Καθαρά κέρδη 940 χιλ. ευρώ για την BriQ Properties για τη χρήση του 2017

Καθαρά κέρδη 940 χιλ. ευρώ για την BriQ Properties για τη χρήση του 2017
Καθαρά κέρδη 940 χιλ. ευρώ για την BriQ Properties για τη χρήση του 2017
Τα  καθαρά κέρδη της BriQ Properties για την πρώτη δωδεκάμηνη  χρήση  από 01.01.2017 έως 31.12.2017 ανέρχονται σε € 940 χιλιάδες.
Το προσαρμοσμένο EBITDA (κέρδη προ τόκων, φόρων και συνολικών αποσβέσεων,  μη συμπεριλαμβανομένων κερδών από την αποτίμηση ακινήτων και μη επαναλαμβανόμενων εξόδων εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αθηνών), ανήλθε σε € 1.250 χιλιάδες για τη χρήση 2017.
Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Εταιρείας την 31η Δεκεμβρίου 2017 αποτελούνταν από 9 επαγγελματικά ακίνητα συνολικής επιφάνειας 38.853 τ.μ. και αξίας € 26.346 χιλιάδες.
Οι επενδύσεις σε ακίνητα αυξήθηκαν κατά € 2.077 χιλιάδες (+8,6%), σε σχέση με το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της 31ης Δεκεμβρίου 2016, λόγω της αγοράς δύο επενδυτικών ακινήτων αξίας € 1.855 χιλιάδες (μη συμπεριλαμβανομένων εξόδων απόκτησης) που έλαβε χώ
ρα στο τέλος του 2017.  
Το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας την 31.12.2017 περιλάμβανε και ταμειακά διαθέσιμα ποσού € 2.536 χιλιάδες.
Η Εταιρεία δεν έχει δανεισμό. Ως αποτέλεσμα την 31η Δεκεμβρίου 2017, η Εσωτερική Αξία της μετοχής (N.A.V.) ανερχόταν σε € 28.268 χιλιάδες ή € 2,37 ανά μετοχή.

Τα βασικά χρηματοοικονομικά μεγέθη της Εταιρείας για τη χρήση 2017 είναι τα ακόλουθα:  

-Τα έσοδα από μισθώματα ανήλθαν σε € 1.885 χιλιάδες.
-Τα λειτουργικά έξοδα που αφορούν τα ακίνητα ανήλθαν σε € 226 χιλιάδες, εκ των οποίων ποσό € 141 χιλιάδες αφορά τον ΕΝΦΙΑ.  
-Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε € 426 χιλιάδες, εκ των οποίων ποσό € 230 χιλιάδες αφορά τα έξοδα εισαγωγής της Εταιρείας στο Χ.Α.  
-Τα κέρδη από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία ανήλθαν σε  99 χιλιάδες ευρώ. Από την απόκτηση νέων επενδυτικών ακινήτων κατά την διάρκεια της χρήσης προέκυψε κέρδος από αναπροσαρμογή € 61 χιλιάδες, ενώ από το προϋφιστάμενο
χαρτοφυλάκιο προέκυψε κέρδος € 38 χιλιάδες.
-Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 1.154 χιλιάδες, συμπεριλαμβανομένων κερδών από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων € 99 χιλιάδων και μη επαναλαμβανόμενων εξόδων εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αθηνών € 230 χιλιάδων.  

Οι βασικοί δείκτες της Εταιρείας διαμορφώνονται ως εξής:

i.Δείκτης Γενικής Ρευστότητας (Current Ratio): 6,77x
ii.Δείκτης Μόχλευσης L.T.V. (Δάνεια / επενδύσεις): 0%
iii.Κεφάλαια από την Λειτουργία (F.F.O.): € 1.088 χιλιάδες
Η Εταιρεία ολοκλήρωσε την εισαγωγή της στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών τον Ιούλιο του 2017 και συνέχισε την υλοποίηση του στρατηγικού επενδυτικού πλάνου της σε ακίνητα εισοδήματος υψηλών προδιαγραφών που παρουσιάζουν ταυτόχρονα και δυνατότητα
δημιουργίας υπεραξίας για τους μετόχους.  

www.bankingnews.gr

Νίκος Κονδυλόπουλος

BREAKING NEWS