Κορρές: Στο 92,72% αυξήθηκε η συμμετοχή της Nissos στην εισηγμένη

Κορρές: Στο 92,72% αυξήθηκε η συμμετοχή της Nissos στην εισηγμένη
Κορρές: Ανακοίνωση για γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής δικαιωμάτων ψήφου
Η εταιρεία ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ (εφεξής η «Εταιρεία») σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007, την απόφαση 1/434/3.7.2007 και την Εγκύκλιο 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιεί, κατόπιν γραπτών ενημερώσεων που έλαβε την 21η  Φεβρουαρίου 2018, από την μέτοχό  της, Nissos Holdings (CY) Ltd (εφεξής η «Nissos»), και από τον κ. Γεώργιο Κορρέ και την 23η Φεβρουαρίου 2018 από την Morgan Stanley, ότι στις 20.2.2018 πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες μεταβολές στα δικαιώματα ψήφου της:
- Η Nissos, απέκτησε 759.943 μετοχές της Εταιρείας την 20.2.2018. Με την απόκτηση αυτή η Nissos έφθασε να κατέχει συνολικά 12.598.007 μετοχές, αυξάνοντας περαιτέρω το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της στην Εταιρεία κατά 5,59% (ήτοι από 87,13% που ήταν την 31.1.2018 σε 92,72%), ξεπερνώντας έτσι το όριο του 3% που ορίζει το άρθρο 9 παρ. 4 του Νόμου 3556/2007.  
-Η Morgan Stanley (μέσω της 100% συμμετοχής της στην MS Holdings Incorporated, η οποία ελέγχει εξ ολοκλήρου την Morgan Stanley Private Εquity ASIA IV Inc., η οποία κατέχει κατά 100% και διοικεί την Morgan Stanley Private Equity Asia IV, L.L.C, η οποία διοικεί το επενδυτικό κεφάλαιο κλειστού τύπου «close-end private equity fund» North Haven Private Equity Asia IV, L.P., στην οποία ανήκει κατά 100% η North Haven Private Equity ASIA IV Holdings Ltd., στην οποία με τη σειρά της ανήκει κατά 100% η ΝΗPEA IV Holdings Coöperatief U.A., στην οποία ανήκει κατά 100% η NHPEA Maiden Holding B.V., η οποία συμμετέχει με ποσοστό 56% στη Nissos), η οποία αποτελεί τον απώτατο ελέγχοντα της Nissos, ενεργώντας με το εν λόγω ποσοστό της συντονισμένα κατά την έννοια του άρθρου 2 (ε) του Νόμου 3461/2006, με τον Γεώργιο Κορρέ και την Nissos, αύξησε έμμεσα (κατά το άνω ποσοστό 56%) το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της στην Εταιρεία από 87,13% σε 92,72%.
 -Ο Γεώργιος Κορρές, ο οποίος συμμετέχει με ποσοστό 23,85% στην Nissos, ενεργώντας με το εν λόγω ποσοστό του συντονισμένα κατά την έννοια του άρθρου 2(ε) του Νόμου 3461/2006, με την Morgan Stanley και την Nissos,  αύξησε έμμεσα (κατά το άνω ποσοστό του 23,85%) το ποσοστό συμμετοχής του στα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας από 87,13% σε 92,72%.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS