοση και ξεκάθαρη στρατηγική κατεύθυνση.
Το 2017 ήταν μια εξαιρετική χρονιά για εμάς και είμαστε ευτυχείς με την επίτευξη ισχυρής ανάπτυξης σε επίπεδο όγκου πωλήσεων, εσόδων και περιθωρίου κέρδους, σημειώνοντας σημαντική πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων μας για το 2020.
"Είμαστε ενθουσιασμένοι για τη χρονιά που διανύουμε, η οποία χαρακτηρίζεται από μία σειρά από ιδιαίτερα ισχυρές προϊοντικές καινοτομίες και από σημαντικές πρωτοβουλίες στην εμπορική μας στρατηγική.
Υπάρχει καλή δυναμική στην εταιρεία και είμαστε αποφασισμένοι να χτίσουμε πάνω στην επιτυχία μας. Είμαστε πεπεισμένοι ότι το 2018 θα είναι μία ακόμη επιτυχημένη χρονιά.”Πλήρες Έτος

Μεταβολή2017

2016Όγκος πωλήσεων (εκατ. κιβώτια)

2.104,1

2.057,9

2,2%

Καθαρά έσοδα από πωλήσεις (€ εκατ.)

6.522,0

6.219,0

4,9%

Καθαρά έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο (€)

3,10

3,02

2,6%

Καθαρά έσοδα από πωλήσεις σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση1 (€ εκατ.)

6.522,0

6.157,2

5,9%

Καθαρά έσοδα από πωλήσεις σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση ανά κιβώτιο1 (€)

3,10

2,99

3,6%

Λειτουργικά έξοδα (€ εκατ.)

(1.849,2)

(1.792,5)

3,2%

Συγκρίσιμα λειτουργικά έξοδα1 (€ εκατ.)

(1.821,5)

(1.756,8)

3,7%

Λειτουργικά κέρδη2 (€ εκατ.)

589,8

506,3

16,5%

Συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη1 (€ εκατ.)

621,0

517,5

20,0%

Λειτουργικό περιθώριο κέρδους (%)

9,0

8,1

90bps

Συγκρίσιμο λειτουργικό περιθώριο κέρδους1 (%)

9,5

8,3

120bps

Καθαρά κέρδη3 (€ εκατ.)

426,0

343,5

24,0%

Συγκρίσιμα καθαρά κέρδη1,3 (€ εκατ.)

449,7

352,1

27,7%

Βασικά κέρδη ανά μετοχή (€ εκατ.)

1,168

0,949

23,1%

Συγκρίσιμα κέρδη ανά μετοχή1 (€ εκατ.)

1,233

0,972

26,9%

Καθαρές ταμειακές ροές1 (€ εκατ.)

425,9

431,2

-1,2%


Μελλοντικές δηλώσεις

Το παρόν έγγραφο περιέχει δηλώσεις που αφορούν το μέλλον και συνεπάγονται κινδύνους και αβεβαιότητες. Κατά κανόνα, αλλά όχι πάντοτε, οι δηλώσεις αυτού του είδους περιέχουν ενδεικτικά τις λέξεις «πιστεύουμε», «προοπτική», «κατευθυντήριες γραμμές», «σκοπεύουμε», «αναμένουμε», «προβλέπουμε», «σχεδιάζουμε», «στοχεύουμε» και άλλες παρόμοιες διατυπώσεις που αφορούν το μέλλον. Εκτός από τις δηλώσεις που αφορούν γεγονότα του παρελθόντος, όλες οι υπόλοιπες, όπως, μεταξύ άλλων, οι δηλώσεις για τη μελλοντική οικονομική θέση και τα αποτελέσματά μας, την προοπτική μας για το 2018 και τα επόμενα χρόνια, την επιχειρηματική μας στρατηγική και τα αποτελέσματα της επιβράδυνσης του ρυθμού της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης, τον αντίκτυπο της κρίσης κρατικού χρέους, τις μεταβολές νομισματικών ισοτιμιών, τις πρόσφατες εξαγορές μας και τις ενέργειες αναδιοργάνωσης στις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες και την οικονομική μας κατάσταση, τις μελλοντικές συναλλαγές μας με την εταιρεία The Coca-Cola Company, τους προϋπολογισμούς, τα προβλεπόμενα επίπεδα κατανάλωσης και παραγωγής, τις προβλέψεις για το κόστος πρώτων υλών και τα άλλα στοιχεία κόστους, τις εκτιμήσεις κεφαλαιουχικών δαπανών, ελεύθερων ταμειακών ροών ή πραγματικών φορολογικών συντελεστών, τα σχέδια και τους στόχους της διοίκησης της Εταιρείας σε σχέση με μελλοντικές δράσεις αποτελούν αναφορές στο μέλλον. Εκ φύσεως, τέτοιες δηλώσεις που αφορούν το μέλλον ενέχουν κινδύνους και αβεβαιότητες, εφόσον αντανακλούν τις σημερινές μας εκτιμήσεις και προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα και περιστάσεις που μπορεί να αποδειχθούν ανακριβείς. Τα πραγματικά αποτελέσματα της Εταιρείας ενδέχεται να διαφέρουν σε ουσιώδη βαθμό από τις δηλώσεις για το μέλλον που περιέχονται στις μελλοντικές δηλώσεις για διάφορους λόγους, όπως είναι, μεταξύ άλλων, οι κίνδυνοι που περιγράψαμε στην Ετήσια Ενοποιημένη Έκθεση (Integrated Annual Report) του 2016 για την Coca-Cola HBC AG και τις θυγατρικές της εταιρείες.
Αν και πιστεύουμε ότι, κατά την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος, οι προσδοκίες που αντικατοπτρίζονται στις εν λόγω δηλώσεις για το μέλλον είναι εύλογες, δεν μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι τα μελλοντικά μας αποτελέσματα, το επίπεδο επιχειρηματικής δραστηριότητας, οι επιδόσεις ή τα επιτεύγματά μας θα ικανοποιήσουν αυτές τις προσδοκίες. Επιπλέον, κανένας από εμάς, τα στελέχη, τους υπαλλήλους, τους συμβούλους ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για την ακρίβεια και την πληρότητα δηλώσεων που αφορούν το μέλλον. Μετά την ημερομηνία των συνοπτικών ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων που περιλαμβάνονται στην παρούσα έκθεση, εκτός αν είμαστε υποχρεωμένοι από το νόμο ή τους κανόνες της Financial Conduct Authority του Ηνωμένου Βασιλείου, δεν σκοπεύουμε απαραιτήτως να προσαρμόσουμε καμία από τις δηλώσεις που αφορούν το μέλλον για να τις εναρμονίσουμε είτε σε σχέση με τα πραγματικά αποτελέσματα είτε σε σχέση με την όποια μεταβολή των προσδοκιών μας.

Εναλλακτικά μεγέθη μέτρησης απόδοσης

Ο Όμιλος χρησιμοποιεί συγκεκριμένους εναλλακτικούς δείκτες μέτρησης απόδοσης («ΕΔΜΑ») ως γνώμονα για τη λήψη οικονομικών και επιχειρηματικών αποφάσεων, αποφάσεων σχεδιασμού, καθώς και για λόγους αξιολόγησης και αναφοράς των επιδόσεων του Ομίλου. Μέσω των ΕΔΜΑ παρέχεται πρόσθετη πληροφόρηση και σχηματίζεται σαφέστερη εικόνα για τις λειτουργικές και οικονομικές επιδόσεις, την οικονομική κατάσταση και τις ταμειακές ροές του Ομίλου. Οι ΕΔΜΑ πρέπει να εξετάζονται σε σχέση με και όχι κατ’ αποκλεισμό των αντίστοιχων στοιχείων που παρουσιάζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ΕΔΜΑ, παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα «Ορισμοί και συμφωνίες ΕΔΜΑ».

Λειτουργική Επισκόπηση Ομίλου

Πετύχαμε άλλη μια χρονιά προόδου σε σχέση με τους στρατηγικούς μας στόχους για το 2020 και μάλιστα με καλύτερη δυναμική. Η επιτυχημένη εφαρμογή της εμπορικής μας στρατηγικής στην αγορά, σε συνδυασμό με το βελτιούμενο οικονομικό περιβάλλον, είχαν ως αποτέλεσμα να σημειωθεί εξαιρετική αύξηση στις πωλήσεις των προϊόντων μας και στο περιθώριο κέρδους για το 2017. Είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι που πετύχαμε ανάπτυξη των εσόδων μέσω ισορροπημένης συνεισφοράς τόσο όγκου πωλήσεων όσο και μείγματος/τιμών.
Σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση, τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις κατέγραψαν αύξηση 5,9%. To ισχυρότερο Ρωσικό Ρούβλι σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος συνέβαλε στην αύξηση των εσόδων από πωλήσεις σε δημοσιευμένη βάση κατά 4,9%. Σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση, τα καθαρά έσοδα από τις πωλήσεις ανά κιβώτιο αυξήθηκαν σε όλους τους τομείς δραστηριότητας, κατά 3,6% συνολικά, με θετικές επιδράσεις από το βελτιωμένο μείγμα τιμής, κατηγορίας και συσκευασίας. Η ευρείας βάσης αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 2,2% προήλθε από όλους τους τομείς δραστηριοποίησης και σημείωσε βελτίωση στη διάρκεια του έτους, με αποτέλεσμα το δεύτερο εξάμηνο να καταγράψει μεγαλύτερη αύξηση του όγκου πωλήσεων σε σχέση με το πρώτο.
Διαπιστώνουμε με ικανοποίηση ότι η συνεχιζόμενη προσήλωσή μας στην προσεκτική διαχείριση των εξόδων, οδήγησε σε ενίσχυση της λειτουργικής μόχλευσης με βελτίωση των συγκρίσιμων λειτουργικών εξόδων ως ποσοστό των εσόδων κατά 30 μονάδες βάσης, στο 27,9% και αύξηση του περιθωρίου των συγκρίσιμων λειτουργικών κερδών κατά 120 μονάδες βάσης στο 9,5%, σε μια χρονιά αυξημένων επενδύσεων σε ενέργειες μάρκετινγκ. Η σημαντική βελτίωση του λειτουργικού περιθωρίου κέρδους ενισχύθηκε από την ενίσχυση του Ρωσικού Ρουβλιού μέσα στο έτος.

Όγκος πωλήσεων ανά τομέα

Ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 2,2% στη διάρκεια του έτους, καταγράφοντας επιτάχυνση του ρυθμού αύξησης σε σχέση με την οριακή αύξηση κατά 0,1% το 2016. Σημειώθηκε καλή επίδοση στην κατηγορία των ανθρακούχων (συμπεριλαμβανομένων των ποτών ενέργειας) αλλά και των μη ανθρακούχων αναψυκτικών κατά 2,6% και 1,5% αντίστοιχα.
Ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 1,1% στον τομέα των αναπτυγμένων αγορών, κατά 2,8% στον τομέα των αναπτυσσόμενων αγορών και κατά 2,7% στον τομέα των αναδυόμενων αγορών. Και στους τρεις τομείς δραστηριοποίησης καταγράφηκε ταχύτερος ρυθμός αύξησης του όγκου πωλήσεων στο δεύτερο εξάμηνο του 2017 σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του ίδιου έτους και μεγαλύτερη αύξηση του όγκου πωλήσεων το 2017 σε σύγκριση με το 2016. Σημαντικό ρόλο για τη συνολική αύξηση του όγκου πωλήσεων αποτέλεσε η ενίσχυση του όγκου από τις μεσαίου μεγέθους αγορές στους τομείς των αναπτυσσόμενων και αναδυόμενων αγορών.

Όγκος πωλήσεων ανά κατηγορία

Ο όγκος πωλήσεων ανθρακούχων αναψυκτικών αυξήθηκε κατά 2,3% στη διάρκεια του έτους, σε σύγκριση με βελτίωση της τάξης του 1,2% πέρυσι. Στην πλειονότητα των αναπτυσσόμενων και αναδυόμενων αγορών μας παρατηρήθηκε βελτίωση των επιδόσεων, ενώ στον τομέα των αναπτυγμένων αγορών, οι επιδόσεις παρουσίασαν μεικτή εικόνα. Το αναπτυσσόμενο χαρτοφυλάκιο ανθρακούχων αναψυκτικών μας έχει απήχηση στους καταναλωτές, ενώ ταυτόχρονα επικρατούν ισχυρές τάσεις ανάπτυξης στις νέες παραλλαγές και γεύσεις όπως οι Coca-Cola Lime, Coca-Cola Zero Lemon, Sprite Cucumber, Schweppes Pomegranate και οκτώ νέες γεύσεις Fanta. Στην ίδια κατηγορία, καταγράφηκε αύξηση 2,7% στις πωλήσεις προϊόντων με το σήμα Coca-Cola, με βελτίωση της τάξης του 22,4% στις πωλήσεις της Coke Zero. Οι πωλήσεις των σημάτων Fanta και Schweppes κατέγραψαν αύξηση 2,7% και 5,1% αντίστοιχα.
Στην κατηγορία των εμφιαλωμένων νερών, ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 3,0% μετά την πτώση 2,0% το προηγούμενο έτος. Ο όγκος πωλήσεων στον τομέα των αναπτυγμένων αγορών αυξήθηκε κατά 4,5% με τη συνδρομή των υψηλών καλοκαιρινών θερμοκρασιών. Στον τομέα των αναπτυσσόμενων αγορών, ο όγκος πωλήσεων εμφιαλωμένων νερών υποχώρησε κατά 1,9%, ενώ στον τομέα των αναδυόμενων αγορών καταγράφηκε αύξηση 3,2% καθώς η μεγάλη αύξηση του όγκου πωλήσεων στη Νιγηρία, τη
Ρουμανία και τη Σερβία υπεραντιστάθμισε την πτώση στη Ρωσία όπου οι όγκοι πωλήσεων επηρεάστηκαν αρνητικά από το ψυχρό και βροχερό καλοκαίρι.
Ο όγκος πωλήσεων στην κατηγορία των χυμών υποχώρησε κατά 0,8% για το σύνολο του έτους, σημειώνοντας βελτίωση σε σχέση με την πτώση 2,8% το προηγούμενο έτος. Ο όγκος πωλήσεων στην κατηγορία των χυμών ήταν σταθερός στις αναδυόμενες αγορές, υποβοηθούμενος από την αύξηση στη Ρωσία, αυξήθηκε κατά 1,7% στον τομέα των αναπτυσσόμενων αγορών και υποχώρησε κατά 8,5% στον τομέα των αναπτυγμένων αγορών, κυρίως λόγω της επίδρασης της Ιρλανδίας όπου η απόφαση για μείωση της διανομής συμπυκνωμένων προϊόντων επηρέασε αρνητικά τους όγκους πωλήσεων.
Στην κατηγορία του έτοιμου προς κατανάλωση τσαγιού, οι πωλήσεις παρέμειναν συνολικά σε χαμηλά επίπεδα, καταγράφοντας πτώση 7,1%. Η Ρουμανία, η Ουγγαρία και η Βουλγαρία, όπου θα παραμείνει το σήμα Nestea, κατέγραψαν αύξηση του όγκου πωλήσεων ενώ σε όλες τις άλλες χώρες παρατηρήθηκε πτώση το 2017. Για πρώτη φορά κυκλοφόρησε στις αρχές του 2018 το σήμα τσαγιού FUZE σε όλες τις αγορές μας εκτός της Νιγηρίας και πιστεύουμε ότι η νέα αυτή κυκλοφορία θα δώσει νέα δυναμική στη συγκεκριμένη κατηγορία.
Στην κατηγορία των ποτών ενέργειας καταγράφηκε άλλη μια χρονιά αύξησης του όγκου πωλήσεων άνω του 20% με τη συμβολή του Monster που κατέγραψε αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 48,3% συμπεριλαμβάνοντας την κυκλοφορία στη Νιγηρία και αύξηση 40,6% σε οργανική βάση.
Ακολουθώντας τη στρατηγική αύξησης των εσόδων μέσω των μικρότερων συσκευασιών, οι πωλήσεις συσκευασιών άμεσης κατανάλωσης αυξήθηκαν κατά 3,1%, ενώ οι πωλήσεις συσκευασιών μελλοντικής κατανάλωσης αυξήθηκαν κατά 1,6% στη διάρκεια του έτους, με αποτέλεσμα τη βελτίωση του μείγματος συσκευασίας κατά 30 μονάδες βάσης. Στους τομείς των αναπτυγμένων και αναδυόμενων αγορών καταγράφηκε βελτίωση του μείγματος συσκευασίας ενώ στον τομέα των αναδυόμενων αγορών το μείγμα συσκευασίας επιδεινώθηκε.

Βασικά χρηματοοικονομικά στοιχεία

Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση σημείωσαν βελτίωση κατά 3,6%. Πρόκειται για το έβδομο συνεχές έτος αύξησης, ενώ παράλληλα καταγράφηκε επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης σε σύγκριση με την αύξηση κατά 2,9% το 2016. Και οι τρεις τομείς δραστηριοποίησης συνέβαλαν στην αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση. Στον τομέα των αναπτυγμένων αγορών καταγράφηκε αύξηση της τάξης του 0,7% στο σύνολο του έτους με βελτίωση να καταγράφεται στο δεύτερο εξάμηνο σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο. Στους τομείς των αναπτυσσόμενων και αναδυόμενων αγορών, τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση αυξήθηκαν κατά 2,7% και 6,9% αντίστοιχα, με συγκράτηση να καταγράφεται στο δεύτερο εξάμηνο σε σχέση με τις τάσεις του πρώτου εξάμηνου, λόγω της αύξησης των τιμών των προϊόντων μας στις αναδυόμενες αγορές και τη χαλάρωση κάποιων από τα προγράμματά μας που επικεντρώνονταν στην αύξηση των τιμών των προϊόντων μας στον τομέα των αναπτυσσόμενων αγορών.
Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις ύψους €6,5 δισ. σημείωσαν αύξηση 4,9% σε σύγκριση με πέρυσι. Η αύξηση αυτή είναι μόλις μία ποσοστιαία μονάδα χαμηλότερη από την αύξηση των εσόδων σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση, καθώς η ανάκαμψη του Ρωσικού Ρουβλιού το 2017 αντιστάθμισε το μεγαλύτερο μέρος του σημαντικού αρνητικού αντίκτυπου από την υποτίμηση του Νάιρα Νιγηρίας στη διάρκεια του έτους, περιορίζοντας έτσι το συνολικό αντίκτυπο των συναλλαγματικών διαφορών μετατροπής στα έσοδα.
Το κόστος πρώτων υλών ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση για το έτος αυξήθηκε κατά 3,1% που αντιπροσωπεύει το κατώτερο εύρος των εκτιμήσεών μας. Η αύξηση του κόστους πρώτων υλών οφείλεται κατά κύριο λόγο στην τιμή της ρητίνης PET. Το κόστος των άλλων κύριων πρώτων υλών υποχώρησε σε ετήσια βάση.
Η συνεχιζόμενη προσεκτική διαχείριση του κόστους σε συνδυασμό με τη σημαντική αύξηση των εσόδων είχαν ως αποτέλεσμα μείωση κατά 30 μονάδες βάσης των συγκρίσιμων λειτουργικών εξόδων ως ποσοστό των εσόδων από πωλήσεις σε μια χρονιά που επενδύσαμε στη στήριξη των πρωτοβουλιών διαχείρισης των εσόδων αυξάνοντας τις δαπάνες για ενέργειες μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένης της χορηγίας για το 2018 FIFA World Cup.
Τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν στα €621,0 εκατ., σε άνοδο 20,0% σε σύγκριση με πέρυσι. Το περιθώριο των συγκρίσιμων λειτουργικών κερδών ενισχύθηκε κατά 120 μονάδες βάσης, ανερχόμενο στο 9,5%. Στον τομέα των αναπτυγμένων αγορών, το περιθώριο των συγκρίσιμων λειτουργικών κερδών αυξήθηκε κατά 20 μονάδες βάσης διαμορφούμενο στο 10,3%, στον τομέα των αναδυόμενων αγορών κατά 300 μονάδες βάσης ανερχόμενο στο 9,6%, ενώ στον τομέα των αναπτυσσόμενων αγορών μειώθηκε κατά 100 μονάδες βάσης στο 7,9%, επηρεαζόμενο από την πρόβλεψη που σχηματίστηκε στο πρώτο εξάμηνο για τις επισφαλείς εμπορικές απαιτήσεις της επιχείρησής μας στην Κροατία. Η συνολική επίδραση από τις μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών στα αποτελέσματά μας για το σύνολο του έτους ήταν ευνοϊκή, διαμορφώμενη στα €7,8 εκατ. Δεδομένης της λειτουργίας μας σε πολλές αναδυόμενες αγορές, πρόκειται για μια μάλλον ασυνήθιστα ευνοϊκή συγκυρία, οφειλόμενη στην ανάκαμψη του Ρωσικού Ρουβλιού το 2017, που ενίσχυσε την κερδοφορία στον τομέα των αναδυόμενων αγορών. Τα λειτουργικά κέρδη σε δημοσιευμένη βάση στο σύνολο του έτους ανήλθαν σε €589,8 εκατ., βελτιωμένα κατά 16,5% έναντι του 2016.
Οι καθαρές ταμειακές ροές ανήλθαν σε €425,9 εκατ. ενώ οι κεφαλαιουχικές δαπάνες ως ποσοστό των εσόδων αυξήθηκαν κατά 50 μονάδες βάσης ανερχόμενες στο 5,8%. Έχουμε αυξήσει τις επενδύσεις μας σε ευκαιρίες που δημιουργούν πρόσθετα έσοδα, και ιδίως στις αγορές με μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης, όπως είναι η Νιγηρία, η Ρωσία και η Ρουμανία. Το καθαρό κεφάλαιο κίνησης σε επίπεδο ισολογισμού βελτιώθηκε σε σχέση με το 2016.
Τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε €449,7 εκατ. και τα συγκρίσιμα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα €1,233, ήτοι σημείωσαν βελτίωση κατά 27,7% και 26,9% αντίστοιχα σε σύγκριση με πέρυσι. Στο σύνολο του έτους, τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη και βασικά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα €426,0 εκατ. και €1,168 αντίστοιχα.
Σύμφωνα με την πολιτική καταβολής μερισμάτων, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει μέρισμα για το 2017 ύψους 0,54 ευρώ ανά μετοχή, ποσό που αντιπροσωπεύει αύξηση 23% σε σύγκριση με το μέρισμα του 2016. Η καταβολή του μερίσματος υπόκειται, μεταξύ άλλων, στην έγκριση των μετόχων κατά την ετήσια γενική συνέλευση του Ομίλου. 

•    Ο όγκος πωλήσεων στις αναπτυγμένες αγορές αυξήθηκε κατά 1,1% στο σύνολο του έτους, ενισχυόμενος από τις υψηλές καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Κύριοι συντελεστές της ανάπτυξης ήταν οι κατηγορίες των εμφιαλωμένων νερών και των ποτών ενέργειας, που υπεραντιστάθμισαν την πτώση του όγκου πωλήσεων στις κατηγορίες των ανθρακούχων αναψυκτικών, των χυμών και του έτοιμου προς κατανάλωση τσαγιού.
•    Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 1,2% στο σύνολο του έτους. Η αύξηση του όγκου πωλήσεων και το ευνοϊκό μείγμα τιμών και προϊόντων υπεραντιστάθμισαν το δυσμενές μείγμα καναλιών διανομής και την επίδραση των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Τα καθαρά έσοδα από τις πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση αυξήθηκαν κατά 0,7% στο έτος, με βελτίωση να καταγράφεται σε όλα τα τρίμηνα.
•    Ο όγκος πωλήσεων στην Ιταλία υποχώρησε κατά 0,5%, ως αποτέλεσμα της πτώσης στα ανθρακούχα αναψυκτικά, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από την ανάπτυξη στην κατηγορία των εμφιαλωμένων νερών. Εάν δεν είχαν καταργηθεί τα σήματα εμφιαλωμένων νερών χαμηλής αξίας, γεγονός που επηρέασε τη συγκριτική βάση στο πρώτο τρίμηνο, ο όγκος πωλήσεων στην Ιταλία θα παρέμενε στα ίδια επίπεδα σε σύγκριση με πέρυσι. Στην κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών οι πωλήσεις υποχώρησαν σε χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό, ενώ καταγράφηκαν καλές επιδόσεις από την Coke Zero. Στη διάρκεια του τέταρτου τριμήνου κυκλοφόρησε η Coca-Cola με Stevia και χωρίς θερμίδες.
•    Ο όγκος πωλήσεων στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 6% συνολικά για το έτος, χάρη στη συμβολή των κατηγοριών των εμφιαλωμένων νερών, των ανθρακούχων αναψυκτικών και των ποτών ενέργειας και με σύμμαχο τις υψηλές καλοκαιρινές θερμοκρασίες, την καλή τουριστική κίνηση και τη βελτιωμένη αγορά λιανικής, εν μέσω κατά τα άλλα δυσμενών μακροοικονομικών συνθηκών. Στην κατηγορία των εμφιαλωμένων νερών συνεχίστηκε η θετική πορεία με αύξηση να καταγράφεται και στα τέσσερα τρίμηνα. Στην κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών με λίγες θερμίδες καταγράφηκε αύξηση, κυρίως στις πωλήσεις της Coca-Cola Zero, οι οποίες ενισχύθηκαν περαιτέρω από την κυκλοφορία της νέας Coca-Cola με Stevia και χωρίς θερμίδες. Τα ποτά ενέργειας και τα σήματα Fanta και Schweppes κατέγραψαν καλές επιδόσεις.
•    Ο όγκος πωλήσεων στην Ελβετία μειώθηκε οριακά. Οι καλές επιδόσεις στην κατηγορία των εμφιαλωμένων νερών, η αύξηση των πωλήσεων της Coca-Cola Zero μετά την κυκλοφορία της νέας σύνθεσης χωρίς ζάχαρη και η αύξηση των πωλήσεων της Fanta χάρη στην κυκλοφορία της φιάλης «slider», δεν στάθηκαν ικανές να αντισταθμίσουν τις πτώσεις του όγκου πωλήσεων της Coca-Cola Regular και του έτοιμου προς κατανάλωση τσαγιού.
•    Ο όγκος πωλήσεων στην Ιρλανδία αυξήθηκε κατά 1% στο σύνολο του έτους χάρη στην αύξηση των πωλήσεων στις κατηγορίες των ανθρακούχων αναψυκτικών και των ποτών ενέργειας, οι οποίες αντισταθμίστηκαν εν μέρει από την πτώση των πωλήσεων κυρίως στην κατηγορία των χυμών. Οι πωλήσεις των ανθρακούχων αναψυκτικών ενισχύθηκαν από τις καλές επιδόσεις της Coca-Cola Zero καθώς και τις επιδόσεις των Coca-Cola Regular και Light. Οι πωλήσεις των σημάτων Fanta και Schweppes κατέγραψαν καλές επιδόσεις, ωστόσο, οι πωλήσεις του σήματος Sprite υποχώρησαν σε όλα τα τρίμηνα. Στην κατηγορία των ποτών ενέργειας παρατηρήθηκε συνέχιση της ανόδου των πωλήσεων με την κύρια συμβολή του Monster.
•    Ο όγκος πωλήσεων στην Αυστρία αυξήθηκε κατά 1% στο σύνολο του έτους, με ένα πολύ δυνατό τέταρτο τρίμηνο. Οι καλές επιδόσεις στις κατηγορίες των εμφιαλωμένων νερών, των ανθρακούχων αναψυκτικών και των ποτών ενέργειας αντιστάθμισαν την πτώση του όγκου πωλήσεων για το έτοιμο προς κατανάλωση τσάι και τους χυμούς. Στην κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών, τα σήματα Coca-Cola Zero και Fanta ήταν τα μόνα που κατέγραψαν άνοδο χάρη στην κυκλοφορία της νέας σύνθεσης χωρίς ζάχαρη και της φιάλης «slider» αντίστοιχα.
•    Τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη στον τομέα των αναπτυγμένων αγορών κατέγραψαν αύξηση 3,3% ανερχόμενα στα €250,4 εκατ., με αποτέλεσμα την αύξηση του συγκρίσιμου λειτουργικού περιθωρίου κέρδους κατά 20 μονάδες βάσης, στο 10,3%. Η αύξηση του όγκου πωλήσεων, το ευνοϊκό μείγμα τιμών και προϊόντων και τα χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα υπεραντιστάθμισαν τον αρνητικό αντίκτυπο του υψηλότερου κόστους πρώτων υλών και των συναλλαγματικών μεταβολών. Τα λειτουργικά κέρδη σε δημοσιευμένη βάση βελτιώθηκαν κατά 0,6% ανερχόμενα στα €238,3 εκατ.
•    Ο όγκος πωλήσεων στις αναπτυσσόμενες αγορές αυξήθηκε κατά 2,8% στο σύνολο του έτους, καταγράφοντας επιτάχυνση στο δεύτερο εξάμηνο, κυρίως λόγω της επιτάχυνσης των επιδόσεων του όγκου πωλήσεων στην Πολωνία. Η αύξηση του όγκου πωλήσεων αποδίδεται στις κατηγορίες των ανθρακούχων αναψυκτικών, των ποτών ενέργειας και των χυμών, ενώ καταγράφηκε μερική αντιστάθμιση από την πτώση στην κατηγορία των εμφιαλωμένων νερών, του έτοιμου προς κατανάλωση τσαγιού και των ποτών για αθλούμενους.
•    Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 7,2% στο έτος. Η αύξηση αυτή οφείλεται στον αυξημένο όγκο πωλήσεων και τις τιμές των προϊόντων μας, το ευνοϊκό μείγμα κατηγορίας και συσκευασίας και τη θετική συμβολή των συναλλαγματικών ισοτιμιών κυρίως από το ισχυρότερο Πολωνικό Ζλότι. Σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση, τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο βελτιώθηκαν κατά 2,7%.
•    Στην Πολωνία, ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 1,5%, ως αποτέλεσμα ενός πολύ δυνατού τέταρτου τριμήνου που αντιστάθμισε τις χαμηλές επιδόσεις στο εννιάμηνο του έτους, οι οποίες οφείλονταν στις προγραμματισμένες δράσεις μας για βελτίωση των εσόδων καθώς και στις άσχημες καιρικές συνθήκες τους καλοκαιρινούς μήνες και τη φθίνουσα υποκείμενη αγορά των έτοιμων προς κατανάλωση μη αλκοολούχων αναψυκτικών. Στην κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών, ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε τόσο χάρη στις καλές επιδόσεις της Coca-Cola Regular μετά και την κυκλοφορία της Coca-Cola Lime, όσο και στη διψήφια αύξηση των σημάτων Coca-Cola Zero και Fanta μετά την παρουσίαση των νέων γεύσεων. Στην κατηγορία των ποτών ενέργειας διατηρήθηκαν οι ισχυρές επιδόσεις που οφείλονται κυρίως στις πωλήσεις του Monster. Στην κατηγορία των εμφιαλωμένων νερών ο όγκος πωλήσεων μειώθηκε λόγω της στρατηγικής μας απόφασης να μειωθεί το μέγεθος της συσκευασίας από 1,75L σε 1,5L κατά το τρίτο τρίμηνο του 2016. Οι προαναφερθείσες πρωτοβουλίες διαχείρισης της αύξησης των εσόδων είχαν θετική επίδραση στα καθαρά έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο στο σύνολο του έτους.
•    Ο όγκος πωλήσεων στην Ουγγαρία αυξήθηκε κατά 7% με άνοδο να καταγράφεται σε όλες τις κατηγορίες μετά την επιτυχημένη εκτέλεση των ενεργειών προβολής και τις νέες κυκλοφορίες. Το σήμα Coca-Cola κατέγραψε μεσαίας τάξης μονοψήφια αύξηση ως αποτέλεσμα της διψήφιας αύξησης των πωλήσεων Coca-Cola Zero μετά την κυκλοφορία της νέας σύνθεσης αλλά και λόγω της αύξησης των πωλήσεων της Coca-Cola Regular. Οι πωλήσεις Fanta αυξήθηκαν επίσης σε διψήφιο ποσοστό μετά την κυκλοφορία της νέας φιάλης «slider» της Fanta. Στην κατηγορία των εμφιαλωμένων νερών καταγράφηκε αύξηση σε υψηλό μονοψήφιο ποσοστό ενισχυόμενη από την καλοκαιρία που επικράτησε στο τρίτο τρίμηνο.  
•    Στη Δημοκρατία της Τσεχίας, ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 6%, με αύξηση σε όλες τις βασικές κατηγορίες εκτός των εμφιαλωμένων νερών. Στην κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών καταγράφηκε υψηλή μονοψήφια αύξηση χάρη στις πωλήσεις των σημάτων Coca-Cola Regular,
Coca-Cola Zero, Fanta και Sprite. Στην κατηγορία των εμφιαλωμένων νερών καταγράφηκε υψηλή μονοψήφια πτώση, παρά το σχετικά σταθερό τέταρτο τρίμηνο, ενώ στην κατηγορία των ποτών ενέργειας συνεχίστηκε η ανάπτυξη κυρίως λόγω του Monster.
•    Τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη στις αναπτυσσόμενες αγορές ανήλθαν σε €92,3 εκατ., μια μείωση της τάξης του 4,9% σε σχέση με πέρυσι. Το συγκρίσιμο λειτουργικό περιθώριο κέρδους κατέγραψε επιδείνωση 100 μονάδων βάσης ανερχόμενο σε 7,9%. Η βελτίωση του όγκου πωλήσεων, των τιμών και του μείγματος αντιστάθμισαν εν μέρει τον αντίκτυπο του δυσμενούς κόστους πρώτων υλών και τα υψηλότερα λειτουργικά έξοδα ως αποτέλεσμα του σχηματισμού πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις στην επιχείρησή μας στην Κροατία. Εξαιρώντας την πρόβλεψη αυτή, τα λειτουργικά κέρδη στον τομέα των αναπτυσσόμενων αγορών αυξήθηκαν σε ετήσια βάση. Τα λειτουργικά κέρδη σε δημοσιευμένη βάση υποχώρησαν κατά 1,4% ανερχόμενα στα €91,6 εκατ.
•    Στον τομέα των αναδυόμενων αγορών ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 2,7%, με ισχυρή ανάπτυξη να καταγράφεται σε Ουκρανία, Ρουμανία και Σερβία. Οι όγκοι πωλήσεων στη Ρωσία και τη Νιγηρία υποχώρησαν οριακά.
•    Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 7,2%, ενισχυόμενα από το θετικό μείγμα τιμών, κατηγορίας και συσκευασίας, ενώ αντισταθμίστηκαν εν μέρει από το μείγμα καναλιών διανομής και τις συναλλαγματικές μεταβολές. Ο αρνητικός αντίκτυπος των συναλλαγματικών ισοτιμιών ήταν μικρότερος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια καθώς ενισχύθηκε το Ρωσικό Ρούβλι ενώ το Νάιρα Νιγηρίας υποτιμήθηκε σημαντικά. Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση αυξήθηκαν κατά 6,9%.
•    Ο όγκος πωλήσεων στη Ρωσία υποχώρησε κατά 0,3% για το σύνολο του έτους καταγράφοντας θετική πορεία στη διάρκεια του έτους με αποκορύφωμα ένα καλό τέταρτο τρίμηνο. Οι πωλήσεις με το σήμα Coke αυξήθηκαν σε μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό χάρη στη συμβολή της Coke Zero, οι πωλήσεις της οποίας αυξήθηκαν στο υψηλό επίπεδο του εύρους 10-20%. Η αύξηση κοντά στο μέσο επίπεδο του εύρους 10-20% στις πωλήσεις του Schweppes και η μεσαία μονοψήφια αύξηση στις πωλήσεις της Sprite συνέβαλαν στη χαμηλή μονοψήφια αύξηση στα ανθρακούχα αναψυκτικά συνολικά. Ο όγκος πωλήσεων στην κατηγορία των εμφιαλωμένων νερών κινήθηκε σε χαμηλά επίπεδα με πτώση σε χαμηλό διψήφιο ποσοστό λόγω των ιδιαίτερα δυσμενών καιρικών συνθηκών τους καλοκαιρινούς μήνες και των ανταγωνιστικών πιέσεων. Ο όγκος πωλήσεων στην κατηγορία των χυμών αυξήθηκε σε χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό.
•    Ο όγκος πωλήσεων στη Νιγηρία υποχώρησε κατά 1% καθώς οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες και οι τρεις διαδοχικές αυξήσεις τιμών με σκοπό την αντιστάθμιση της σημαντικής υποτίμησης του Νάιρα επηρέασαν τη ζήτηση. Η στρατηγική μας για προσαρμογή του μεγέθους των συσκευασιών PET στην κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών με σκοπό τη διατήρηση των τιμών σε προσιτά επίπεδα για τον καταναλωτή συνέβαλε επίσης στη διατήρηση του όγκου πωλήσεων. Έχουμε προγραμματίσει την κυκλοφορία κι άλλων συσκευασιών PET για το σήμα Schweppes και την κατηγορία των χυμών. Στην κατηγορία των μη ανθρακούχων αναψυκτικών καταγράφηκε μεσαία μονοψήφια αύξηση. Στην κατηγορία των εμφιαλωμένων νερών σημειώθηκε υψηλή μονοψήφια αύξηση, ενώ διψήφια πτώση καταγράφηκε στην κατηγορία των χυμών.
•    Στη Ρουμανία ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 6% καταγράφοντας ισχυρές επιδόσεις σε όλες τις κατηγορίες. Στην κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε σε μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό με μεσαία μονοψήφια αύξηση στα σήματα Coke και Fanta, η οποία αντισταθμίστηκε από τη χαμηλή μονοψήφια πτώση στις πωλήσεις Sprite. Οι πωλήσεις του σήματος Schweppes αυξήθηκαν στο χαμηλό επίπεδο του εύρους 10-20%. Στην κατηγορία των μη ανθρακούχων αναψυκτικών καταγράφηκε υψηλή μονοψήφια αύξηση με μεσαία μονοψήφια αύξηση να παρατηρείται στις πωλήσεις εμφιαλωμένων νερών και χυμ

bankingnews.gr

BREAKING NEWS