ΙΚΤΙΝΟΣ: Με p/e 10,9 p/bv 2,73 και ev/ebitda 5,45 - Θεαματική βελτίωση σε όλες τις τελικές γραμμές

ΙΚΤΙΝΟΣ: Με p/e 10,9 p/bv 2,73 και ev/ebitda 5,45 - Θεαματική βελτίωση σε όλες τις τελικές γραμμές
Κεφαλαιοποίηση 98,3 εκατ. ευρώ, στη τιμή των 3,4400 ευρώ. Καθαρή θέση 36 εκατ. ευρώ από 31 εκατ. 
ΙΚΤΙΝΟΣ: Με p/e 10,9 p/bv 2,73 και ev/ebitda 5,45 - Θεαματική βελτίωση σε όλες τις τελικές γραμμές

Κεφαλαιοποίηση 98,3 εκατ. ευρώ στη τιμή των 3,4400 ευρώ. 
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ: 36 εκατ. ευρώ από 31 εκατ. το 2016.

Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες: 14,8 εκατ. από 5,16 εκατ. ευρώ.
Αγορά ενσώματων+άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων: (2,55 εκατ.) από (1,27 εκατ)
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ: 12,25 εκατ. από 3,9 εκατ. ευρώ…

Βασικά κέρδη ανά μετοχή (Ευρώ ανά μετοχή) 0,3184 ευρώ από 0,0279 ευρώ.
Κέρδη: 9,0 εκατ. ευρώ από 0,8 εκατ. ευρώ.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ: 51,7 εκατ. από 35,7 εκατ. ευρώ
ΕBITDA: 20,3 εκατ. ευρώ από 8,7 εκατ. ευρώ.

Δάνεια: 18,1 εκατ. από 21,4 εκατ. ευρώ.
Ταμειακά Διαθέσιμα: 5,7 εκατ. ευρώ από 1,19 εκατ. ευρώ.
Καθαρός Δανεισμός: 12,4 εκατ. ευρώ από 20,2 εκατ. ευρώ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: 362 άτομα από 341 άτομα.
Αμοιβές προς μέλη ΔΣ και λοιπά διευθυντικά στελέχη: 1,16 εκατ. ευρώ

Η Δ/ση έχει αποφασίσει την διανομή μερίσματος που θα ορισθεί στην ΓΣ της 3/5/2018.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ

ΔιάστημαΕλάχιστη τιμήΜέγιστη τιμήΜεταβολή %
7 ημερών 3,330 3,500 3,61
30 ημερών 2,820 3,500 19,86
3 μηνών 2,340 3,500 45,76
6 μηνών 1,500 3,500 115,00
12 μηνών 0,895 3,500 271,89
http://www.bankingnews.grΔ.Ν.

BREAKING NEWS