ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στις 5/4 ξεκινά η διαπραγμάτευση των ομολογιών - Πού θα διατεθούν τα κεφάλαια

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στις 5/4 ξεκινά η διαπραγμάτευση των ομολογιών - Πού θα διατεθούν τα κεφάλαια
Στις 5/4 ξεκινά η διαπραγμάτευση των ομολογιών της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - Πού θα διατεθούν τα κεφάλαια
Αύριο 5 Απριλίου 2018 ξεκινά η διαπραγμάτευση των νέων ομολογιών της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη.
Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της ομολογίας  είναι  με ελληνική γραμματοσειρά «ΓΕΚΤΕΡΝΑΟ1» και με λατινική γραμματοσειρά «GEKTERNAB1».
Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των ομολογιών της Εταιρείας είναι 1.000 ευρώ ανά ομολογία, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της και ίση με την τιμή διάθεσης που καθορίστηκε από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους της Δημόσιας Προσφοράς βάσει της διαδικασίας του Βιβλίου Προσφορών Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανακοινώνει ότι τα έσοδα της Δημόσιας Προσφοράς ανέρχονται σε 120 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται ότι οι δαπάνες έκδοσης εκτιμώνται σε έως €2.902,6 χιλ. και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια.

Που θα διατεθούν τα κεφάλαια

Τα συνολικά καθαρά αντληθέντα κεφάλαια, ήτοι μετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης, θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία ως ακολούθως:
(α) Ποσό €64.642.734 θα διατεθεί άμεσα (εντός δύο μηνών από την είσπραξη των αντληθέντων  κεφαλαίων) για τη μερική προπληρωμή του από 01.12.2017 τραπεζικού ομολογιακού δανείου κεφαλαίου ύψους €193.947.597.
(β) Το υπόλοιπο ποσό θα διατεθεί εντός τριετίας από την είσπραξη των αντληθέντων κεφαλαίων (2018‐2020) ως ακολούθως:
(i) κατά το ήμισυ από την Εταιρεία ή, μέσω ενδοομιλικού δανεισμού ή αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου, από τις θυγατρικές της για τη  χρηματοδότηση νέων ή υφισταμένων επενδύσεων, και συγκεκριμένα:
-έως 70% για την άμεση ή έμμεση (μέσω αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου ή/και δανεισμού, ο οποίος κατά τη λήξη του θα μετατραπεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου) συμμετοχή σε έργα που πραγματοποιούνται μέσω συμβάσεων ΣΔΙΤ ή συμβάσεων παραχώρησης, οι οποίες κατά την ημερομηνία  του  Ενημερωτικού Δελτίου (21.03.2018) και την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης δεν είναι συμβασιοποιημένες, ανάλογα με τις ανάγκες των
εταιρειών και των νομικών οντοτήτων στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία ή Θυγατρικές της, και σύμφωνα με την κρίση της Διοίκησης της Εταιρείας -έως 20% για τη συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε., στην οποία η Εταιρεία συμμετέχει άμεσα με ποσοστό
51,02% και έμμεσα με ποσοστό 48,98%, και
-το υπολειπόμενο ποσό για τη χρηματοδότηση (μέσω αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου ή/και δανεισμού, ο οποίος κατά τη λήξη του θα μετατραπεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου) επενδύσεων στους λοιπούς τομείς δραστηριοποίησης του των εταιρειών και των νομικών οντοτήτων στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία, οι οποίοι κατά την ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου (21.03.2018) και την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης δεν είναι γνωστοί, καθώς ανάλογα με τις ανάγκες του Ομίλου θα κατευθυνθούν στους τομείς που θα κρίνει η Διοίκηση της Εταιρείας.
(ii) κατά το έτερο ήμισυ, για την κάλυψη αναγκών της Εταιρείας σε κεφάλαιο κίνησης,συμπεριλαμβανομένης και της μείωσης τραπεζικού δανεισμού (διευκρινίζεται ότι δεν συμπεριλαμβάνονται τυχόν επιστροφές κεφαλαίου και διανομή μερισμάτων προς τους μετόχους της Εταιρείας).
Η Εταιρεία θα προβαίνει σε δημοσιοποίηση των προνομιακών πληροφοριών που σχετίζονται με τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων από το ΚΟΔ σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.596/2014, των σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τωνκατ' εξουσιοδότηση  Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως εκάστοτε ισχύουν.
Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών κατά τη συνεδρίαση της 22.03.2018 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος έως 120.000 κοινών ανώνυμων ομολογιών της Εταιρείας.
Η Εταιρεία ενημερώνει ότι οι ομολογίες είναι σε άυλη μορφή και θα πιστωθούν στη Μερίδα και το Λογαριασμό Αξιών που τηρεί ο κάθε δικαιούχος  στο Σύστημα Άυλων Τίτλων,σύμφωνα με τα στοιχεία που δήλωσε κατά τη συμμετοχή του στη Δημόσια Προσφορά.
Η πίστωση των ομολογιών στις Μερίδες και στους Λογαριασμούς Αξιών των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων θα ολοκληρωθεί σήμερα Τετάρτη 04.04.2018.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS