Η Ελλάδα βγαίνοντας από τα μνημόνια θα έχει βαθμολογία ΒΒ- ή 2 κλίμακες υψηλότερα και το non event της Fitch

Η Ελλάδα βγαίνοντας από τα μνημόνια θα έχει βαθμολογία ΒΒ- ή 2 κλίμακες υψηλότερα και το non event της Fitch
H Ελλάδα στο καλύτερο σενάριο θα μπορούσε να αναβαθμιστεί σε investment grade τέλη του 2019 ή αρχές του 2020.
Η αναβάθμιση της Ελλάδος από την Fitch στην κλίμακα Β ήταν 100% προεξοφλημένη και για τον λόγο αυτό χαρακτηρίστηκε non event.
Μετά την Standard and Poor’s που αναβάθμισε την Ελλάδα στην κλίμακα Β στις 19 Ιανουαρίου 2018 και στις 16 Φεβρουαρίου 2018 από την Fitch επόμενος σταθμός είναι η Moody’s στις 30 Μαρτίου 2018.
Η Moody’s θα αναβαθμίσει την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδος σε Caa1 από Caa2 δηλαδή κατά 1 κλίμακα και μάλλον Β3  ή Β2 στις 21 Σεπτεμβρίου του 2018
H Ελλάδα θα αναβαθμιστεί στην κλίμακα ΒΒ- στο βασικό σενάριο ή ακόμη και στην ΒΒ όταν θα είναι έτοιμη να βγει από τα μνημόνια τον Αύγουστο του 2018.
Με βάση την τωρινή βαθμολογία της Ελλάδος σε Β σημαίνει 2 κλίμακες αναβάθμιση.
Σε αυτή την περίπτωση η Ελλάδα θα απέχει μόλις 3 κλίμακες από το να καταστεί investment grade δηλαδή να διαθέτει πιστοληπτική διαβάθμιση από ΒΒΒ- και υψηλότερα….
H Ελλάδα στο καλύτερο σενάριο θα μπορούσε να αναβαθμιστεί σε investment grade τέλη του 2019 ή αρχές του 2020.

Οι ημερομηνίες αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας της ελληνικής οικονομίας

Οίκος αξιολόγησης

Ημερομηνία αξιολόγησης

Ημερομηνία αξιολόγησης

Standard and Poor’s

19 Ιανουαρίου 2018
Αναβαθμίστηκε σε Β


20 Ιουλίου 2018

Fitch

16 Φεβρουαρίου 2018 Αναβαθμίστηκε σε Β

20 Αυγούστου 2018

Moody’s

30 Μαρτίου 2018

21 Σεπτεμβρίου 2018

DBRs

4 Μαΐου 2018

2 Νοεμβρίου 2018

Επεξεργασία στοιχείων bankingnews

Κλίμακα αξιολογήσεων διεθνών οίκων και βαθμολογία της ΕλλάδοςMoody's

S&P

Fitch

Άριστη

Aaa

AAA

AAA

Υψηλής Διαβάθμισης

Aa1

AA+

AA+Aa2

AA

AAAa3

AA-

AA-

Υψηλότερα της Μεσαίας 
αξιολόγηση


Α1 Ελλάδα
2005


Α+ Ελλάδα 2005
Α+Ελλάδα 2005
Α2

Α

ΑΑ3

Α-

Α-

Χαμηλότερα της Μεσαίας αξιολόγησης

Baa1

BBB+

BBB+Baa2

BBB

BBBBaa3

BBB-

BBB-

Μη επενδυτικά ομόλογα 
(junk - σκουπίδια)


Ba1

BB+

BB+Ba2

BB

BBBa3

BB-

BB-

Κερδοσκοπικά

B1

B+

B+B2

B* Ελλάδα

B* ΕλλάδαB3

B-

B-

Υψηλού κινδύνου

Caa1 

CCC+

CCC+Caa2* Ελλάδα

CCC 

CCCCaa3 

CCC-

CCC-

Υψηλός Κίνδυνος Χρεοκοπίας

Ca

CC

CC

C

C

Χρεοκοπία

C Ελλάδα

D Ελλάδα

D Ελλάδα

* Με την κίτρινη επισήμανση η τρέχουσα βαθμολογία της Ελλάδος 

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS