ΟΤΕ: Εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση Πρόγραμμα Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών

ΟΤΕ: Εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση Πρόγραμμα Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών
Εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΟΤΕ, Πρόγραμμα Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών
Εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΟΤΕ, Πρόγραμμα Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, όπως και η σύναψη Επιμέρους Συμφωνιών με τις Deutsche Telekom και Telekom Deutschland.
Αναλυτικότερα σύμφωνα με την ανακοίνωση του ομίλου:
«Πραγματοποιήθηκε σήμερα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΤΕ Α.Ε., με παρόντες μετόχους που εκπροσωπούσαν το 78,57% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τα οποία η Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία, και ειδικότερα:
• Χορηγήθηκε ειδική άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23ατου Κ.Ν. 2190/1920:
(α) για τη σύναψη Επιμέρους Συμφωνιών («Service Arrangements») μεταξύ αφενός της ΟΤΕ Α.Ε. και εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ και αφετέρου της Deutsche Telekom AG (DTAG) και της Telekom Deutschland GmbH (TD GmbH), για την παροχή από τις δεύτερες συγκεκριμένων υπηρεσιών για το έτος 2018, στο πλαίσιο της εγκεκριμένης «Σύμβασης Πλαίσιο Συνεργασίας και Παροχής Υπηρεσιών», και
(β) για την τροποποίηση της από 30 Σεπτεμβρίου 2014 Συμφωνίας Άδειας Χρήσης του Σήματος “Τ” (“License Agreement”) μεταξύ αφενός της Telekom Romania Communications S.A. και της Telekom Romania Mobile Communications S.A. (Δικαιοδόχοι) και αφετέρου της Deutsche Telekom AG (Δικαιοπάροχος).
• Εγκρίθηκε Πρόγραμμα Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει».

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS