ΑΝΕΚ LINES: Τι έδειξε η χρήση 2017, τραγικοί οι βασικοί δείκτες της μετοχής...

ΑΝΕΚ LINES: Τι έδειξε η χρήση 2017, τραγικοί οι βασικοί δείκτες της μετοχής...
P/E: αρνητικός  P/BV: αρνητικός  ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝ.ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ: Εξωγήινος...  EV/Ebitda: Εξωγήινος
ΑΝΕΚ LINES: Τι έδειξε η χρήση 2017, τραγικοί οι βασικοί δείκτες της μετοχής...

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (145) χιλιάδες ευρώ από  (12,1) εκατ. ευρώ.
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις  242,7 εκατ. από 3,46 εκατ. ευρώ.
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 17,49 εκατ. ευρώ από 282,1 εκατ. ευρώ.
Ταμειακά διαθέσιμα  6,83 εκατ. από 11,9 εκατ. ευρώ.
ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 253,3 εκατ. ευρώ από 273,7 εκατ. ευρώ.

*** 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 164,7 εκατ. από 157,6 εκατ. ευρώ.
EBITDA: 12,78 εκατ. από 25,57 εκατ. ευρώ.
Κέρδη μετά από φόρους 9.81 εκατ. ευρώ από 0,634 εκατ. ευρώ.
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €):  0,0520 ευρώ από 0,0034 ευρώ.

***
Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες  13,37 εκατ. από 24,2 εκατ. ευρώ.
Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (14,17 εκατ.) (από 5,3 εκατ.)
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ:  αρνητικές 0,8 εκατ. από +18,9 εκατ. ευρώ. 

Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 1,63 εκατ. ευρώ.
Απασχολούμενο προσωπικού στις 31.12.17: 750 άτομα από 749 άτομα το 2016.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΡΙΣΜΑ: ---- 
ΑΠΟΤΙΜΑΤΑΙ σε 14,9 εκατ. ευρώ, στη τιμή των 0,0805 ευρώ η μετοχή (+3,87% σήμερα)
.
P/E: αρνητικό
P/BV: αρνητικό
ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝ.ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ: Εξωγήινος...
EV/Ebitda: Εξωγήινος
ΝΕΤ DEBT/EBITDA: 19,8
ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: ---

http://www.bankingnews.gr

Δ.Ν.

BREAKING NEWS