ΥΠΟΙΚ: Διαγωνισμός για την πρόσληψη συμβούλων αναφορικά με την άδεια λειτουργίας του Καζίνο στο Ελληνικό

ΥΠΟΙΚ: Διαγωνισμός για την πρόσληψη συμβούλων αναφορικά με την άδεια λειτουργίας του Καζίνο στο Ελληνικό
Θα πραγματοποπιηθεί ηλεκτρονικά με ευθύνη της Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ)
Σε ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό προχωρά το υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να προχωρήσει σε πρόσληψη συμβούλου παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και ενός ακόμη για την παροχή νομικών υπηρεσιών.
Οι δύο αυτοί σύμβουλοι ουσιαστικά θα προετοιμάσουν τη διαδικασία για τον διεθνή διαγωνισμό παραχώρησης της άδειας λειτουργίας Καζίνο στο Ελληνικό.
Σύμφωνα με την απόφαση του ΥΠΟΙΚ που έχει αναρτηθεί στο Διαύγεια ισχύουν τα ακόλουθα: «ανοικτός Δημόσιος Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Παροχή Υπηρεσιών Χρηματοοικονομικού Συμβούλου για την υποστήριξη της ΕΕΕΠ κατά τη διαδικασία προετοιμασίας και υλοποίησης του Διεθνούς Διαγωνισμού για την παραχώρηση Άδειας Λειτουργίας Επιχείρησης Καζίνο στον Μητροπολιτικό Πόλο του Ελληνικού – Αγίου Κοσμά.
Έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες με μονομερή δήλωση (απόφαση) της Αναθέτουσας Αρχής, χωρίς πρόσθετη αμοιβή, μέχρι την ολοκλήρωση του Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της Σύμβασης Παραχώρησης άδειας καζίνο στον Μητροπολιτικό πόλο του Ελληνικού – Αγίου Κοσμά.
Έως το 50% αυτής ύστερα από αίτημα του Αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της & με αιτιολογημένη απόφαση της ΑΑ II.2.10).
Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕΕΠ καλείται να διενεργήσει Διεθνή Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη επενδυτή, στον οποίο θα χορηγηθεί άδεια λειτουργίας καζίνο στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού-Αγίου Κοσμά. Για τον 3 / 8 σκοπό αυτό η ΕΕΕΠ, μέσω της παρούσας Προκήρυξης, επιθυμεί να αναθέσει την παροχή ολοκληρωμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε Χρηματοοικονομικό Σύμβουλο, με υψηλή τεχνογνωσία και εμπειρία, ο οποίος θα συνδράμει και υποστηρίξει την ΕΕΕΠ, σε συνεργασία με τους λοιπούς Συμβούλους που ενδέχεται να απασχολήσει η ΕΕΕΠ για το Έργο, κατά το σχεδιασμό, την υλοποίηση και επίβλεψη της διαδικασίας αδειοδότησης του καζίνο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, θεμάτων που σχετίζονται με τυχόν απαιτούμενες για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας παρεμβάσεις, τη σύνταξη σχεδίων κανονιστικών αποφάσεων που ενδεχομένως απαιτηθούν, τον καθορισμό του τιμήματος εκκίνησης του διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού για την παραχώρηση της άδειας λειτουργίας καζίνο, τη διακρίβωση, επαλήθευση και διατήρηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος για την παραχώρηση της άδειας αυτής, τον ακριβή καθορισμό των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής και τεχνικής, επαγγελματικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και αξιολόγησης της καταλληλότητας των υποψήφιων επενδυτών, τον ακριβή καθορισμό των αντικειμενικών κριτηρίων βαθμολόγησης των προσφορών που θα υποβληθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού».


www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS