'Αλλο ένα σετ εξαιρετικών αποτελεσμάτων σε όλες τις τελικές γραμμές από την Motor Oil

'Αλλο ένα σετ εξαιρετικών αποτελεσμάτων σε όλες τις τελικές γραμμές από την Motor Oil
P/E: 6,8    P/BV: 2,1   ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝ.ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ: 0,28   EV/Ebitda: 3,9   ΝΕΤ DEBT/EBITDA: 0,45!!
'Αλλο ένα σετ εξαιρετικών αποτελεσμάτων σε όλες τις τελικές γραμμές από την Motor Oil

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής 1,01 δισ. ευρώ από 0,82 δισ. ευρώ.

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις  805,6 εκατ. από 1,09 δισ. ευρώ.

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 188,4 εκατ. ευρώ από 91,2 εκατ. ευρώ.

Ταμειακά διαθέσιμα 714 εκατ. ευρώ από 800 εκατ. ευρώ.

ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 280 εκατ. ευρώ από 381,2 εκατ. ευρώ.

***

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 7,84 δισ. από 6,36 δισ. ευρώ

EBITDA:  619,5 εκατ. από 602,4 εκατ. ευρώ.

Κέρδη μετά από φόρους 315,2 εκατ. από 298,2 εκατ. ευρώ.

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €):  2,845 ευρώ από 2,69 ευρώ.

***

Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες  +301 εκατ. από 466,2 εκατ. ευρώ

Σύνολο εισροών από επενδυτικές δραστηριότητες  -6,01 εκατ. από +1,05 εκατ. ευρώ.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ: Θετικές 295 εκατ. από +467,2 εκατ. ευρώ.

***

Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 12,26 εκατ. ευρώ.

Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στις 31.12.17: 2189 άτομα από 2017 άτομα το 2016.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΡΙΣΜΑ: 1,3000 ευρώ (έχουν ήδη δοθεί τα 0,3000 ευρώ)

***
Σχετική εικόνα

Αποτιμάται σε 2,13 δισ. ευρώ, στη τιμή των 19,2400 ευρώ η μετοχή (+4,34% σήμερα)

P/E: 6,8

P/BV: 2,1

ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝ.ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ: 0,28

EV/Ebitda: 3,9

ΝΕΤ DEBT/EBITDA: 0,45!!

ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: 5,7% καθαρά

http://www.bankingnews.gr
 

Δ.Ν.

BREAKING NEWS