Στις 30/4 ανακοινώνει αποτελέσματα για τη χρήση του 2017 η Druckfarben

Στις 30/4 ανακοινώνει αποτελέσματα για τη χρήση του 2017 η Druckfarben
Στις 30/4 ανακοινώνει αποτελέσματα για τη χρήση του 2017 η Druckfarben
Ανακοίνωση Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2017 και ανάρτηση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2017, σύμφωνα με την νομοθεσία, στις  ιστοσελίδες της Εταιρίας (www.druckfarben.gr) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr):
Δευτέρα 30 Απριλίου 2018, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του ΧΑ.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων: Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θα προτείνει στη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την μη διανομή μερίσματος.  
Σε περίπτωση τροποποίησης των παραπάνω ημερομηνιών η Εταιρία θα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS