ΧΡΗΣΗ 2017 - Αutohellas: Αποτελέσματα και διαμόρφωση των χρηματοοικονομικών δεικτών...

ΧΡΗΣΗ 2017 -  Αutohellas: Αποτελέσματα και διαμόρφωση των χρηματοοικονομικών δεικτών...
P/E: 9,15 από 12,8  P/BV: 1,29 από 1,48  ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝ.ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ: 1,50 από 1,16.  EV/Ebitda: 5,26ΧΡΗΣΗ 2017 -  Αutohellas: Αποτελέσματα και διαμόρφωση των χρηματοοικονομικών δεικτών...

***

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής 225,615,857 από 195,747,401 ευρώ.

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις  235,036,804 από 225,068,948 ευρώ.

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 140,926,837 από 55,947,026 ευρώ.

Ταμειακά διαθέσιμα 39,001,376 από 19,984,431 ευρώ.

ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 337 εκατ. ευρώ από 261 εκατ. ευρώ.

***

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 340,631,899 από 264,805,626 ευρώ

EBITDA:  119,295,291 από 104,344,479 ευρώ.

Κέρδη μετά από φόρους 31,625,789 από 22,690,704 ευρώ.

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €):  2,6016 από 1,8666.

***

Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες  +7,778,994 από -29,620,234 ευρώ

Σύνολο εισροών από επενδυτικές δραστηριότητες  -22,069,380 από  -1,200,000 ευρώ.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ: Αρνητικές 14,29 εκατ. από -30,8 εκατ. ευρώ.

***

Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 3,737,148 ευρώ.

Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στις 31.12.17: 921 άτομα από 842 άτομα.

***

ΑΠΟΤΙΜΑΤΑΙ σε 291 εκατ. ευρώ, στη τιμή των 23,8000 ευρώ η μετοχή

P/E: 9,15 από 12,8

P/BV: 1,29 από 1,48

ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝ.ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ: 1,50 από 1,16.

EV/Ebitda: 5,26

ΝΕΤ DEBT/EBITDAQ 2,82.

Δ.Ν.

BREAKING NEWS