Ψάχνει ακόμα στρατηγικό επενδυτή η Προοδευτική – Μηδενικός ο τζίρος στο πρώτο εξάμηνο 2017

Ψάχνει ακόμα στρατηγικό επενδυτή η Προοδευτική – Μηδενικός ο τζίρος στο πρώτο εξάμηνο 2017
Μέσω δικαστηρίων περιμένει είσπραξη απαιτήσεων προκειμένου να βελτιώσει τη ρευστότητά της η εταιρεία
Κατά το πρώτο εξάμηνο 2017 ο κύκλος εργασιών της εταιρείας και του ομίλου Προοδευτική ήταν μηδενικός όπως μηδενικός ήταν και στο πρώτο εξάμηνο του 2016.
Οι λειτουργικές ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 157.709 ευρώ περίπου, για την εταιρεία και τον όμιλο.
Οι ζημιές μετά φόρων της εταιρείας και του ομίλου, ανήλθαν σε 351.078 ευρώ.
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης της εταιρείας και του ομίλου ανήλθαν για το Α’ εξάμηνο του 2017 σε 141.649 ευρώ έναντι 130.632 ευρώ του πρώτου εξαμήνου του 2016, ενώ τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα ανήλθαν σε 161.434 ευρώ (έξοδα), έναντι  106.913 ευρώ (έξοδα) του πρώτου εξαμήνου του 2016, τόσο για την εταιρεία όσο και για τον όμιλο.
Σύμφωνα με τη λογιστική κατάσταση η Διοίκηση της Εταιρείας για τη χρήση του 2017 εντείνει τις προσπάθειές της για την είσπραξη των απαιτήσεων της και τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής διάρθρωσής της, ώστε να μειωθούν σε ικανοποιητικό βαθμό οι υποχρεώσεις της, να αυξηθεί η ρευστότητά της και με τον τρόπο αυτό να μπορέσει να αποκτήσει ικανοποιητικό κεφάλαιο κίνησης για τη απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας της.
Στα πλαίσια της παραπάνω προσπάθειας της Εταιρείας ορθολογίζοντας την δομή και τις λειτουργίες της, διαχειριζόμενη την κακή συγκυρία, που εμφανίστηκε από το έτος 2008, όπως έχει δηλώσει και στο παρελθόν, συνεχίζει να καταβάλλει έντονες προσπάθειες για την ενεργοποίησή της και σε νέους -μη κορεσμένους- τομείς δραστηριότητας (π.χ. ενέργεια, διαχείριση ΧΥΤΑ, logistics, κλπ) πέραν αυτού των Δημοσίων Έργων.
Παράλληλα επιδιώκει συζητήσεις με στρατηγικούς επενδυτές, οι οποίοι, παρά το δυσμενές περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, πέραν από την συνεισφορά τους σε οικονομικούς πόρους, θα μπορούσαν να ενεργοποιηθούν και σε άλλους τομείς για την επίτευξη του σκοπού αυτού.
Παρά τις συνεχείς προσπάθειες, λόγω της χειροτέρευσης της οικονομικής κατάστασης και της αναξιοπιστίας της Χώρας από τις αξιολογήσεις των ξένων Οίκων δεν κατέστη δυνατή η εξεύρεση Στρατηγικού Επενδυτή και κατ’ επέκταση νέου κεφαλαίου, έως τώρα.
Η καθυστέρηση είσπραξης απαιτήσεων και η μη εξεύρεση νέων κεφαλαίων έχει δυσχεράνει την ενεργοποίηση της Εταιρείας στους νέους τομείς δραστηριότητας.
Επίσης η Εταιρεία συνεχίζοντας τις προσπάθειές της για διεκδίκηση απαιτήσεων από έργα εσωτερικού και εξωτερικού προσπαθεί να εισπράξει από το Ρουμανικό, Ελληνικό Δημόσιο & Τρίτων Τεχνικών εταιρειών, σχετικές απαιτήσεις της.
Υπενθυμίζεται ότι τα έργα της Ρουμανίας έχουν διακοπεί με υπαιτιότητα του Ρουμανικού Δημοσίου και ευρισκόμαστε σε αναμονή οριστικών αποφάσεων εκ των διαιτησιών διαιτησία – εκκαθάριση στις οποίες και έχουμε προβεί, σημειώνεται από τη διοίκηση.
Κατά την 30.06.2017 υφίστανται αγωγές και διαιτησίες τεχνικών έργων κατά της εταιρείας, ποσού 7.223.000 ευρώ περίπου.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com

www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS