SARANTΙS: Με p/e 17 p/bv 2,48 και ev/ebitda 12. Εκπληκτικό φυσικά το ανύπαρκτο NET DEBT/Ebitda!!

SARANTΙS: Με  p/e 17  p/bv 2,48 και  ev/ebitda 12. Εκπληκτικό φυσικά το ανύπαρκτο NET DEBT/Ebitda!!
Πρόταση για διανομή μερίσματος 0,2800 ευρώ (καθαρή απόδοση 1,7%).
SARANTΙS: Με  p/e 17  p/bv 2,48 και  ev/ebitda 12. Εκπληκτικό φυσικά το ανύπαρκτο NET DEBT/Ebitda!!

Αποτιμάται σε 496,13 εκατ. ευρώ στη τιμή των 14,2000 ευρώ.

  • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
ΔιάστημαΕλάχιστη τιμήΜέγιστη τιμήΜεταβολή %
7 ημερών 14,000 14,300 1,43
30 ημερών 13,900 14,900 -4,05
3 μηνών 13,700 16,550 -1,73
6 μηνών 11,900 16,550 17,16
12 μηνών 10,820 16,550 22,94
****

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ και ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ: 45 εκατ. ευρώ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 31,7 εκατ. ευρώ. Μέσος όρος απασχολούμενου προσωπικού 1.676 άτομα από 1.651 – Εντός του 2017 η Εταιρεία, απέκτησε 877.400 ίδιες μετοχές, που αντιστοιχούν στο 2,5% του μετοχικού κεφαλαίου, στην τιμή 11,10 ευρώ ανά μετοχή. Η Εταιρεία κατά την 31/12/2017 κατέχει συνολικά 1.365.800 μετοχές με μέση τιμή 9,17 ευρώ που αντιστοιχούν στο 3,91% του μετοχικού κεφαλαίου. Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης 2,57 εκατ. ευρώ.

Κατά την χρήση του 2017 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε €343,16 εκ. από €329,02 εκ. την χρήση του 2016, αυξημένος κατά 4,30%. Το μικτό κέρδος του Ομίλου ανήλθε σε €159,96 εκ. από €152,63 εκ. την αντίστοιχη περυσινή χρήση, αυξημένο κατά 4,80%. Το περιθώριο μικτού κέρδους διαμορφώθηκε σε 46,61% από 46,39%.
  • Το EBITDA αυξήθηκε κατά 10,42% στα €39,66 εκ. από €35,92εκ. και το περιθώριο EBIΤDA διαμορφώθηκε στα 11,56% από 10,92% το 2016.
  • Τα Καθαρά Κέρδη αυξήθηκαν κατά 16,78% στα €28,63 εκ. από €24,52εκ. και το περιθώριο Καθαρού Κέρδους ανήλθε σε 8,34% από 7,45%…
Κατά την διάρκεια του 2017 ο Όμιλος Σαράντη έχει προβεί σε πληρωμή μερίσματος για την χρήση του 2016 ποσού 6 εκ. ευρώ περίπου (0,1750 ευρώ ανά μετοχή). Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στο τέλος του 2017 ανέρχεται σε -€ 16,20 (δηλ. θετική καθαρή ταμειακή θέση) εκ. από – €7,05 εκ. στο τέλος του 2016.
  • Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Ιδιοκτητών Μητρικής: 200 εκατ. από 183 εκατ. ευρώ.
  • Κέρδη κατά μετοχή για την χρήση 2017: 0,8362 ευρώ από 0,7049 ευρώ.
  • Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες: 27,8 εκατ. ευρώ από 10,24 εκατ.
ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΟΧΗΣ: Με p/e 17 το p/bv 2,48 και το ev/ebitda 12. Εκπληκτικό φυσικά το NET DEBT/Ebitda  (εξυπακούεται, ότι δεν υπάρχει καν δανεισμός). Πρόταση για διανομή μερίσματος 0,2800 ευρώ (καθαρή απόδοση 1,7%).

SPLIT METOΧΗΣ: Την αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών με έκδοση μίας νέας μετοχής για κάθε μία παλαιά μετοχή με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 1,56 € σε 0,78 €, καλείται να αποφασίσει η ΓΣ της Σαράντης στις 27 Απριλίου.

http://www.bankingnews.gr

Δ.Ν.


Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/vhosts/bankingnews.gr/httpdocs/modules1.php on line 371


Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/vhosts/bankingnews.gr/httpdocs/modules1.php on line 372
01/01/1970 - 05:00


Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/vhosts/bankingnews.gr/httpdocs/modules1.php on line 371


Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/vhosts/bankingnews.gr/httpdocs/modules1.php on line 372
01/01/1970 - 05:00


Notice: Undefined offset: 2 in /var/www/vhosts/bankingnews.gr/httpdocs/modules1.php on line 371


Notice: Undefined offset: 2 in /var/www/vhosts/bankingnews.gr/httpdocs/modules1.php on line 372
01/01/1970 - 05:00


Notice: Undefined offset: 3 in /var/www/vhosts/bankingnews.gr/httpdocs/modules1.php on line 371


Notice: Undefined offset: 3 in /var/www/vhosts/bankingnews.gr/httpdocs/modules1.php on line 372
01/01/1970 - 05:00

BREAKING NEWS