Χρηματιστήριο: Οι αλλαγές στην βαθμίδα συναλλακτικής δραστηριότητας των μετοχών

Χρηματιστήριο: Οι αλλαγές στην βαθμίδα συναλλακτικής δραστηριότητας των μετοχών
Χρηματιστήριο: Οι αλλαγές στην βαθμίδα συναλλακτικής δραστηριότητας των μετοχών
Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των μετοχών της Κύριας Αγοράς για το ημερολογιακό τρίμηνο Απρίλιος – Ιούνιος 2018, ανακοίνωσε το ΧΑ.
Ως Ημερομηνία ισχύος των αποτελεσμάτων ορίζεται η Τρίτη, 10 Απριλίου 2018.
Με βάση την παραπάνω απόφαση προκύπτουν οι παρακάτω μεταβολές σε σχέση με τα στοιχεία της προηγούμενης τριμηνιαίας χρονικής περιόδου:
* Πίνακας 4: Μετοχές που αλλάζουν Βαθμίδαwww.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS