ΟΤΕ: Στα 192,7 εκατ. τα καθαρά κέρδη του 2017 - Στα 0,35 ευρώ η πρόταση για το μέρισμα

ΟΤΕ: Στα 192,7 εκατ. τα καθαρά κέρδη του 2017 - Στα 0,35 ευρώ η πρόταση για το μέρισμα
Ο ΟΤΕ αναμένει ότι η βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα, θα αποτελέσει ένα ευνοϊκό υπόβαθρο για της δραστηριότητές του στη σταθερή και κινητή τηλεφωνία
Στα 192,7 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη του ΟΤΕ το 2017, με τη διοίκηση να προτείνει μέρισμα 0,35 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2017 από 0,16 ευρώ την προηγούμενη χρήση.
Ειδικότερα, το Δ’ τρίμηνο του 2017, τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου OTE διαμορφώθηκαν σε €998,1 εκατ. μειωμένα κατά 2,8%, καθώς τα υψηλότερα έσοδα από τη σταθερή και κινητή τηλεφωνία Ελλάδας και την κινητή τηλεφωνία στη Ρουμανία αντισταθμίστηκαν από την ελαφρά μείωση των εσόδων στη σταθερή τηλεφωνία Ρουμανίας και κυρίως από τη μείωση κατά €47 εκατ. των λοιπών εσόδων.
Η μείωση αυτή οφείλεται στην ολοκλήρωση του έργου «Rural Broadband» στην Ελλάδα και στη μείωση της διεθνούς κίνησης (OTE Globe), δύο πηγές εσόδων με χαμηλό περιθώριο EBITDA και ελάχιστη επίδραση στην κερδοφορία του Ομίλου.
Το 2017, τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου ΟΤΕ διαμορφώθηκαν σε €3.857,1 εκατ., μειωμένα κατά 1,3%.
Στην Ελλάδα, τα έσοδα μειώθηκαν κατά 3,9% και διαμορφώθηκαν σε €717,3 εκατ. το Δ΄ τρίμηνο, καθώς τα υψηλότερα έσοδα σε σταθερή και κινητή τηλεφωνία αντισταθμίστηκαν από τη μείωση των εσόδων της OTE Globe και την ολοκλήρωση του έργου «Rural Broadband».
Τα έσοδα λιανικής στη σταθερή τηλεφωνία ενισχύθηκαν τόσο σε τριμηνιαία όσο και σε ετήσια βάση, καθώς η ανάπτυξη των ευρυζωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών αντιστάθμισε πλήρως τη μείωση των εσόδων από υπηρεσίες φωνής.
Η αύξηση των εσόδων κινητής τηλεφωνίας οφείλεται κυρίως στην ενίσχυση των εσόδων από roaming και data, οδηγώντας σε σημαντική επιτάχυνση της αύξησης των εσόδων από υπηρεσίες, τα οποία το 2017 αυξήθηκαν μετά από αρκετά χρόνια συρρίκνωσης.
Ο ΟΤΕ ενίσχυσε τη θέση του ως κορυφαίος πάροχος ψηφιακών υπηρεσιών στην Ελλάδα, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη γκάμα των ψηφιακών εργαλείων που βελτιώνουν την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητά του στις σχέσεις του με τους πελάτες, τους συνεργάτες και τους υπαλλήλους του.
Η ταχύτατη διάδοση του COSMOTE mobile app και άλλων αντίστοιχων πρωτοβουλιών παίζουν καθοριστικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση.
Στη Ρουμανία, τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 0,1%, αντικατοπτρίζοντας την αύξηση των εσόδων κινητής τηλεφωνίας τα οποία αντιστάθμισαν πλήρως τη μείωση στα έσοδα της σταθερής.
Η αύξηση των εσόδων στην κινητή αντικατοπτρίζει την επιτυχημένη καμπάνια συνδυαστικών πακέτων συμβολαίου #netliberare, καθώς επίσης και την αύξηση των πωλήσεων συσκευών.
Τα έσοδα στην Αλβανία παρέμειναν σταθερά, εστιάζοντας ολοένα και περισσότερο στα έσοδα λιανικής.
Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης, κόστη αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων, διαμορφώθηκαν σε €677,3 εκατ. το Δ’ τρίμηνο του 2017, σημειώνοντας μείωση κατά 5,0% σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2016.
Η μείωση αυτή, αντίστοιχη με τη μείωση στα έσοδα, οφείλεται κυρίως στα έξοδα διεθνούς κίνησης και την ολοκλήρωση του έργου «Rural Broadband» στην Ελλάδα και «Ronet» στη Ρουμανία.  
Το Δ’ τρίμηνο του 2017, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA του Ομίλου μειώθηκε κατά 1,9% σε €337,2 εκατ.
Στην Ελλάδα, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA σημείωσε μείωση κατά 0,6%, με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA να ανέρχεται σε 40,8%, αυξημένο κατά 130 μονάδες βάσης σε σύγκριση με το Δ΄ τρίμηνο του 2016.
Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA στη Ρουμανία μειώθηκε κατά 11,3%, ενώ στην Αλβανία, αυξήθηκε κατά 13,3%.
Ο Όμιλος κατέγραψε λειτουργικές ζημιές προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων (EBIT) ύψους €29,9 εκατ., σε σύγκριση με λειτουργικά κέρδη €70,0 εκατ., το Δ΄ τρίμηνο του 2016.
Η πτώση αυτή αντικατοπτρίζει τις απομειώσεις στις διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου, συνολικού ύψους €134 εκατ.
Η φορολογία εισοδήματος του Ομίλου ανήλθε σε €26,7 εκατ. το Δ’ τρίμηνο του 2017, μειωμένη κατά 38,9%, αντικατοπτρίζοντας την αναγνώριση ζημιών από προηγούμενες χρήσεις και τα χαμηλότερα κέρδη προ φόρων από την κινητή Ελλάδας.
Τα προσαρμοσμένα κέρδη (εξαιρουμένων των έκτακτων εξόδων) του Ομίλου, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθαν σε €37,1 εκατ. στο Δ’ τρίμηνο του 2017, σε σύγκριση με €51,7 εκατ. το Δ’ τρίμηνο πέρυσι.
Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το Δ΄ τρίμηνο του 2017, ανήλθαν σε €213,3 εκατ., αυξημένες κατά 51,8%, κυρίως λόγω των επενδύσεων στις δραστηριότητες σταθερής στην Ελλάδα οι οποίες ανήλθαν σε €109,6 εκατ.
Στη Ρουμανία, οι επενδύσεις στις δραστηριότητες σταθερής ανήλθαν σε €37,2 εκατ. Στην  κινητή, οι προσαρμοσμένες επενδύσεις στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε €45,4 εκατ., στη Ρουμανία σε €5,9 εκατ. και στην Αλβανία σε €4,1 εκατ.
Το Δ’ τρίμηνο του 2017, ο Όμιλος κατέγραψε προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές €94,6 εκατ.,  από €283,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, αντικατοπτρίζοντας κυρίως τις αυξημένες επενδύσεις και τους υψηλότερους φόρους που καταβλήθηκαν.
Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €0,7 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2017, αυξημένος κατά 38,1% σε σχέση με τις 31 Δεκεμβρίου του 2016, που αντιστοιχεί σε 0,6 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA του Ομίλου.Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Δ’ τριμήνου και του έτους 2017, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε: «Το 2017 ήταν μία καλή χρονιά για τον Όμιλο ΟΤΕ.
Επενδύσαμε δυναμικά με στόχο την ανάπτυξη.
Στην Ελλάδα καταγράφονται ήδη στις επιδόσεις μας τα οφέλη από τις σημαντικές επενδύσεις μας σε δίκτυα νέας γενιάς και τηλεοπτικό περιεχόμενο, καθώς και από την προσήλωσή μας στην εμπειρία του πελάτη.
Το Δ΄ τρίμηνο, πετύχαμε ισχυρά έσοδα τόσο στη σταθερή όσο και στην κινητή τηλεφωνία, τα οποία όμως αντισταθμίστηκαν από τα χαμηλότερα έσοδα διεθνούς χονδρικής.
Οι επενδύσεις μας σε δίκτυα οπτικών ινών αποδίδουν, με τις νέες συνδέσεις VDSL να καταγράφουν ρεκόρ στο τρίμηνο, ενώ και η πελατειακή βάση της συνδρομητικής τηλεόρασης συνεχίζει να αυξάνεται.
Επεκτείνοντας τα δίκτυά μας, και βελτιώνοντας την ευρυζωνική εμπειρία των πελατών μας, καλύπτουμε τη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για internet υψηλών ταχυτήτων.
Χάρη στα υπερσύγχρονα δίκτυά μας 4ης γενιάς, η κινητή τηλεφωνία στην Ελλάδα κατέγραψε σημαντική αύξηση στα έσοδα από υπηρεσίες.
Στις διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου, αρχίζουμε να βλέπουμε τα πρώτα σημάδια σταθεροποίησης, έχοντας ωστόσο σημαντικά περιθώρια βελτίωσης της κερδοφορίας.
Πιστεύουμε ότι οι επενδύσεις μας, που κορυφώθηκαν τη χρονιά που πέρασε, θα βοηθήσουν την Ελλάδα να αξιοποιήσει σταδιακά τις δυνατότητές της, τις επιχειρήσεις να γίνουν πιο παραγωγικές και ανταγωνιστικές και τους πολίτες να βελτιώσουν τη ζωή τους.»
Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Πριν από μερικές εβδομάδες παρουσιάσαμε μια νέα πολιτική αμοιβών προς τους μετόχους, με στόχο να τους ανταμείψουμε γιατί με την υποστήριξή τους, η εταιρεία κατάφερε να  ενισχύσει τη θέση της και να ανακάμψει στις αγορές που δραστηριοποιείται.
Το όφελος για όλους τους μετόχους μας θα ενισχυθεί περαιτέρω, με τη σταδιακή επαναφορά των επενδύσεων σε κανονικά επίπεδα και την ομαλοποίηση των ελεύθερων ταμειακών ροών.»

Προοπτικές

Ο ΟΤΕ αναμένει ότι οι θετικές τάσεις στα έσοδα θα συνεχιστούν και κατά το τρέχον έτος.
Η βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα, θα αποτελέσει ένα ευνοϊκό υπόβαθρο για της δραστηριότητές του στη σταθερή και κινητή τηλεφωνία, ενώ η ανάπτυξη υπηρεσιών mobile data, ευρυζωνικότητας και συνδρομητικής τηλεόρασης αναμένεται να συνεχιστεί.
Η εκτεταμένη κάλυψη των προηγμένων δικτύων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, αυξάνει την εμπιστοσύνη των πελατών στις υπηρεσίες του ΟΤΕ, υποστηρίζοντας τα έσοδα.
Αν και οι λειτουργικές επιδόσεις στη Ρουμανία είναι ενθαρρυντικές, οι προοπτικές παραμένουν αμετάβλητες.
Στην Αλβανία, η βελτίωση της δομής της αγοράς ενδεχομένως θα δώσει την ευκαιρία για βελτίωση των επιδόσεων, υπό την προϋπόθεση ότι το ρυθμιστικό περιβάλλον θα παραμείνει σταθερό.
Ο Όμιλος θα συνεχίσει να εφαρμόζει δράσεις μείωσης του κόστους για τη βελτίωση της κερδοφορίας σε όλες τις δραστηριότητές του.
Μετά από μια χρονιά αυξημένων επενδύσεων σε τεχνολογίες και υποδομές που θα ενισχύσουν τη μελλοντική ανάπτυξη του Ομίλου, οι επενδύσεις αναμένεται να επανέλθουν σταδιακά σε κανονικά επίπεδα.
Το 2018, η Διοίκηση αναμένει οι προσαρμοσμένες επενδύσεις να διαμορφωθούν σε περίπου €700 εκατ.
Αντανακλώντας την περαιτέρω βελτίωση των ταμειακών του ροών, ο ΟΤΕ αναμένει για το 2018 οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές να ανέλθουν σε περίπου €350 εκατ.
Οι ελεύθερες ταμειακές ροές αναμένεται να ανέλθουν σε περίπου €260 εκατ., και θα καταβληθούν πλήρως στους μετόχους όπως ανακοινώθηκε πρόσφατα μέσω της πολιτικής αμοιβών των μετόχων.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS