ΟΚΕ: Παρουσίαση του Εθνικού Αναπτυξιακού Σχεδίου

ΟΚΕ: Παρουσίαση του Εθνικού Αναπτυξιακού Σχεδίου
Το Εθνικό Αναπτυξιακό Σχέδιο παρουσίασε στο Ζάππειο Μέγαρο η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας
Το Εθνικό Αναπτυξιακό Σχέδιο παρουσίασε στο Ζάππειο Μέγαρο η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας (ΟΚΕ) την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018.
Οι Κεντρικοί Αναπτυξιακοί Άξονες και οι Βασικοί Άξονες Παρέμβασης που περιέχονται στο Σχέδιο αποτυπώνουν τη Συμφωνία των κοινωνικών εταίρων, των παραγωγικών τάξεων και της Κοινωνίας των Πολιτών για μία Ελλάδα που θα χαρακτηρίζεται από κοινωνική συνοχή, οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική δικαιοσύνη και βιώσιμη διαχείριση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.
Ο Πρόεδρος της ΟΚΕ, κ. Γιώργος Βερνίκος, τόνισε ότι μετά από πολλά χρόνια η χώρα έχει πλέον Εθνικό Αναπτυξιακό Σχέδιο.
Η συνέχεια βέβαια δεν είναι αυτονόητη.
Οι παραγωγικοί και κοινωνικοί φορείς συζήτησαν, ανέλυσαν και επεξεργάστηκαν τις θέσεις τους για τις προϋποθέσεις δημιουργίας μίας εξωστρεφούς οικονομίας που θα βασίζεται στις επενδύσεις, τη γνώση και την καινοτομία.
Μίας εξωστρεφούς οικονομίας που θα δημιουργεί σταθερές και ποιοτικές θέσεις απασχόλησης.
Οι τελικές παρεμβάσεις και η επιτυχία του Σχεδίου εξαρτώνται σε κάθε περίπτωση από την εκάστοτε κυβέρνηση, τις πολιτικές δυνάμεις και τα κόμματα που έχουν τα δικά τους σχέδια δημόσιας δράσης και πολιτικών προτεραιοτήτων.
Η κοινωνική συναίνεση όμως και η αξιοποίηση των συμφωνηθέντων μεταξύ των παραγωγικών και κοινωνικών φορέων αποτελεί εχέγγυο για τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας.
Οι παραγωγικοί και κοινωνικοί φορείς σημείωσαν, επίσης, ότι η επιστροφή της χώρας στην κανονικότητα αποτελεί προτεραιότητα και στόχο όλων.
Χρειαζόμαστε ένα νέο σύγχρονο και ανταγωνιστικό παραγωγικό μοντέλο που θα προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλους και θα διασφαλίζει τη συμμετοχή και τη συναίνεση της κοινωνίας.
Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Νίκος Βούτσης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτης Φάμελλος, καθώς και εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων.
Στη συνέχεια τοποθετήθηκαν οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των φορέων των κοινωνικών εταίρων και των παραγωγικών τάξεων.
Ακολούθησαν οι παρουσιάσεις από το Γενικό Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Λόη Λαμπριανίδη, για την «Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική 2021» και από τον Προϊστάμενο του Γραφείου Συντονισμού, Θεσμικών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, κ. Νίκο Τράντα, για το «Εθνικό Πλαίσιο Εφαρμογής των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΟΗΕ 2030)».
Στο τέλος της εκδήλωσης ο Πρόεδρος της ΟΚΕ παρέδωσε στον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων την Κοινή Δήλωση για το Εθνικό Αναπτυξιακό Σχέδιο.
Ακολουθεί η κοινή δήλωση Εθνικό Αναπτυξιακό Σχέδιο:
«Οι κοινωνικοί εταίροι και η οργανωμένη κοινωνία των πολιτών που συμμετέχουν στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος, αναγνωρίζουν την ανάγκη κοινωνικών και πολιτικών συναινέσεων για την υιοθέτηση Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής με στόχο μία Ελλάδα που θα χαρακτηρίζεται από κοινωνική συνοχή, οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική δικαιοσύνη και βιώσιμη διαχείριση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.
Μέχρι σήμερα, δεν υπήρξε στη χώρα ένα ενιαίο αναπτυξιακό σχέδιο ευρύτερης αποδοχής, με αποτέλεσμα η διαχείριση της κρίσης να μην είναι προϊόν εθνικής
συνεννόησης, σε αντίθεση με άλλες χώρες που βρέθηκαν σε ανάλογη θέση.
Επομένως, η διαμόρφωση συνθηκών πολιτικής και κοινωνικής συνεννόησης και η συμμετοχή όλης της κοινωνίας σε ένα αναπτυξιακό σχέδιο που θα απαντά στα σημερινά προβλήματα, λαμβάνοντας υπόψη τις επόμενες γενιές, αποτελούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την έξοδο από την κρίση, την επιστροφή στην
ευρωπαϊκή κανονικότητα και την ισχυροποίηση της χώρας στις συνεχώς μεταβαλλόμενες διεθνείς συνθήκες.
Η Ελλάδα πρέπει να βρει την ισορροπία ανάμεσα στη δημοσιονομική βελτίωση και τη στήριξη της ανάπτυξης.
Χρειάζεται να αντιμετωπίσει τα ενδογενή δομικά προβλήματα της οικονομίας, να βελτιώσει τη διαρθρωτική της ανταγωνιστικότητα, να μετασχηματιστεί σε μία σύγχρονη ευρωπαϊκή οικονομία βασισμένη στη γνώση και την καινοτομία και με αυτά τα εφόδια να ξεφύγει από τις αυστηρές πολιτικές λιτότητας και να απαιτήσει μία θέση στη διεθνή αγορά που θα μας φέρει περισσότερες και βιώσιμες θέσεις εργασίας και βελτίωση των εισοδημάτων.
Μέσα από την προσέγγιση όλων των απόψεων, όπως αυτές αναπτύχθηκαν μέχρι σήμερα στο πλαίσιο ενός ανοικτού κοινωνικού διαλόγου για το νέο αναπτυξιακό σχέδιο, η ΟΚΕ παρουσιάζει τους κεντρικούς στρατηγικούς στόχους, καθώς και τους βασικούς άξονες παρέμβασης στους οποίους συμφωνεί το σύνολο των παραγωγικών και κοινωνικών φορέων της χώρας.

Κεντρικοί Αναπτυξιακοί Στόχοι
1. Μείωση της ανεργίας και αύξηση της ποιοτικής απασχόλησης
2. Προσέλκυση καινοτόμων επενδύσεων και βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος
3. Ενίσχυση εξωστρέφειας και εκσυγχρονισμός του παραγωγικού δυναμικού σε όλους τους τομείς της οικονομίας
4. Αναβάθμιση του ανθρώπινου κεφαλαίου και προσαρμογή των δεξιοτήτων στις σύγχρονες απαιτήσεις
5. Μείωση φτώχειας και ανισοτήτων
6. Προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς μας με ξεκάθαρους κανόνες και σαφείς τρόπους που θα επιτρέπουν το συνδυασμό τηςοικονομικής ανάπτυξης και την προστασία των φυσικών οικοσυστημάτων

Βασικοί Άξονες Παρέμβασης
1. Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης και μείωση της γραφειοκρατίας για την αποτελεσματική λειτουργία του κράτους, την υποστήριξη του πολίτη και την προώθηση της υγιούς και κοινωνικά υπεύθυνης επιχειρηματικότητας
2. Απλοποίηση της Νομοθεσίας και αντιμετώπιση της πολυνομίας και της κακής νομοθέτησης
3. Βελτίωση της Φορολογικής Διοίκησης και διαμόρφωση απλού και σταθερού φορολογικού συστήματος, ώστε να διευκολύνεται η επιχειρηματικότητα, να αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά η φοροδιαφυγή και να διασφαλίζεται η αναλογικότητα και η ανταποδοτικότητα της φορολογίας
4. Ταχεία απονομή της Δικαιοσύνης και επίλυση διαφορών, ώστε να υπάρχει διαφάνεια, να εξυπηρετούνται οι πολίτες και να διευκολύνονται οι επενδύσεις
5. Ενίσχυση του εγχώριου παραγωγικού δυναμικού με έμφαση στους κλάδους της οικονομίας με συγκριτικό πλεονέκτημα και προώθηση των συνεργασιών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με δημιουργία εσωτερικών αλυσίδων αξίας και συστάδων επιχειρήσεων (clusters).
Υιοθέτηση και εφαρμογή Βιομηχανικής Πολιτικής που θα έχει στόχους ευθυγραμμισμένους με εκείνους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έμφαση στην ποιότητα και την καινοτομία.
6. Αντιμετώπιση μονοπωλιακών και ολιγοπωλιακών πρακτικών στη λειτουργία των αγορών προϊόντων και υπηρεσιών
7. Αποκατάσταση του αναπτυξιακού ρόλου του χρηματοπιστωτικού συστήματος και πλήρης αξιοποίηση των ευρωπαϊκών και δημόσιων πηγών χρηματοδότησης για να διασφαλισθεί η ρευστότητα στην αγορά και να στηριχθεί η επιχειρηματικότητα και η ανάπτυξη
8. Επανασχεδιασμός του εκπαιδευτικού συστήματος με μακροχρόνιο ορίζοντα και αναβάθμιση της κατάρτισης και της δια βίου μάθησης, ώστε να επιτευχθεί η σύνδεση της γνώσης με την τεχνολογία και η προσαρμογή των δεξιοτήτων στις απαιτήσεις της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης.
Ειδικές πρωτοβουλίες για την ανάκτηση δεξιοτήτων από τους μακροχρόνια ανέργους, ώστε να είναι δυνατή η επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.
9. Προώθηση και ενίσχυση της έρευνας και σύνδεσή της με την επιχειρηματικότητα για το μετασχηματισμό των αποτελεσμάτων της σε καινοτόμες δραστηριότητες και προϊόντα νέων τεχνολογιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας
10. Αποτελεσματικό και βιώσιμο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης το οποίο θα δημιουργεί συνθήκες ασφάλειας στους πολίτες και θα παρέχει εξίσου ποιοτικές υπηρεσίες κοινωνικής ασφάλισης και προστασίας στις μελλοντικές γενιές.
Πολιτικές για την αντιμετώπιση του δημογραφικού και της πληθυσμιακής γήρανσης
11. Αναβαθμισμένη λειτουργία κράτους πρόνοιας με στοχευμένες παρεμβάσεις που θα καλύπτουν τους πολίτες που έχουν πραγματική ανάγκη, διασφαλίζοντας πρωτίστως την προστασία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και την ουσιαστική στήριξη των ανέργων
12. Βελτίωση Ενεργειακού Σχεδιασμού με προσανατολισμό στην καθαρή και ανταγωνιστική ενέργεια, σύμφωνα με τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας, ισόρροπη περιβαλλοντική προστασία και ουσιαστική μείωση της παραγωγής αποβλήτων μέσω της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης κάθε λογής υλικών (κυκλική οικονομία)
Στη βάση των παραπάνω, η ΟΚΕ δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει την υπεύθυνη διαβούλευση μεταξύ των μελών της με στόχο την ουσιαστική αναβάθμιση και την ενδυνάμωση του κοινωνικού διαλόγου στη χώρα, την προώθηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και τη συνεχή εμβάθυνση ενός ολοκληρωμένου Εθνικού Αναπτυξιακού Σχεδίου, με συγκεκριμένες προτάσεις ανά τομέα.
Η ΟΚΕ επισημαίνει ότι στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας με δημοκρατική και ανθρωποκεντρική προσέγγιση, όλοι οι πολίτες της χώρας, μέσα από συλλογικές εκφράσεις αλλά και ο καθένας ατομικά, έχουμε ευθύνη να συμβάλλουμε υπεύθυνα στη βελτίωση της κατάστασης που βιώνουμε καθημερινά και να παραδώσουμε μια καλύτερη Ελλάδα στις επόμενες γενιές.
Η ΟΚΕ καλεί την κυβέρνηση και το σύνολο του πολιτικού κόσμου να δείξουν έμπρακτα ότι στηρίζουν τον κοινωνικό διάλογο, ότι σέβονται τα αποτελέσματα του και ότι αξιοποιούν, προς όφελος της χώρας, τα συμφωνηθέντα μεταξύ των παραγωγικών και κοινωνικών φορέων κατά το σχεδιασμό και την εφαρμογή των αναγκαίων για τη χώρα μεταρρυθμίσεων».

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS