Τι έδειξε ο απολογισμός της Entersoft για την χρήση 2017

Τι έδειξε ο απολογισμός της Entersoft για την χρήση 2017
Προτείνει την διανομή μερίσματος 0,1300 ανά μετοχή ήτοι ποσό 579.280 ευρώ
Τι έδειξε ο απολογισμός της Entersoft για την χρήση 2017

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής  9.034.120 από 8.084.217 


Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις  ΜΗΔΕΝ

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις  ΜΗΔΕΝ

Ταμειακά  2,87 εκατ. από 1,33 εκατ. ευρώ.

ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: ΜΗΔΕΝ

*****

Κύκλος εργασιών 11.791.567 απο 10.673.872

EBITDA:  2.253.182 από 1.677.090 ευρώ 


Κέρδη μετά από φόρους 1.028.528 ευρώ από 905.934 ευρώ

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €):  0,2252 από 0,2096

Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες  +783.165  από +644.425 ευρώ

Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες -449.005 από -474.028 ευρώ.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ: +333 χιλ. ευρώ από +170 χιλ. ευρώ.

Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 1,25 εκατ. ευρώ.

*****
  • To Διοικητικό Συμβούλιο που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2017 στις 2/3/2018 προτείνει την διανομή μερίσματος 0,1300 ανά μετοχή ήτοι ποσό 579.280
  • Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31.12.201 ήταν: Όμιλος άτομα, Εταιρεία άτομα ενώ στις 31.12.201 7 215 149 6 ήταν: Όμιλος 1 άτομα, Εταιρεία άτομα. 
*****

ΑΠΟΤΙΜΑΤΑΙ σε 16,5 εκατ. ευρώ, στη τιμή των 3,7000 ευρώ η μετοχή


P/E: 16

P/BV: 1,8

ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝ.ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ: ΜΗΔΕΝ!!

EV/Ebitda: 6

NET DEBT/EBITDA: ΜΗΔΕΝ!!

*****

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ

ΔιάστημαΕλάχιστη τιμήΜέγιστη τιμήΜεταβολή %Συνολικός ΌγκοςΠράξειςΤζίρος
7 ημερών 3,800 3,800 5,56 1.635 2 6.213
30 ημερών 2,700 3,800 40,74 13.945 12 47.328
3 μηνών 2,350 3,800 61,70 42.985 36 125.334
6 μηνών 1,900 3,800 100,00 97.625 65 261.110
12 μηνών 1,230 3,800 208,94 109.330 100 281.578
http://www.bankingnews.gr

Δ.Ν.

BREAKING NEWS