Σε αναδιάρθρωση οφειλών 5,7 εκατ. προς την Alpha Βank προχώρησε η Medicon

Σε αναδιάρθρωση οφειλών 5,7 εκατ. προς την Alpha Βank προχώρησε η Medicon
Σε αναδιάρθρωση οφειλών 5,7 εκατ. προς την Alpha Βank προχώρησε η Medicon
Η MEDICON HELLAS A.E ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σήμερα 13.03.2018 προχώρησε στη σύναψη συμβάσεων αναδιάρθρωσης της οφειλής της προς την Alpha Βank.  
Αναλυτικότερα:
1. Με την από 13.3.2018 πρόσθετη πράξη αναγνωρίσεως – ρυθμίσεως οφειλής από τις υπ. αρίθμ. 994/16.02.1995 και 3044/17.12.2003 συμβάσεις πιστώσεως με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό ρυθμίσθηκε οφειλή της Εταιρείας που ανέρχεται στο ποσό του 1.072.896,84 ευρώ.
Η αποπληρωμή θα γίνει δια τεσσάρων (4) ετησίων χρεολυτικών δόσεων, της μεν πρώτης καταβλητέας την 31/12/2018, των δε επόμενων κατά την αντίστοιχη ημέρα κάθε επόμενου έτους, της δε τελευταίας την 31/12/2021, εκάστης δόσεως ανερχόμενης σε ποσό Ευρώ τριακοσίων τριάντα χιλιάδων (Ευρώ 330.000,00) πλην της τελευταίας δόσεως, η οποία θα ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ ογδόντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα έξι και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (Ευρώ 82.896,84).
2. Με την από 13.3.2018 πρόσθετη πράξη ρύθμισης του από 20.12.2007 προγράμματος εκδόσεως, μετά συμβάσεως καλύψεως και πρωτογενούς διαθέσεως, κοινού ομολογιακού δανείου, ρυθμίσθηκε οφειλή της Εταιρείας που ανέρχεται στο ποσό των 4.660.997,29 ευρώ. Το ποσό αυτό η εταιρεία οφείλει να εξοφλήσει σταδιακά με πρώτη καταβαλλόμενη δόση στις 31/12/2021 εκ ποσού 247.103,16 ευρώ.
Θα ακολουθήσουν 5 ετήσιες δόσεις (έως 31.12.2026) εκ ποσού 330.000 ευρώ εκάστη.
Η τελευταία δόση θα καταβληθεί στις 31.12.2027 εκ ποσού 2.763.894,13 ευρώ.
Η Medicon ελπίζει και εργάζεται προκειμένου να υπάρξει συμφωνία αναδιάρθρωσης των δανειακών της υποχρεώσεων και με τις υπόλοιπες τράπεζες.
Από το συνδυασμό των ανωτέρω η Διοίκηση της εταιρείας προσδοκά στη περαιτέρω βελτίωση της χρηματοοικονομικής κατάστασής της έτσι ώστε να αναπτύξει και να ισχυροποιήσει τη θέση της στον τομέα των καινοτόμων βιοτεχνολογικών προϊόντων.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS