Διατηρεί στα 0,65 ευρώ την τιμή στόχο της Eurobank η BofA/ML - Σύσταση underperform

Διατηρεί στα 0,65 ευρώ την τιμή στόχο της Eurobank η BofA/ML - Σύσταση underperform
Η αύξηση των προβλέψεων αντανακλά την αύξηση του κόστους κινδύνου από τις 190 μονάδες βάσης στις 221 μονάδες βάσης το δ' 3μηνο του 2017
Στα 0,65 ευρώ, χαμηλότερα από την τρέχουσα τιμή των 0,81 ευρώ, διατηρεί την τιμή στόχο της Eurobank η Bank of America Merrill Lynch, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του δ' 3μηνου του 2017, ενώ η σύσταση παραμένει underperform, ήτοι για αποδόσεις χαμηλότερες της αγοράς.
Σύμφωνα με την BofA/ML, η ελληνική τράπεζα ανακοίνωσε κέρδη 43 εκατ. ευρώ το δ' 3μηνο του 2017, με τις προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους να αυξάνονται στα 206 εκατ. ευρώ, από 178 εκατ. ευρώ στο γ' 3μηνο, αντανακλώντας σύμφωνα με την BofA την αύξηση του κόστους κινδύνου από τις 190 μονάδες βάσης στις 221 μονάδες βάσης, αντίστοιχα στα δύο τρίμηνα.O δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών της κατηγορίας Ι (CET1) διαμορφώθηκε σε 15,8%  επί του σταθμισμένου ενεργητικού στο τέλος 2017.
Με την πλήρη εφαρμογή του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ, ο ανωτέρω δείκτης διαμορφώνεται σε 15,3%  και έχει αυξηθεί κατά 150 μονάδες βάσης έναντι του 2016 και 220 μονάδες έναντι του 2015, ενώ ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται σε 17,9% και είναι αυξημένος κατά 450 μονάδες έναντι του 2015. Pro-forma για την εφαρμογή του προτύπου IFRS9 για 1η φορά, ο δείκτης CET1 με βάση τους κανόνες της Βασιλείας ΙΙΙ διαμορφώνεται σε 12,4%.
Ο σχηματισμός των νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE formation) ήταν αρνητικός όλα τα τρίμηνα του 2017 και διαμορφώθηκε σε -687 εκ. ευρώ το 2017.Ο δείκτης των NPEs μειώθηκε κατά 340 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε 42,6% του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων, από 46,0% το 2016, ενώ τα συνολικά NPEs μειώθηκαν κατά 2,5 δισ. ευρώ το 2017, ξεπερνώντας τον αρχικό στόχο που είχε τεθεί κατά 0,7δισ. ευρώ.
Η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις διαμορφώθηκε σε 50,4% στο τέλος του έτους.
Pro-forma για την εφαρμογή του προτύπου IFRS9 για 1η φορά, η κάλυψη των NPEs βελτιώνεται κατά περισσότερες από 500 μονάδες βάσης σε 55,5%, ως αποτέλεσμα της αύξησης των συσσωρευμένων προβλέψεων κατά 1,0 δισ. ευρώ.www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS