ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ+ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ – ΧΡΗΣΗ 2017: Mε P/E: 20,7 P/BV 0,61 EV/EBITDA 11,8 και ανύπαρκτο δανεισμό

ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ+ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ – ΧΡΗΣΗ 2017: Mε P/E: 20,7 P/BV 0,61 EV/EBITDA 11,8 και ανύπαρκτο δανεισμό
ΚΑΘΑΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ: 1,39 εκατ. ευρώ
 
ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ+ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ – ΧΡΗΣΗ 2017: Mε P/E: 20,7 P/BV 0,61 EV/EBITDA 11,8 και ανύπαρκτο δανεισμό

ΠΩΛΗΣΕΙΣ: 23,5 εκατ. ευρώ, ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ-ΙΔΙΑ Κ/Φ: 23,12 εκατ. ευρώ. ΚΕΡΔΗ: 675.533 ευρώ από 539 χιλ. ευρώ.

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή ‐ βασικά (σε ευρώ): 0,02808 ΕΒΙΤDΑ 1,4 εκατ. [ P/E: 20,7 P/BV 0,61 EV/EBITDA 11,8.

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 1,95 εκατ. μείον απόκτηση θυγατρικών συγγενών, κοινοπραξιών κλπ ‐0,56 εκατ. ευρώ και ΚΑΘΑΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ: 1,39 εκατ.
  • Ταµειακά διαθέσιµα: 737,7 χιλ. ευρώ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 2,5 εκατ. και ΚΑΘΑΡΟΣ δανεισμός 1,7 εκατ. ευρώ
  • ΔΔΜ: 0,08 – άριστα 10
  • NETDEBT/EBITDA: 1,2
  • Το ΔΣ της εταιρίας εισηγείται την διανομή μερίσματος από τα κέρδη 2017 ευρώ 0,0100 και επιστροφή κεφαλαίου 0,0200 ευρώ. ΚΑΘΑΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: 5%.
  • Αμοιβές μελών Δ.Σ. & Δ/των: 597.123,64 ευρώ.
  • ΑΠΟΤΙΜΑΤΑΙ σε 14 εκατ. ευρώ.
  • ΑΠΟΔΟΣΗ 2018: +18,5% με χαμηλό – υψηλό 0,4900 και 0,6300 ευρώ. Συναλλαγές 441 χιλ.τμχ και ημερησίως 6785 τμχ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ

ΔιάστημαΕλάχιστη τιμήΜέγιστη τιμήΜεταβολή %
7 ημερών 0,560 0,585 -3,33
30 ημερών 0,525 0,630 7,41
3 μηνών 0,500 0,630 11,54
6 μηνών 0,436 0,630 14,40
12 μηνών 0,320 0,630 61,11

http://www.bankingnews.gr

Δ.Ν.

BREAKING NEWS