ΟΤΕ: Θα διαθέσει 90 εκατ. ευρώ το 2018 για το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών

ΟΤΕ: Θα διαθέσει 90 εκατ. ευρώ το 2018 για το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών
Στα 90 εκατ. ευρώ ανέρχεται το ποσό που θα διαθέσει ο ΟΤΕ για το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών
Στα 90 εκατ. ευρώ ανέρχεται το ποσό που θα διαθέσει ο ΟΤΕ για το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών, ενώ τονίζεται πως το τελικό ποσό και ο αριθμός των μετοχών που εν τέλει θα αγορασθούν, θα εξαρτηθεί τόσο από την τιμή και την εμπορευσιμότητα της μετοχής, όσο και από την πορεία των ταμειακών ροών στη διάρκεια του έτους.
Αναλυτικότερα:
«O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ Α.Ε.» ή «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 15/02/2018 ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και σε υλοποίηση μέρους της Πολιτικής Αμοιβών προς τους Μετόχους η οποία ανακοινώθηκε στο επενδυτικό κοινό την 19/01/2018, την αγορά ιδίων μετοχών, μέχρι ποσοστού 10% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι συνολικά μέχρι 49.015.039 (490.150.389 Χ 10%) μετοχές (συμπεριλαμβανομένων των ιδίων μετοχών που ήδη θα κατέχει ο ΟΤΕ σε κάθε χρονική στιγμή), σε ένα εύρος τιμών που κυμαίνεται μεταξύ €1 (κατώτατη τιμή) έως €30 (ανώτατη τιμή) ανά μετοχή, για χρονικό διάστημα 24 μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
Οι μετοχές θα αποκτώνται με σκοπό την ακύρωσή τους με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
Το μέγιστο εκτιμώμενο ποσό που αναμένεται να διατεθεί για αγορά ιδίων μετοχών, κατά το τρέχον έτος, ανέρχεται σε 90 εκατ. ευρώ.
Το τελικό ποσό και ο αριθμός των μετοχών που εν τέλει θα αγορασθούν, θα εξαρτηθεί προφανώς τόσο από την τιμή και την εμπορευσιμότητα της μετοχής, όσο και από την πορεία των ταμειακών ροών στη διάρκεια του έτους».

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS